Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 21 augustus 2017

Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Rivage" te Charleroi

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017030980
pub.
21/08/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017030980/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Rivage" te Charleroi (Roux)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen en inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten. sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarin de specifieke opdrachten van de SPAQuE worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de "SPAQuE" op 13 juli 2007 en verlengd op 5 september 2013;

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering van 23 december 2010 en 29 maart 2012 tot goedkeuring van de selectie van de site "Rivage" in het kader van het Marshall-Plan 2.groen;

Gelet op de oriëntatieonderzoeken die de "SPAQuE" op de site in 2016 heeft gevoerd;

Overwegende dat die onderzoeken gewezen hebben op verschillende verontreinigingsvlekken aan de oppervlakte te wijten aan zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), minerale oliën en monocyclische aromatische koolwaterstoffen (MAK), al deze verontreinigingsvlekken worden waargenomen in de grondspeciënlaag;

Overwegende dat de site bijgevolg ernstig verontreinigd is en gevaar inhoudt voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens, dat deze locatie eerst behandeld moet worden;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst vereist om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de Waalse Regering dan ook van plan is de "SPAQuE" te belasten met een spoedige sanering van de site, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "SPAQuE" met het nemen van saneringsmaatregelen op de locatie "Rivage" op het grondgebied van de stad Charleroi, namelijk op de percelen gelegen binnen de rode rand aangegeven op het bij dit besluit gevoegde saneringsplan.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige saneringsmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de site. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naar gelang van het ecologische herstel van de site. Deze werken omvatten o.a. en niet uitsluitend: 1° de aanleg van de werf met inbegrip, indien nodig, van het weghalen van de bestaande afsluitingen;2° de afbakening van de site en van de naburige eigendommen;3° de ontbossing;4° het boren van controleputten om de evolutie van de milieueffecten van de locatie na de saneringswerken te kunnen nagaan;5° de aanleg van een leidingennet voor de opvang van afvloeiend water, alsmede van elk desbetreffend werk;6° de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij op de site, hetzij op een site waarvan het herstel bij besluit van de Waalse Regering aan de "SPAQuE" wordt toevertrouwd;7° de opvang van gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid via verbranding en/of valorisering;8° de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de site;9° de herprofilering van de bedrijfsruimte, alsmede de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;10° de bouw van dichte cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen;11° de afbraak van alle al dan niet ingegraven structuren, alsook het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site.De afvoer van overige ontmantelingsafvalstoffen die niet binnen de locatie gevaloriseerd kunnen worden; 12° de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de locatie bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;13° de behandeling van de vervuilde bodem in de bedrijfsruimte (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;14° het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;15° het beheer van de installaties gedurende de tijd die nodig is om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De "SPAQuE" kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde locatie zolang hij niet volledig gesaneerd is en weer geïntegreerd is in zijn al dan niet bebouwde omgeving.

Art. 4.Bij toepassing van artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen geldt dit besluit als milieuvergunning in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en als stedenbouwkundige vergunning in de zin van artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Energie Namen, 6 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage I - Tabel der innemingen

Kadaster

Eigenaar

Gemeent/Stad

Afdeling

Sectie

Nr.

Charleroi

Roux, 19e

A

602

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

620K

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

620L

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

630V

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

633

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

634A

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

635

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

642C

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

643A

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Roux, 19e

A

655R

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Jumet, 21e

F

853B

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Jumet, 21e

F

853C

SPW - DGO2 (Waterwegen)

Charleroi

Jumet, 21e

F

853D

SPW - DGO2 (Waterwegen)


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017 waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Rivage" te Charleroi (Roux).

Namen, 6 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^