Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 09 december 2021
gepubliceerd op 29 december 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk alsook het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021 tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en Titel XIV

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021022839
pub.
29/12/2021
prom.
09/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk alsook het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV sluiten tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en Titel XIV


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard Gelet op het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 283, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 283, tweede lid, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en van de artikelen 470 en 474 van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid , enerzijds, en tot invoeging van een Hoofdstuk VII met het opschrift « Diensten die respijtzorg organiseren ten gunste van de mantelzorgers en de gehandicapte personen » in het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (gecodificeerde besluiten), Tweede deel, Boek V, Titel VII, anderzijds sluiten, bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014, bij het decreet van 3 december 2015 en bij het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2019 en bij het decreet van 3 december 2020;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 oktober 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 oktober 2021;

Gelet op de beslissing van 20 oktober 2021 van het inter-Franstalig overlegorgaan en van het ministerieel comité om geen advies uit te brengen over het ontwerp;

Gelet op het rapport opgesteld op 14 oktober 2021 overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het branchecomité "Handicap", gegeven op 18 oktober 2021;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 29 november 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 2006, goedgekeurd op 3 juli 2009 door België;

Gelet op het akkoordprotocol voor de toepassing van het Waals non-profit akkoord 2021-2024 in de Waalse bedrijven voor aangepast werk, gesloten op 30 juni 2021;

Overwegende dat de inwerkingtreding van dit besluit met terugwerkende kracht op 1 januari 2021 is gemotiveerd door de noodzaak het bedrag van de subsidie ter compensatie van de handicap van productiearbeiders en van de subsidie ter dekking van de kosten die specifiek verband houden met de begeleiding van productiearbeiders in bedrijven voor aangepast werk aan te passen en dat het noodzakelijk is de betrokken gesubsidieerde diensten de middelen te verschaffen om vanaf 1 januari 2021 een loonschaalherwaardering van de productiearbeiders te financieren;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Artikel 991, eerste lid, van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van sociale Actie en Gezondheid wordt aangevuld met punten 11° en 12° als volgt: "11° Administratiekosten: telefoniekosten, informaticakosten, kosten voor dienstopdrachten, reiskosten alsook kosten voor kantoorbenodigdheden; 12° Socio-professionele coördinator: persoon die het socio-professioneel inschakelingsproject van de productiearbeider coördineert en ontwikkelt in samenwerking met interne en externe partners.».

Art. 3.In artikel 992 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 12 vervangen als volgt: " § 12. Het bedrijf voor aangepast werk zorgt voor een minimale begeleiding van de in artikel 991/2 bedoelde productiearbeiders, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 1° ten minste één maatschappelijk werker in dienst hebben en boven de 182.000 punten, één extra maatschappelijk werker per volledig blok van 182.000 punten; 2° ten minste één monitor in dienst hebben per begonnen blok van 27.000 punten; 3° ten minste één socio-professionele coördinator in dienst hebben.In bedrijven voor aangepast werk die voor minder dan 91.000 punten erkend zijn, dient de socio-professionele coördinator ten minste halftijds in dienst te zijn. In bedrijven voor aangepast werk die voor ten minste 91.000 punten erkend zijn, dient de socio-professionele coördinator ten minste voltijds in dienst te zijn.

De maatschappelijk werker is aangesteld om: 1° voor de interne en externe maatschappelijke begeleiding van productiearbeiders te zorgen.2° de nodige diensten te verlenen voor de inschakeling van de productiearbeider binnen de onderneming met betrekking tot zijn handicap, met inbegrip van het onderhouden van de band tussen de productiearbeider, zijn gezin, of de relevante maatschappelijke diensten en het bedrijf voor aangepast werk. De maatschappelijk werker wordt betrokken bij de beoordeling van de beroepsbekwaamheid van de productiearbeider als bedoeld in artikel 1010.

De functie van maatschappelijk werker is onverenigbaar met de functies van directeur, socio-professionele coördinator en monitor als bedoeld respectievelijk in § 11 en lid 1, 2°, alsook met de functie van hoofd personeelszaken.

De socio-professionele coördinator is: 1° hetzij houder van een universitair diploma of van een diploma van het niet-universitaire hoger niveau;2° hetzij geslaagd voor een examen van niveau 1 of 2+ in het openbaar ambt. De socio-professionele coördinator die op 31 december 2021 in het bedrijf voor aangepast werk in dienst is, wordt geacht te voldoen aan de kwalificaties vereist om die functie uit te oefenen.

