Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 19 juli 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Villers-le-Bouillet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203505
pub.
19/07/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Villers-le-Bouillet (nr. 175)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet op de mijnen van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1988, artikel 71;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden betreffende de intrekking van een mijnvergunning, artikel 29;

Gelet op het verslag, plannen en bijlagen inbegrepen, van 10 maart 2020, van de Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's (hierna DRIGM genoemd), Departement Leefmilieu en Water, Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu (SPW-ARNE);

Overwegende dat de huidige concessie van Villers-le-Bouillet krachtens de volgende akten is gevormd : - koninklijk besluit van 23 juni 1846 tot toekenning aan de heren Godbille Louis-Joseph en Werpin Pierre-Joseph, van de steenkoolmijnconcessie Villers-le-Bouillet over een oppervlakte van 117 ha, op het grondgebied van de gemeenten Villers-le-Bouillet en Vinalmont; - koninklijk besluit van 6 juli 1851 tot toekenning aan de concessionaris van de steenkoolmijn van Villers-le-Bouillet, van de uitbreiding van de concessie over een oppervlakte van 189 ha, op het grondgebied van de gemeenten Villers-le-Bouillet, Vinalmont en Fize-Fontaine;

Overwegende dat de huidige eigenaren van de concessie aldus nog altijd, zonder enige andere nadere bepaling, erven zijn van de heren Godbille Louis-Joseph en Werpin Pierre-Joseph ;

Overwegende dat de concessie van Villers-le-Bouillet afgebakend is als opgenomen op plattegrond als bijlage; dat zij zich uitstrekt over een areaal van 189 hectare op de voormalige gemeenten Villers-le-Bouillet, Vinalmont en Fize-Fontaine en op de nieuwe gemeenten van Wanze en Villers-le-Bouillet.

Overwegende dat de concessie van Villers-le-Bouillet gelegen is : - benoorden de concessies Halbosart, Kivelterie en Paix-Dieu (steenkoolmijnconcessie nr. 176) en Bois de Marexhe (steenkoolmijnconcessie nr. 171, opgegeven en vervallen); - ten oosten van de concessie Vinalmont (steenkoolconcessie nr. 170);

Overwegende dat huidige mijnconcessie niet onderworpen is aan een verklaring van afstand en zich dus in een toestand bevindt waarin een intrekking van ambtswege door de Waalse Regering mogelijk is;

Overwegende dat er geen mijnbouwwerken beveiligd dienen te worden;

Overwegende dat de Directie Risico's inzake Industrie Geologie Mijnbouw een gunstig advies uitbrengt over de intrekking van de mijnconcessie Villers-le-Bouillet;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De steenkoolmijnconcessie Villers-le-Bouillet (nr 175) wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 10 juni 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^