Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 maart 2020
gepubliceerd op 03 april 2020

Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van lood-, zink- en ijzerpyrietmijnen van Sarts te Seilles

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030397
pub.
03/04/2020
prom.
12/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van lood-, zink- en ijzerpyrietmijnen van Sarts te Seilles (Nr. 137)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet op de mijnen van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1988, artikel 71;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden betreffende de intrekking van een mijnvergunning, artikel 29;

Gelet op het verslag, plannen en bijlagen inbegrepen, van 22 oktober 2019, van de Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's (hierna DRIGM genoemd), Departement Leefmilieu en Water, Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat de huidige concessie van Sarts te Seilles krachtens het koninklijk besluit van 11 februari 1853 waarbij de concessie aan de "S. A. G. Dumont et Frères" werd verleend, is gevormd;

Overwegende dat de concessie van Sarts te Seilles zoals aangegeven op het plan in bijlage wordt afgebakend; dat zij zich over 162 ha uitstrekt: - onder de nieuwe gemeente van Andenne; - onder de oude gemeenten van Seilles, Andenne en Sclayn;

Overwegende dat de concessie van Sarts te Seilles gelegen is tussen : - in het zuiden: Stud-Rouvoy; - in het noorden : Landenne, Chant d'oiseaux, Hayes-Monet, Sclermont; - in het zuidoosten: Hanton; - in het zuidwesten: Sclayn;

Overwegende dat deze concessie niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een verklaring van afstand en dus door de Waalse Regering van ambtswege kan worden ingetrokken;

Overwegende dat er geen mijnwerk is dat moet worden beveiligd;

Overwegende dat de "DRIGM" bijgevolg een gunstig advies uitbrengt over het intrekken van de concessie van Sarts te Seilles;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De concessie van lood-, zink- en pyrietmijnen van Sarts te Seilles wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 12 maart 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^