Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 april 2010
gepubliceerd op 19 mei 2010

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie, vermeld in artikel 41bis van het mestdecreet van 22 december 2006, en betreffende wijziging van artikelen 13 en 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

bron
vlaamse overheid
numac
2010202767
pub.
19/05/2010
prom.
30/04/2010
ELI
eli/besluit/2010/04/30/2010202767/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie, vermeld in artikel 41bis van het mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten, en betreffende wijziging van artikelen 13 en 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling sluiten betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, artikel 41bis, § 1, vierde lid, § 3, vierde lid en § 7, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2008 en artikel 42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling sluiten betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 januari 2010;

Gelet op advies 47.871/3 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor elk perceel grasland in de gebieden, vermeld in artikel 41bis, § 1, eerste lid, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten, vermeldt de Mestbank in zijn databank of het perceel een intensief grasland is of niet.

De Mestbank gebruikt daarvoor de recentste biologische waarderingskaart van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, afgekort INBO, in voorkomend geval aangevuld met de gegevens naar aanleiding van een recent plaatsbezoek door een deskundige in opdracht van de Mestbank. De deskundige die een plaatsbezoek uitvoert, maakt hiervan een verslag op, waarin hij de biologische waardering van het betreffende perceel vermeldt. Dit verslag wordt overgemaakt aan het INBO. Als het INBO binnen twee werkdagen na ontvangst van het verslag geen bezwaar maakt, wordt de in het verslag van de deskundige opgenomen kwalificatie, aanvaard. Als het INBO wel bezwaar heeft tegen de in het verslag vermelde kwalificatie, meldt ze dit binnen twee werkdagen na ontvangst van het verslag. Binnen zeven werkdagen na ontvangst van het verslag deelt het INBO aan de VLM haar kwalificatie van het betreffende perceel mee, samen met de gegevens waarop deze kwalificatie is gebaseerd.

Art. 2.Voor elk perceel landbouwgrond als vermeld in artikel 41bis, § 3, eerste lid, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten, controleert de Mestbank welke landbouwers het betreffende perceel in gebruik hadden. Die controle wordt uitgevoerd op basis van de recentst beschikbare gegevens van de verzamelaanvraag, vermeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het mestbeleid en van het landbouwbeleid. Op basis van die gegevens bepaalt de Mestbank de vermoedelijke gebruiker van het perceel op 1 januari van het jaar vanaf wanneer er op het betreffende perceel een bemestingsverbod geldt, overeenkomstig artikel 41bis, § 1, eerste lid, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten. De Mestbank stuurt die landbouwer een kennisgeving als vermeld in artikel 41bis, § 3, van het Mestdecreet.

Art. 3.§ 1. Als de landbouwer niet akkoord gaat met de kennisgeving, vermeld in artikel 2, kan hij een aanvraag tot correctie indienen. § 2. De Mestbank kan een deskundige opdracht geven om via een plaatsbezoek recente gegevens te verzamelen over een perceel waarvoor er een aanvraag tot correctie is ingediend.

Als de deskundige gegevens moet verzamelen over de biologische kwalificatie van een perceel wordt het plaatsbezoek uitgevoerd in een periode waarin de vegetatie herkenbaar is.

De deskundige maakt van het plaatsbezoek een verslag op waarin hij de biologische waardering van het betreffende perceel vermeldt en bezorgt het verslag aan de Mestbank. De Mestbank bezorgt dit verslag aan het INBO. Als het INBO binnen twee werkdagen na ontvangst van het verslag geen bezwaar maakt, wordt de in het verslag van de deskundige opgenomen kwalificatie, aanvaard. Als het INBO wel bezwaar heeft tegen de in het verslag vermelde kwalificatie, meldt ze dit binnen twee werkdagen na ontvangst van het verslag. Binnen zeven werkdagen na ontvangst van het verslag deelt het INBO aan de VLM haar kwalificatie van het betreffende perceel mee, samen met de gegevens waarop deze kwalificatie is gebaseerd. § 3. De Mestbank maakt voor elke aanvraag tot correctie een dossier op dat minstens de volgende stukken bevat : 1° een kopie van de kennisgeving;2° een kopie van de aanvraag tot correctie;3° de gegevens over de biologische waardering van het perceel, die de Mestbank gebruikt heeft om te bepalen of het perceel een intensief grasland is of niet;4° in voorkomend geval, een kopie van het verslag van de deskundige, vermeld in § 2, laatste lid;5° in voorkomend geval, een kopie van de kwalificatie van het betreffende perceel door het INBO en van de gegevens waarop het INBO zich voor haar kwalificatie heeft gebaseerd, vermeld in § 2, laatste lid.

