Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 mei 2009
gepubliceerd op 26 augustus 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen

bron
vlaamse overheid
numac
2009035776
pub.
26/08/2009
prom.
29/05/2009
ELI
eli/besluit/2009/05/29/2009035776/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MEI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen


De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 4.8.2, artikelen 4.8.5, 4.8.18 en 4.8.29 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 maart 2009;

Gelet op protocol nr. 273.900 van 20 april 2009 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies nr. 46.451/1 van de Raad van State, gegeven op 15 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering; Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid en de viceminister-president van de Vlaamse Regering; Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Voor de toepassing van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 : 1°wordt het administratief rechtscollege « de Raad voor vergunningsbetwistingen » beschouwd als « de entiteit »; 2° wordt de Raad voor vergunningsbetwistingen, bestaande uit de raadsleden ervan, beschouwd als « benoemende overheid » respectievelijk « indienstnemende overheid » in hoofde van de griffiers, de adviseurs en het administratief personeel;3° wordt de voorzitter van de Raad voor vergunningsbetwistingen beschouwd als « de lijnmanager »;4° draagt de Vlaamse Gemeenschap zorg voor de uitvoering van de statutair geregelde verplichtingen van « de werkgever ». HOOFDSTUK II. - Institutionele bepalingen

Art. 2.De zetel van de Raad voor vergunningsbetwistingen is gevestigd in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.

De Raad kan zijn zittingen evenwel organiseren in de provinciehoofdsteden, onder de voorwaarden, bepaald in zijn reglement van orde. Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed treft in dat geval de nodige schikkingen daartoe.

Art. 3.De Raad voor vergunningsbetwistingen neemt als onafhankelijk jurisdictioneel orgaan geen deel aan de beleidsraad van het homogeen beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed.

Art. 4.§ 1. Er wordt een basisoverlegcomité opgericht, entiteitsoverlegcomité genoemd, voor het administratief rechtscollege « de Raad voor vergunningsbetwistingen ». § 2. De afvaardiging van de overheid in het entiteitsoverlegcomité wordt als volgt vastgesteld : 1° Voorzitter : de voorzitter van de Raad voor vergunningsbetwistingen;2° de leden worden door de Voorzitter gekozen in functie van de punten van de dagorde. De Voorzitter duidt bij afwezigheid of verhindering zijn plaatsvervanger aan. HOOFDSTUK III. - Rechtspositieregelingen

Art. 5.Deel VII (« De verloning ») en deel X (« De verloven en dienstvrijstellingen ») van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 zijn van toepassing op raadsleden van de Raad voor vergunningsbetwistingen, in zoverre die bepalingen niet onverenigbaar zijn met de regelingen van titel IV, hoofdstuk VIII, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De raadsleden ontvangen de bezoldiging, de toelagen, de vergoedingen en de sociale voordelen die gelden in hoofde van de graad van secretaris-generaal bij de Vlaamse overheid, met uitzondering van de mandaattoelage en de managementtoelage.

Onverminderd het eerste lid, kan een raadslid enkel volgende langdurige verloven genieten : 1° moederschapsrust en opvangverlof;2° loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen, bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of ouderschapsverlof;3° verlof wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte.

Art. 6.De griffiers en adviseurs van de Raad voor vergunningsbetwistingen ontvangen de bezoldiging, de toelagen, de vergoedingen en de sociale voordelen die gelden in hoofde van de graad van adjunct van de directeur bij de Vlaamse overheid.

De bepalingen van artikel 4.8.6, § 1, tweede lid, 2°, respectievelijk § 2, tweede lid, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gelden als formele vereisten inzake nuttige ervaring voor de toepassing van artikel VII.2, § 4, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Art. 7.Het administratief personeel van de Raad voor vergunningsbetwistingen ontvangt de bezoldiging, de toelagen en de vergoedingen die gelden in hoofde van de graad van deskundige of medewerker bij de Vlaamse overheid.

Art. 8.De raadsleden van de Raad voor vergunningsbetwistingen stellen het arbeidsreglement van de Raad vast, evenals de hiërarchische en evaluatielijnen binnen de diensten van de Raad. HOOFDSTUK IV. - Griffierecht

Art. 9.Het griffierecht, vermeld in artikel 4.8.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bedraagt 175 euro. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, optredend in de zin van artikel 4.8.16, § 1, tweede lid, 5°, is vrijgesteld van het griffierecht. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 11.De Vlaamse ministers, bevoegd voor de bestuurszaken respectievelijk de ruimtelijke ordening, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 mei 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering; Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Viceminister-president van de Vlaamse Regering; Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

^