Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/05/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010000499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010000416 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot ernstige en langdurige ziekten type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010003516 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 tot wijziging van het reglement van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 zal het Instituut Wegtransport & Logisti De schriftelijke proeven van dit examen zullen plaatsvinden op 17 oktober 2010. De aanvragen tot(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010018324 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ S.A. - rue de l'Econo G-014 « Gids Autocontrole : aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel ». type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2009-2010 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010009766 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 8 september 2010, is het verzoek tot associatie van Meesters Gernaij, M. & Maquet, S., geassocieerde notarissen ter standplaats Brussel , en van M(...) Mevr. d'Hennezel, N., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Maritiem Vervoer Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2010, overeenkomstig artikel 4, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 november 2005 tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten op zee, werd de heer Fra type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204680 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 27 juli 2010, dat in werking treedt op 27 juli 2010, wordt Mevr. Cécile Beukenne, woonachtig rue Clerbois 71A, te 7060 Zinnik, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verle(...) Bij ministerieel besluit van 27 juli 2010, dat in werking treedt op 27 juli 2010, wordt de venn(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204679 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 20 juli 2010 wordt Mevr. Christiane Sauveur, attachée, vanaf 1 februari 2011 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 27 juli 2010 wordt de heer Jean-Christophe Lecomte op 16 juli 2009 in vast Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2010 wordt de heer Jean Tromme, eerste attaché, vanaf (...) type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204757 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende het verlenen van machtiging aan het Nationaal Orkest van België tot het aanvaarden van een legaat

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204681 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 205.505 van 21 juni 2010 in zake Claude Fievez tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 juni 2010, he « Schendt artikel 53, § 2, tweede en derde lid, van het decreet betreffende de ruimtelijke ord(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204762 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 205.827 van 25 juni 2010 in zake Jean-Philippe Tondeur tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partij : de nv « Seti », waarvan de expeditie ter griffi « Schendt artikel 132bis, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw e(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2009 pub. 14/09/2010 numac 2010029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2009/2010 van de lestijdendotaties en aanpassings- en herverdelingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204708 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verminderde prestaties om medische redenen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204690 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2010, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 4986 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204688 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juli 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juli 2010, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 5010 van de rol van het Hof. Met toepassing van artikel 89(...) type bericht prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204760 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2010, heeft de nv « Inometal- Die zaak is ingeschreven onder nummer 4988 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204761 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 juni 2010 in zake M. V.G. tegen B.G., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 juli 2010, heeft de Rechtbank van eerste aanle « Schendt artikel 301, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoerd door de wet van 27 apr(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 22 april 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV CSD INGENIEURS CONSEILS, met maatschappelijke zetel te rue Raymond Noël 39, te 5170 Bois-de-Villers, met ondernemings De erkenning draagt het nummer PEBPM-1013035. type erkenning prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 28 april 2010 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer VAN EETVELDE Nicolas, gedomicilieerd Oude Molenstraat 293, te 1180 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurl De erkenning draagt het nummer PEBPP-1013154. Bij beslissing van 10 juni 2010 van de leidend(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204678 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2010 wordt de gedeeltelijke wijziging van de bladen 45/1 en 45/2 van het gewestplan Bergen-Borinage voorlopig aangenomen met betrekking tot de opneming van ee Dat besluit en de erbij gevoegde kaart kunnen geraadpleegd worden op de volgende website : http://d(...)

document

type document prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige statistici Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige statistici (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG10806) werd afgesloten op 27 augustus 2010. Er is 1(...) type document prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-10/0021 : Sodiaal International/Entremont Alliance Op 2 september 2010, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededi Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vervaardiging en verkoop(...) type document prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-10/0022 : Mestdagh SA/Carrefour Belgium NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 2 sep Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de detailhandel in niet-ges(...) type document prom. 26/08/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de procedure tot toelating, erkenning en inspectie van de serviceflatgebouwen type document prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204786 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** generieke test voor administratief en technisch personeel. - Uitslag **** **** generieke test voor administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de **** overheid (****10001) werd afgesloten op 10 ****(...) Er zijn 2 682 geschikten.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt Mevr. Ioana Cristoiu, vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginnem Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** statistici Uitslag De vergelijkende selectie van **** statistici (niveau ****1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (****10806) werd afgesloten op 17 augustus 201(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 14/09/2010 numac 2010204421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 augustus 2010 worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische con(...)
^