Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006003476 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te han(...) Stad Pérulwelz Een perceel grond gelegen chemin de Wiers, gekadastreerd of vroeger gekadastreerd(...) type wet prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006003479 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te han(...) Gemeente Silly Perceel grond in 4 kavels gelegen rue de la Station, gekadastreerd of vroeger gek(...) type wet prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006003483 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroeg(...) Straat « des Hiercheuses », een grond voor een oppervlakte volgens het meten van 61 a 12 ca, gekada(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006011439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de werking en verdere bevoegdheden van de raad van bestuur van APETRA, evenals van de onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de raad van bestuur van APETRA type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006012482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006 wordt aan de heer Uyttenhove, Walter, op het einde van de maand februari 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006012483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006 wordt aan de heer De Vadder, Alfons, op het einde van de maand januari 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006023023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006023025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006023024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006023063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006202800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006202817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997 betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds voor de koetswerkondernemingen" type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006202918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van artikel 4 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006023022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luik type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006023056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Erkenning van een sociaal secretariaat van werkgevers Bij ministerieel besluit van 28 september 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2006, wordt het sociaal secretariaat van werkgevers « Abante VZW », waarvan de maatschappelijke z type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006203288 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 september 2006 wordt de SA Trans-Leuzoise vanaf 11 september 2006 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's. Bij ministerieel besluit van 1 Bij ministerieel besluit van 13 september 2006 wordt de BV Heemskerk Slootweg Containers vanaf (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006203289 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 20 september 2006, wordt de NV Climatec Services, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Brusselsesteenweg 430, te 3090 Overijse, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkening word(...) Bij ministerieel besluit van 20 september 2006, wordt de SPRL Gosin & fils, waarvan de maat(...)

decreet

type decreet prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036295 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wegens de historische, artistieke en esthetische waarde, wordt de procedure tot bescherming als geheel ingesteld voor de straatgevels en de dake Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036589 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de steun aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036658 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot sluiting van de zitting 2005-2006 van het Vlaams Parlement

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicatie ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bi(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het BIN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

erratum

type erratum prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overgangsklassen die toegang geven tot de studies georganiseerd in Hogescholen. - Errata type erratum prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgereikt buiten de universiteit. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006009792 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt de heer François-Xavier Moor, met ingang van 1 augustus 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006009798 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt de heer Pieter Druyts, met ingang van 1 januari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006009797 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt Mevr. Tine De Meulenaer, met ingang van 1 januari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006009799 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt de heer Koenraad Allemeersch, met ingang van 1 februari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Dienst De vakrichting Juridische Normen en Geschillen wordt aan betrokkene toegewezen met ingang van 1 feb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006009805 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt de heer Félix Nkundabagenzi, met ingang van 15 oktober 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006009823 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 wordt de heer Gerd Cleynhens, met ingang van 1 september 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006009824 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 wordt de heer Peter Naessens, met ingang van 1 januari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006012484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006 is Mevr. Desmit, Anne, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Blat-Muylaert, Vladimir, wiens ma

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006009830 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Tongeren : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende bri(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006012486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Alfons De Vadder vanaf 10 januari 2007 De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2006 numac 2006012485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Walter Uyttenhove vanaf 9 februari 2007 De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^