Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 11 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een ambtstoelage aan de personeelsleden die de functie van preventie-adviseur uitoefenen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203490
pub.
03/10/2008
prom.
11/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/11/2008203490/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een ambtstoelage aan de personeelsleden die de functie van preventie-adviseur uitoefenen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 april 2008;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 30 april 2008;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 mei 2008;

Gelet op protocol nr. 519 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 23 mei 2008;

Gelet op advies 44.982/2/V van de Raad van State, gegeven op 20 augustus 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een jaarlijkse forfaitaire ambtstoelage wordt toegekend aan de personeelsleden die de functie van preventie-adviseur uitoefenen in de zin van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Art. 2.Het bedrag van de ambtstoelage wordt bepaald op het jaarlijkse bedrag van 4.394,75 euro voor de preventie-adviseur van het eerste niveau en op het jaarlijkse bedrag van 3.496,02 euro voor de preventie-adviseur van het tweede niveau.

De ambtstoelage wordt per maandelijkse twaalfden en aan het einde van elke maand betaald.

Het bedrag van de ambtstoelage wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01 en is gebonden aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 247 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode.

Art. 3.Het bedrag van de ambtstoelage wordt per niet-gewerkte werkdag met een twintigste verminderd, met uitzondering van de jaarlijse vakantieverlofdagen, de recuperatieverlofdagen, de verlofdagen toegekend ter compensatie van een feestdag, de vakbondsverlofdagen alsmede de dagen waarvoor een dienstvrijstelling wordt toegekend. De ambtstoelage wordt evenwel niet toegekend aan het als vaste afgevaardigde erkende personeelslid zoals bedoeld in artikel 77, § 1, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 17 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Art. 4.Wanneer het personeelslid deeltijds werkt, wordt de ambtstoelage in evenredige mate verminderd.

Art. 5.De individuele ministeriële besluiten van 13 mei 2004 tot toekenning van een ambtstoelage aan de preventie-adviseurs van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk gemeen aan de diensten van de Waalse Regering worden opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 september 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

^