Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 31 mei 2013
gepubliceerd op 02 juli 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-EHSAL en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen, Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen

bron
vlaamse overheid
numac
2013035600
pub.
02/07/2013
prom.
31/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MEI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-EHSAL en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen, Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, artikel 13bis, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 mei 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen in het academiejaar 2013-2014, ontvangen een aangepaste sokkelregeling, als vermeld in paragraaf 2 : 1° de HUB-EHSAL en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;2° Thomas More Mechelen en Thomas More Antwerpen;3° Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen. § 2. De gefuseerde hogeschool ontvangt vanaf het begrotingsjaar 2014 tot en met het begrotingsjaar 2018 als sokkelbedrag SOWi de som van de sokkelbedragen die de desbetreffende fuserende hogescholen zouden hebben ontvangen in het begrotingsjaar 2014, waarbij er geen rekening is gehouden met de opgenomen studiepunten van de academische hogeschoolopleidingen die met ingang van het academiejaar 2013-2014 geïntegreerd worden in een universiteit.

Die aangepaste sokkelregeling vervalt als het sokkelbedrag SOWi van de gefuseerde instelling berekend met toepassing van artikel 13, § 1bis of § 1ter van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, groter is dan de aangepaste sokkelberekening.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 mei 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^