Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 28 juni 2021

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203050
pub.
28/06/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst


De Waalse Regering, Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest van 21 juli 2016 tot oprichting van een gezamenlijke auditdienst met name "Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie", artikelen 20, 1°, en 21;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020203122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de onafhankelijke deskundigen en waarnemers van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst sluiten tot aanwijzing van de onafhankelijke deskundigen en waarnemers van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 mei 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 10 juni 2021;

Overwegende dat de heer Tommaso Capurso zijn kandidatuur als onafhankelijk deskundige van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst heeft ingetrokken;

Overwegende dat de Korpschef van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën de heer Yves Cenne, Inspecteur-generaal van Financiën, heeft aangewezen om de Inspectie van Financiën als waarnemer te vertegenwoordigen in het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst, ter vervanging van de heer Christophe Rappe;

Overwegende dat de heer Frédéric Renaux, eerste auditeur-revisor, waarnemer die het Rekenhof vertegenwoordigt, tot eerste auditeur-directeur is benoemd;

Overwegende dat een soortgelijk besluit als dit besluit door de Regering van de Franse Gemeenschap moet worden genomen met betrekking tot de aanwijzing van de onafhankelijke deskundigen, de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordiger van het directiecomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Dat de goedkeuring van dit besluit onontbeerlijk is voor de inwerkingtreding van de wijzigingen betreffende de effectieve installatie van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden als gewoon lid van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst aangewezen in de hoedanigheid van onafhankelijke deskundige: de heer Vincent Gérardy; de heer Benoît Laloux; mevr. Odile Maréchal.

Art. 2.De volgende personen worden als waarnemer van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst aangewezen: 1° in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Waalse Regering: de heer Bernard Lietar;2° de directeur-generaal van de "Waalse Overheidsdienst Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie";3° in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Inspectie van Financiën: de heer Yves Cenne, Inspecteur-generaal van Financiën;4° in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Rekenhof van België: de heer Frédéric Renaux, eerste auditeur-directeur en mevr. Françoise Winant, eerste auditeur-revisor.

Art. 3.Het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020203122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de onafhankelijke deskundigen en waarnemers van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst sluiten tot aanwijzing van de onafhankelijke deskundigen en waarnemers van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst wordt opgeheven.

Namen, 10 juni 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^