Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 20 maart 2014
gepubliceerd op 02 april 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 september 2010 tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202018
pub.
02/04/2014
prom.
20/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/20/2014202018/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MAART 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204708 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie, inzonderheid op artikel 1124-37, zoals gewijzigd bij het decreet van 17 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 december 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 december 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 19 december 2013;

Gelet op protocol nr. 629 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 28 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en van de Minister van de Plaatselijke Besturen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 2 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204708 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering wordt de bijlage vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van de Plaatselijke Besturen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 maart 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN

Bijlage Weddeschaal op jaarlijkse basis aan het indexcijfer 138.01.

GEWESTELIJKE ONTVANGERS

20/1 x 742,85 1/1 x 743

0

37.050,00

1

37.792,85

2

38.535.70

3

39.278,55

4

40.021,40

5

40.764.25

6

41.507,10

7

42.249,95

8

42.992,80

9

43.735,65

10

44.478.50

11

45.221,35

12

45.964,20

13

46.707,05

14

47.449,90

15

48.192,75

16

48.935,60

17

49.678,45

18

50.421,30

19

51.164,15

20

51.907,00

21

52.650,00

22

52.650,00


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010204708 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten tot vastlegging van de weddeschaal van de gewestelijke ontvangers overeenkomstig artikel 1124-37 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering.

Namen, 20 maart 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN

^