Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 november 2001
gepubliceerd op 19 januari 2002

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake gezondheid, wat de invoering van de euro betreft

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035024
pub.
19/01/2002
prom.
30/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/30/2002035024/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake gezondheid, wat de invoering van de euro betreft


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro;

Gelet op verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op verordening (EG) nr. 2866/98 van de Raad van 31 december 1998 over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen;

Gelet op de wet van 11 juni 1946 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamsche Academie van België;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 betreffende de euro, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 1938 houdende oprichting van de Koninklijke Vlaamsche Academie van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juli 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1976 tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden en tot toekenning van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de leden van de academie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende vaststelling van de normen waaraan de centra voor menselijke erfelijkheid moeten voldoen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 1989;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 18 december 1991 en 7 april 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 24 juni 1992, 21 december 1994, 19 december 1997 en 18 december 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 betreffende de centra voor menselijke erfelijkheid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 17 december 1997 en 23 juli 1998;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 februari 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering van 16 maart 2001 betreffende de aanvraag om advies door de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit : Afdeling I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1976

tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden en tot toekenning van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de leden van de academie

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 april 1976 tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden en tot toekenning van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de leden van de academie, worden de bedragen « 200 fr » en « 50 fr » vervangen door respectievelijk de bedragen « 5 euro » en « 1,25 euro ». Afdeling II. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging

Art. 2.In artikel 15, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998, wordt het bedrag « 13,5 frank » vervangen door het bedrag « 0,33 euro ». Afdeling III. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie

Art. 3.In artikel 7, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in a) wordt het bedrag « 35.000.000 frank » vervangen door het bedrag « 867.630 euro »; 2° in b) wordt het bedrag « 10.000.000 frank » vervangen door het bedrag « 247.900 euro ».

Art. 4.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het bedrag « 1.000.000 F » vervangen door het bedrag « 24.790 euro »; 2° in § 2 wordt het bedrag « 2.500.000 F » vervangen door het bedrag « 61.975 euro »; 3° in § 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997, wordt in a) het bedrag « 15.500.000 frank » vervangen door het bedrag « 384.235 euro » en wordt in b) het bedrag « 7.450.000 frank » vervangen door het bedrag « 184.680 euro »; 4° in § 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997, wordt in a) het bedrag « 20.000.000 frank » vervangen door het bedrag « 495.790 euro ».

Art. 5.In artikel 21quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998, wordt het bedrag « 7.000.000 frank » telkens vervangen door het bedrag « 173.250 euro ». Afdeling IV. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3

mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken

Art. 6.In artikel 35 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken wordt het bedrag « 1.300.000 fr » vervangen door het bedrag « 32.230 euro » en het bedrag « 260.000 fr » door het bedrag « 6.446 euro ». Afdeling V. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3

mei 1995 betreffende de centra voor menselijke erfelijkheid

Art. 7.In artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 betreffende de centra voor menselijke erfelijkheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997, worden de bedragen « F 6.900.000 », « F 21.400.000 », « F 9.600.000 » en « F 10.100.000 » vervangen door respectievelijk de bedragen « 171.050 euro », « 530.495 euro », « 237.980 euro » en « 250.375 euro ». Afdeling VI. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6

mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen

Art. 8.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen wordt het bedrag « 114,06 fr » vervangen door het bedrag « 2,83 euro » en het bedrag « 292,74 fr » door het bedrag « 7,26 euro ». Afdeling VII. - Slotbepalingen

Art. 9.In artikel 41 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken worden de woorden « bevoegd voor bijstand aan personen » vervangen door de woorden « bevoegd voor de gezondheid ».

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 november 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS

^