Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 juni 2006
gepubliceerd op 16 oktober 2006

Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

bron
vlaamse overheid
numac
2006036542
pub.
16/10/2006
prom.
30/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/30/2006036542/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie


De Vlaamse Regering, Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 15 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het Agentschap Economie, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 1996 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake wetenschap aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2002 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het economisch beleid aan personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 oktober 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 maart 2005 tot toekenning van delegatie voor het verlengen van de erkenning van opleidingsverstrekkers voor het stelsel van de Vlaamse opleidingscheques aan personeelsleden van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 maart 2005 tot toekenning van delegatie voor het verlengen van de erkenning van adviesverstrekkers voor het stelsel van de Vlaamse advies- en starterscheques aan personeelsleden van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het akkoord van de minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 17 mei 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State 40.584/1, gegeven op 22 juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Met het oog op de gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, treden de volgende regelingen in werking op 1 juli 2006 : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het Agentschap Economie;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, wat het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie betreft;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, wat betreft het agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Economie.

Art. 2.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 28 oktober 1996 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake wetenschap aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;2° het ministerieel besluit van 26 juni 2002 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het economisch beleid aan personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 oktober 2003;3° het ministerieel besluit van 25 maart 2005 tot toekenning van delegatie voor het verlengen van de erkenning van opleidingsverstrekkers voor het stelsel van de Vlaamse opleidingscheques aan personeelsleden van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;4° het ministerieel besluit van 25 maart 2005 tot toekenning van delegatie voor het verlengen van de erkenning van adviesverstrekkers voor het stelsel van de Vlaamse advies- en starterscheques aan personeelsleden van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

Art. 4.De Vlaamse minister bevoegd voor het Economisch Beleid, het Wetenschappelijk Onderzoek en het Technologisch Innovatiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 juni 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, F. MOERMAN

^