Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 maart 2020
gepubliceerd op 03 april 2020

Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Taravisée

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030395
pub.
03/04/2020
prom.
12/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Taravisée (nr. 077)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet op de mijnen van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1988, artikel 71;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden betreffende de intrekking van een mijnvergunning, artikel 29;

Gelet op het verslag, plannen en bijlagen inbegrepen, van 30 april 2019, van de Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's (hierna DRIGM genoemd), Departement Leefmilieu en Water, Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat de huidige concessie van Taravisée krachtens het koninklijk besluit van 27 januari 1830 waarbij de concessie van steenkolenmijnen van Taravisée aan de Burggraaf Charles-Alexis Demanet van Biesme werd verleend, is gevormd;

Overwegende dat de concessie van Taravisée zoals aangegeven op het plan in bijlage wordt afgebakend; dat zij zich over 138 hectaren uitstrekt: - onder de nieuwe gemeente van Fosses-la-ville; - onder de voormalige gemeente van Fosses;

Overwegende dat de concessie van Taravisée is gelegen: - ten zuiden van de concessie van Ham-sur-Sambre (steenkolenconcessie nr. 072); - ten westen van de concessie van Soye-Floriffoux-Floreffe-Flawinne-La Lâche en uitbreidingen (niet-aangrenzende steenkolenconcessie nr. 079); - ten oosten van de concessie van Falisolle en Oignies-Aiseau (nr. 060, niet-aangrenzende steenkolenconcessie);

Overwegende dat deze concessie niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een verklaring van afstand en dus door de Waalse Regering van ambtswege kan worden ingetrokken;

Overwegende dat er geen mijnwerk is dat moet worden beveiligd;

Overwegende dat de "DRIGM" bijgevolg een gunstig advies uitbrengt over de intrekking van de concessie van Taravisée;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De concessie van steenkolenmijnen van Taravisée wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 12 maart 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^