Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013009298 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** koninklijk besluit van 17 juni 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****-****-****-(...) type wet prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013009299 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...) Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****,(...) type wet prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 juni 2013, is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) type wet prom. 17/02/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland , en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 (1) (2) type wet prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het logboek van de maritieme veiligheidsondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart van het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingen, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opdrachtsverslag van de maritieme veiligheidsondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013202329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 : worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold De heer Peter VALCKE Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Gent De heer Erw Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Gent Zij zullen het burg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013203623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013, wordt aan de heer SPAEPEN, Camiel, op het einde van de maand september 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de effectief externe bijzitter voor de Duitstalige kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 25/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013007173 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 20 juni 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 b PR/002-0954-01 : Differentieelschakelaar VIKO VTR2 (40A 30mA) PR/002-0955-01 : Differen(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013015156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 19 juni 2013 wordt de heer Piet HEIRBAUT toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013015157 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Vrijstellingen van dienst Bij ministerieel besluit van 19 juni 2013 wordt aan de heer Patrick van HAUTE een vierde dienstvrijstelling toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 juni 2013 om hem in de mogelijkheid te stellen de Bij ministerieel besluit van 19 juni 2013 wordt aan de heer Jean-Jacques QUAIRIAT een tweede di(...) type ministerieel besluit prom. 10/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013027124 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 24 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 10/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013027125 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 23 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013027122 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 27 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 11/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013027123 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 40 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 13/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013203763 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » en tot machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu

decreet

type decreet prom. 06/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de examencommissie van de selectieproef voor de bevordering tot het ambt van inspecteur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de vernieuwing van de erkenning van drie validatiecentra voor de bekwaamheden toegekend wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de vernieuwing van de erkenning van negen validatiecentra voor de bekwaamheden toegekend wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van een validatiecentrum voor de bekwaamheden toegekend wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013031560 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het nieuw algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds en tot opheffing van het besluit van 19 juni 2008 houdende het nieuwe algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013035468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013035602 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket « uren-leraar » in het voltijds secundair onderwijs, wat betreft de Koninklijke Balletschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013035601 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het percentage van de omvang aan opleidingsonderdelen aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands, zoals bedoeld in artikel 91sexies, § 2, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van een validatiecentrum voor de bekwaamheden toegekend wordt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013035600 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-EHSAL en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen, Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013203764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de dienstdoende voorzitter van het Directiecomité, van de leden en de voorzitter van het Directiecomité, van de voorzitter van de raad van bestuur en van een lid van het college van commissarissen van de Société wallonne des Eaux

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor Normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 302-1 Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 1 : Bepaling van(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013018300 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Ruben VANGHELUWE en Jole DEVACHT, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Marleen RYELANDT, advocaat, (...) type bericht prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013018299 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sofie DE WEWEIRE, de NV WULFFAERT BEHEER, Greta DAENINCK, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2013. Deze zaken zijn ingesc(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels. - EB-2007-0012ter-A Bij ministerieel besluit van 25 juni 2013 wordt het ministerieel besluit EB-2007-0012-A van 6 januari 2009 waarbij een vergunning wordt toegekend aan de NV BELWIND voor de a

erratum

type erratum prom. 10/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een procedure voor de erkenning van de kwaliteitsfitnesszalen. - Erratum type erratum prom. 20/02/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013203558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie 2011. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013, wordt de heer Yves CHAUFFOUREAUX, auditeur, met ingang van 24 juli 2013 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 21 juni 2013, wordt de heer Roger WIMMER, auditeur, met ingang van 12 juni 2013 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 21 juni 2013, wordt Mevr. Marianne DONY, hoogleraar aan de « Université libre de Bruxelles », tot assessor bij de afdeling wetgeving va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 21 juni 2013, wordt de heer Marc JOASSART, auditeur, met ingang van 12 juni 2013 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013022349 bron rijksdienst voor pensioenen Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Referenties : -KB van 3 april 1997 houdende maatregele(...) - KB van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdrac(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013203624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Camiel SPAEPEN De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/07/2013 numac 2013203898 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** burgerlijke geschillen De vergelijkende selectie van **** **** burgerlijke geschillen (niveau ****) voor het Ministerie van ****(...) Er zijn 4 geslaagden. (...)
^