Art. 4.§ 1. Er wordt een Verificatiecommissie opgericht die de Mestbank adviseert over de aanvragen tot correctie.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, benoemt de leden van de Verificatiecommissie : 1° op voordracht van de Vlaamse Landmaatschappij, voor de leden, vermeld in artikel 41bis, § 3, derde lid, 1°, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten;2° op voordracht van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, voor het lid, vermeld in artikel 41bis, § 3, derde lid, 2°, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten;3° op voordracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, voor het lid, vermeld in artikel 41bis, § 3, derde lid, 3°, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten;4° na aanduiding door de Vlaamse Landmaatschappij, voor het lid, vermeld in artikel 41bis, § 3, derde lid, 4°, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten. § 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, benoemt per effectief lid een plaatsvervanger. De plaatsvervangende leden worden benoemd volgens dezelfde procedure als die welke respectievelijk bepaald is voor de effectieve leden. § 3. De zetel van de Verificatiecommissie is gevestigd in de Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel.

Art. 5.§ 1. Van elk dossier, vermeld in artikel 3, § 3, wordt een kopie bezorgd aan de voorzitter van de Verificatiecommissie.

Bij de ontvangst van het dossier stelt de voorzitter van de Verificatiecommissie een zittingsdag vast. De zittingsdag en een kopie van de stukken, vermeld in artikel 3, § 3, 3° en 4°, wordt aan de leden van de Verificatiecommissie meegedeeld. § 2. De Verificatiecommissie beraadslaagt met gesloten deuren.

De Verificatiecommissie beraadslaagt geldig als minstens de helft van de effectieve of plaatsvervangende leden aanwezig is. De plaatsvervanger mag alleen zetelen als het effectieve lid verhinderd is. § 3. De Verificatiecommissie beslist over haar advies bij meerderheid van de aanwezige leden. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. § 4. Het advies van de Verificatiecommissie is gemotiveerd. Het wordt samen met het dossier aan de Mestbank bezorgd. § 5. Van elke vergadering van de Verificatiecommissie stelt de secretaris een verslag op. Elk commissielid kan op eenvoudig verzoek een kopie van het verslag krijgen. § 6. De Verificatiecommissie kan een huishoudelijk reglement opstellen.

Art. 6.De beslissing van de Mestbank over een aanvraag tot correctie wordt per aangetekende brief aan de betrokken landbouwer bezorgd. Bij de beslissing van de Mestbank is een kopie gevoegd van het advies van de Verificatiecommissie.

Art. 7.In artikel 13, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling sluiten betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° op het perceel geldt geen beperking van de bemesting met toepassing van artikel 15ter van het mestdecreet van 23 januari 1991 of artikel 41bis van het Mestdecreet. ».

Art. 8.In artikel 33 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : « § 2. De vergoeding natuur kan alleen worden toegekend voor landbouwgronden binnen de kwetsbare zones natuur, vermeld in artikel 15ter van het mestdecreet van 23 januari 1991, of binnen de gebieden, vermeld in artikel 41bis van het Mestdecreet.

De vergoeding natuur kan alleen worden toegekend voor landbouwgronden waarop overeenkomstig de bepalingen van artikel 15ter van het mestdecreet van 23 januari 1991 of artikel 41bis van het Mestdecreet elke vorm van bemesting verboden is, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing. Bijgevolg kan geen vergoeding natuur worden toegekend voor landbouwgronden waarop overeenkomstig artikel 15ter van het mestdecreet van 23 januari 1991 of artikel 41bis van het Mestdecreet een supplementaire bemesting van maximaal 100 kg stikstof uit kunstmest wordt toegepast. ».

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009, met uitzondering van de artikelen 3 tot en met 6.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 april 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Mevr. J. SCHAUVLIEGE

^