Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 02 september 2010
gepubliceerd op 14 september 2010

Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204708
pub.
14/09/2010
prom.
02/09/2010
ELI
eli/besluit/2010/09/02/2010204708/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op de artikelen 20 en 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op de artikelen 1124-6, 1124-35 en 1124-37;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 juli 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 15 juli 20107;

Gelet op de instemming van de Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, gegeven op 15 juli 2010;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 543 van het Sectorcomité nr.

XVI, opgesteld op 16 juli 2010;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Op de voordracht van de Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De weddeschaal van de gewestelijke ontvanger ligt vast in de tabel die als bijlage bij dit besluit gaat.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 september 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en van Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN

Bijlage - Weddeschaal op jaarbasis (index 138.01)

0

0,00

31.797,68

1

663,91

32.461,59

2

663,91

33.125,49

3

663,91

33.789,40

4

663,91

34.453,31

5

663,91

35.117,21

6

663,91

35.781,12

7

663,91

36.445,03

8

663,91

37.108,93

9

663, 91

37.772,84

10

663,91

38.436,75

11

663,91

39.100,65

12

663,91

39.764,56

13

663,91

40.428,47

14

663,91

41.092,37

15

663,91

41.756,28

16

663,91

42.420,19

17

663,91

43.084,09

18

663,91

43.748,00

19

663,91

44.411,91

20

663,91

45.075,82

21

663,91

45.739,72

22

664,08

46.403,80


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 september 2010 tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.

Namen, 2 september 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en van Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN

^