Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 09 november 2007
gepubliceerd op 05 december 2007

Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203471
pub.
05/12/2007
prom.
09/11/2007
ELI
eli/besluit/2007/11/09/2007203471/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes" (Gewestelijk centrum voor hulpverlening aan de gemeenten)


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 1 september 1980, 19 juli 1983, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 20 juli 1991, 22 juli 1993, 21 december 1994, 15 december 1998 en bij het koninklijk besluit van 10 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een "Centre régional d'aide aux communes" dat moet zorgen voor de opvolging van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, gewijzigd bij de decreten van 26 juni 1997, 22 januari 1998, 28 juni 2001, 18 december 2003, 27 april 2006, 18 januari 2007, 15 februari 2007, alsook bij het programmadecreet van 18 december 2003 en het kaderdecreet van 19 april 2007;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een basisoverlegcomité opgericht binnen het "Centre régional d'aide aux communes".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 november 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

^