Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 mei 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013027159 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013027160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 02 en 03 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031515 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een fokkersvereniging van paardachtigen

decreet

type decreet prom. 31/05/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013035527 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035603 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het verdrag van Lissabon, ondertekend in Brussel op 13 juni 2012 type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035604 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, ondertekend in Brussel op 3 februari 2012 type decreet prom. 31/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013035605 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren type decreet prom. 31/05/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013203797 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004, betreffende de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013035602 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket « uren-leraar » in het voltijds secundair onderwijs, wat betreft de Koninklijke Balletschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013035601 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het percentage van de omvang aan opleidingsonderdelen aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands, zoals bedoeld in artikel 91sexies, § 2, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013035600 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-EHSAL en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen, Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013203685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013203820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen

erratum

type erratum prom. 31/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013035760 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen. - Erratum
^