De socio-professionele coördinator is verantwoordelijk voor het volgende: ? de door het Agentschap vereiste administratieve formaliteiten in verband met de aanwerving en de opvolging van de productiearbeider en de gehandicapte persoon onder beroepsaanpassingsovereenkomst; ? de contacten met de instellingen waarvan het socio-professionele inschakelingsproces van de productiearbeider of de gehandicapte persoon onder beroepsaanpassingsovereenkomst afhangt, alsook, in voorkomend geval, met zijn gezin; ? de uitvoering van het in artikelen 1010 tot 1014 bedoelde beoordelingsproces van de beroepsbekwaamheid van de productiearbeider en van zijn vergoedingspercentage; ? het toezicht op het beoordelingsproces van de bevoegdheden van de productiearbeider en de gehandicapte persoon onder beroepsaanpassingsovereenkomst; ? de coördinatie van het aanpassingsproces van de werksituatie van de productiearbeider; ? de uitwerking en de opvolging van het opleidingsplan van de productiearbeider; ? de gepaste socio-professionele inschakeling van de productiearbeider die op grond van een aannemingsovereenkomst in dienst is genomen, zoals bedoeld in artikel 1053, en in het bijzonder de geschiktheid van de arbeidssituatie voor het vaardigheidsprofiel van de productiearbeider; ? de invoering van een aan de productiearbeider en gehandicapte persoon onder beroepsaanpassingsovereenkomst aangepaste communicatie en omgeving; ? de ondersteuning van de productiearbeider bij zijn inschakelingsproject in een gewone werkomgeving.

In bedrijven voor aangepast werk die voor ten minste 91.000 punten erkend zijn, is de functie van socio-professionele coördinator onverenigbaar met de functie van directeur. ».

Art. 4.In artikel 1018 van hetzelfde Wetboek wordt het getal "9,4560" vervangen door het getal "10,3960".

Art. 5.In artikel 1023 van hetzelfde Wetboek wordt het getal "1,8204" vervangen door het getal "2,6678".

Art. 6.In artikel 1026/3 van hetzelfde Wetboek wordt een lid 3 ingevoegd, luidend als volgt: "Wat betreft de vergoeding van de kosten die specifiek verband houden met de begeleiding van productiearbeiders, dekt de in artikel 1021 bedoelde subsidie die betrekking heeft op de bezoldiging van het in artikel 992, § 12, bedoelde specifieke personeel, uitsluitend de tijd die wordt besteed aan de uitvoering van de in artikel 992, § 12, vermelde opdrachten.

Art. 7.In artikel 1039 van hetzelfde Wetboek wordt het getal "1038" vervangen door het getal "1038/1".

Art. 8.In hetzelfde Wetboek worden bijlage 95/1 en bijlage 95/3 vervangen door bijlage 1 en bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 9.In artikel 18 van het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV sluiten tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk, en titel XIV, worden de woorden "en artikel 1391" opgeheven.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Art. 11.De Minister die bevoegd is voor het Gehandicaptenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 december 2021.

Voor de Regering, De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

Bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk, alsook het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV sluiten tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV. "Bijlage 95/1.

Puntendoelstelling van elk bedrijf voor aangepast werk voor de eerste driejarige periode (bedoeld in artikel 998)

bedrijf voor aangepast werk

Puntendoelstelling

ETA(BAW)001

407.831

ETA002

188.816

ETA005

107.295

ETA007

164.615

ETA008

429.012

ETA013

26.588

ETA015

81.002

ETA019

534.225

ETA045

585.691

ETA059

225.243

ETA060

78.135

ETA062

71.727

ETA063

285.653

ETA065

96.762

ETA067

193.435

ETA071

153.884

ETA072

367.722

ETA073

146.372

ETA083

113.291

ETA085

221.991

ETA088

157.903

ETA091

148.881

ETA092

230.185

ETA095

126.535

ETA097

294.528

ETA101

802.349

ETA107

51.030

ETA115

135.768

ETA123

265.151

ETA124

124.486

ETA125

259.852

ETA126

135.737

ETA129

270.468

ETA134

363.410

ETA138

232.850

ETA142

114.419

ETA144

93.924

ETA147

46.218

ETA148

116.015

ETA149

129.902

ETA154

108.219

ETA156

51.962

ETA164

125.423

ETA170

69.062

ETA175

123.952

ETA177

80.657

ETA178

82.522

ETA179

42.920

ETA189

349.748

ETA197

206.190

ETA209

43.912


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk, alsook het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV sluiten tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV. Namen, 9 december 2021.

