Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001013260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2001013258 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 04/07/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001022613 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001022954 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Fonds voor Arbeidsongevallen, belast met het besturen van een autovoertuig type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002000079 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 januari 2002 wordt de heer De Rocker, Christian, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Berlare/Zele, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002002004 bron ministerie van ambtenarenzaken Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2001 wordt met ingang van 1 december 2001, aan de heer Frank Robben, eervol ontslag verleend uit zijn functie van Voorzitter van het type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002003008 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2002, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties" en van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons" type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002009049 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 januari 2002 is Mevr. Ceulemans, B., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Brussel. Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2001 is de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002012034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het tijdstip van uitbetaling van het loon van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002012035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de betaling van de carensdag type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002012036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de optrekking met 1 pct. van de lonen van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002012037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende toeslagen voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002012038 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002012039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot toekenning van een premie van 148,74 EUR type koninklijk besluit prom. 14/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002012040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot toekenning van een premie van 12,67 EUR

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001003670 bron ministerie van financien Ministerieel besluit met betrekking tot de diensten waar de documenten bedoeld in de artikelen 53, eerste lid, 3°, 53ter, 1°, 53quinquies en 53sexies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden ingediend type ministerieel besluit prom. 26/11/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001014250 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001016409 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toestand van de ambtenaren van niveau 1 van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 10/01/2002 pub. 19/01/2002 numac 2002022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002035036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1998 houdende vaststelling van de schalen die als basis dienen voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen, opgenomen in kinderdagverblijven en in diensten voor opvanggezinnen, houdende vaststelling van de subsidies voor de werkingskosten voor kinderdagverblijven, wat betreft de invoering van de EUR

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001036510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002035024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake gezondheid, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002035046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1996 betreffende de vergoeding verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002011024 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0002. Bernheim Comofi S.A./Immobilière générale des Parkings S.A. Op 7 januari 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeld Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de volgende sectoren : de ontwikkeling en(...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002011025 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0004. American Express International Inc./BBL Travel American Express S.A. Op 9 januari 2002 ontving de Raad voor de Mededinging ee Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de zakenreisactiviteiten. type bericht prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002018004 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Mevr. Béatrice Arland en de heer R. Antoine hebben de Raad van State verzocht om de scho - het besluit van de gemeenteraad van de stad Charleroi van 24 februari 2000, waarbij het ontwerp t(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002008014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige administratieve attachés - psychologen (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd,(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 2 f(...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002008015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige administratieve attachés - bibliothecarissen (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aang(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 2 f(...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002008016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige administratieve attachés - juristen (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, di(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 2 f(...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002008017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige administratieve attachés - economisten (rang 10) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en bepaalde instellingen van openbaar nut die ervan afhangen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd,(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 2 f(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2001015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 18 december 2001 hebben H.E. de heer Sasko Stefkov, de Heer Tuleutai Skakovich Suleimenov, Mevr. Sodov Onon en de Heer Zoran Popovic de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te ove Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

erratum

type erratum prom. 02/05/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001016391 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit van 2 mei 2001 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen. - Errata type erratum prom. 25/06/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001022681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft. - Erratum type erratum prom. 28/05/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001022680 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002008013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technicien (rang 21) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeke(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 2 f(...) type document prom. -- pub. 19/01/2002 numac 2002009048 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De aanwijzing van Mevr. Reynders, D., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 januari 20

erratum

type erratum prom. 22/11/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002022040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden. - Erratum
^