Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 december 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007000969 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007, is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te(...) type wet prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007010037 bron rechterlijke macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Mevr. Coppieters 't Wallant, M., ereondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd door de e

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007001016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Einde functie Bij koninklijk besluit van 12 november 2007 wordt de heer Provost, Benoît, met ingang van 30 november 2007, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-secretaris voor het preventiebeleid bij de Fed type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003513 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking over de solvabiliteit van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 29/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003530 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 betreffende gasolie voor de weg type koninklijk besluit prom. 29/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003531 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van het mechanisme tot verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 29/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003532 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde accijnstarieven van gasolie voor de weg type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007010033 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 wordt Mevr. Zoë Dupon, stagedoend attaché bij het Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen, in vast v type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007010036 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 november 2007 is aan de heer Descamps, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Bergen. Het is hem vergund de titel van zijn amb Bij koninklijke besluiten van 26 november 2007 : - is Mevr. Van Cauwenbergh, B., voorzitter (...) type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 19/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007012733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2008 (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007012732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007012742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007023507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag van een lid Bij koninklijk besluit van 14 november 2007, dat in werking treedt de d type koninklijk besluit prom. 20/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007023520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003507 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 december 2007-2010, de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2007-2012 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2007-2015 type ministerieel besluit prom. 29/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007003533 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 29 november 2007 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 betreffende gasolie voor de weg type ministerieel besluit prom. 06/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 13/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007023463 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 1982 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van stomatologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2007, werd de onderneming AZEMBLA BVBA erkend als studiebureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van twee jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het De erkenning draagt het nummer AGR107. type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2007, werd de NV BRUSSELS RECYCLING METAL erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van achttien maanden. type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2007 werd de NV BRUSSELS RECYCLING METAL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2007, werd de onderneming BRUSSELS RECYCLING METAL NV erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor een p De erkenning draagt het nummer 07/DEEE/03. Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2007, wer(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007203474 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2007 wordt de heer Guy Lanis vanaf 22 oktober 2007 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de voorbehandeling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2007 wordt de BV Mastebroek Transport Meppel vanaf 22 o(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007023519 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van Staate Het arrest nr. 176.490 van de Raad van Staat van 7 november 2007 vernietigt het koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot wijziging van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma

decreet

type decreet prom. 22/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203478 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou, op 23 juni 2000, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 25 juni 2005 type decreet prom. 22/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203477 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg, op 10 april 2006

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007020119 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Donderdag 6 december 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Ontwer(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Ge(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot overplaatsing via ambtshalve mobiliteit van een deel van de personeelsleden van het bestuur uitrusting en vervoer naar het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 november 2002 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de GPBHO-Commissie genomen bij toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs in de hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007037124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocaties 01.01 en 01.04 van het programma 40.1 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007037125 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.71, programma 61.10 voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007037138 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes" type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203475 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het opschrift en tot invoeging van hoofdstuk IVquater in titel I van Boek V van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203476 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007002192 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 578 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen Aan de federale overheidsdiensten en aan de diensten die ervan afhangen, aan de Minister van Defensie, evenals aan de instellingen Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Staatssecretaris, Mijnheer de Staats(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007018219 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Fédération des Institutions hospitalières » heef Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2007. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007018221 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Association francophone d'Institutions de Santé Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2007. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007018220 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Clinique de l'Europe » heeft bij de Raad van Sta Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2007. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007018222 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Providence des Malades et Mutualité chrétienne » Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2007. Deze zaak is ing(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007014336 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007014335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling betreffende de interpretatie van het begrip « specifiek met het oog op nomadisch gebruik bij het Instituut gereserveerde geografische nationale E.164 nummers » bedoeld in artikel 43, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 april 20 1. Inleiding Artikel 43 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 5 november 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « AUTOMOBILES RACING COMPANY BV type registratie prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 26 oktober 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « GEFCO BENELUX NV », gelegen te parc Industriel 27, te

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007012766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2007 wordt de heer Johannes Witters met ingang van 1 oktober 2007 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A2-Techniek en Infrastructuur en met terugwerkende kracht van Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2007 numac 2007023426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt de heer Lemaire, Seth, met ingang van 1 december 2006, op het Nederlands taalkader,in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overhe Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Sociale Zekerheid en Sociale Bescherming » toegewezen met(...)
^