Voor de Regering, De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

Bijlage 2 bij het besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk, alsook het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV sluiten tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV. "Bijlage 95/3 In aanmerking komende kosten ter rechtvaardiging van de in artikel 1021 bedoelde subsidie Komen in aanmerking voor de bezoldiging van het in artikel 992, § 12 bedoelde specifieke personeel enkel voor de tijd die wordt besteed aan het bijstaan van productiearbeiders: 1° de brutolonen die overeenstemmen met de weddeschalen van PSC 327.03 (Paritair subcomité voor de bedrijven voor aangepast werk van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap), met de erkende anciënniteit van de betrokken werknemer en aangegeven bij de RSZ; 2° de gewaarborgde bezoldiging in geval van arbeidsongeschiktheid; 3° de bezoldiging voor feestdagen, verlofdagen, kort verzuim (omstandigheidsverlof);het vakantiegeld; 4° de bijkomende voordelen en de bijdragen die voortvloeien uit een officiële overeenkomst in het kader van PSC 327.03; 5° het bedrag van de bijdragen van de sociale zekerheid voor bovengenoemde bezoldigingen. Voor de monitoren bedoeld in artikel 992, § 12, worden hun loonkosten, met inbegrip van de lasten bedoeld in 1° tot 6°, vermenigvuldigd met het gemiddelde vergoedingspercentage van het bedrijf voor aangepast werk, bepaald op grond van het jaargemiddelde van de vergoedingspercentages van de handicap die voor elk van zijn productiearbeiders zijn vastgesteld in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de subsidie wordt toegekend.

De loonkosten, met inbegrip van de lasten vermeld in 1° tot 6°, van het specifieke personeel bedoeld in artikel 992, § 12, dat door de publiekrechtelijke rechtspersoon in het kader van een schriftelijke overeenkomst bij het bedrijf voor aangepast werk wordt gedetacheerd, komen eveneens in aanmerking om de subsidie bedoeld in artikel 1021 te rechtvaardigen.

Komen niet in aanmerking voor de bezoldiging van het specifieke personeel bedoeld in artikel 992, § 12; 1° de bezoldiging voor overuren, 2° de verbrekingsvergoedingen en de niet-gepresteerde opzeggingstermijnen; de lasten in verband met de dienstverstrekkingen van het begeleidingspersoneel van de gehandicapte personen in opvang- en opleidingsafdelingen als bedoeld in artikel 1043.

Andere in aanmerking komende kosten ter rechtvaardiging van de in artikel 1021 bedoelde subsidie: 1° de kosten van de opleidingen in verband met de begeleiding van productiearbeiders;2° de kosten in verband met de aanpassing van bestaande uitrustingen, de aankoop van nieuwe uitrustingen of het aanschaffen en de validering van software bestemd voor het gebruik door productiearbeiders, met name aangepaste of ondersteunende technologische hulpmiddelen, die bovenop de kosten komen die het bedrijf voor aangepast werk zou hebben gemaakt indien zij werknemers zonder handicap in dienst had;3° de kosten die rechtstreeks verband houden met het vervoer van productiearbeiders naar de werkplek en in het kader van hun beroepsactiviteiten (sociaal abonnement en openbaar vervoer);4° de administratiekosten die eigen zijn aan het specifiek personeel, voor zover deze rechtstreeks voortvloeien uit de tewerkstelling van productiearbeiders. Het bedrijf voor aangepast werk moet de toereikendheid van de in punten 1 tot 4 bedoelde uitgaven rechtvaardigen ten aanzien van de handicap van zijn werknemers.

Worden afgetrokken van de in aanmerking komende kosten: 1° de van overheden verkregen subsidies en andere tussenkomsten, wanneer deze precies dezelfde lasten dekken als die welke in aanmerking komen om de in artikel 1021 bedoelde subsidie te rechtvaardigen;2° de creditinteresten van de in artikel 992, § 16 bedoelde specifieke bankrekening. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk, alsook het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV sluiten tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV. Namen, 9 december 2021.

Voor de Regering;

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^