Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 september 2002
gepubliceerd op 01 november 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 15bis van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036268
pub.
01/11/2002
prom.
27/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/27/2002036268/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 15bis van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, inzonderheid op artikel 15bis , ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2001;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 24 mei 2002;

Gelet op het advies van de MINA-Raad, gegeven op 26 juni 2002;

Gelet op het advies van de SERV, gegeven op 24 juni 2002;

Overwegende het besluit van het grindcomité aangaande de grindheffing en de verdeelsleutels in het kader van het ontwerp van decreet tot wijziging van het grinddecreet van 14 juli 1993, dossier GC/KAB/01-05, gegeven op 26 maart 2001;

Overwegende het besluit van het grindcomité aangaande de geactualiseerde kostenramingen in functie van het waarborgstelsel, dossier HC/GF/02-02, gegeven op 27 mei 2002;

Overwegende het besluit van het grindcomité aangaande de overdracht van middelen uit het Grindfonds naar de sector, dossier GC/KAB/02-06, gegeven op 26 augustus 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de nieuwe grindheffingen pas van kracht worden vanaf de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit voor het waarborgsysteem, waarbij de vestiging van de grindheffing voor het eerste semester 2002 uiterlijk plaats dient te vinden op 30 september 2002. De afspraken en berekeningen die tot op heden werden gemaakt, gingen ervan uit dat de nieuwe grindheffing van toepassing zou zijn op de tonnages die ontgonnen werden vanaf 2002; Gelet op het advies van de Raad van State, met nummer 34.105/3, gegeven op 24 september 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het Grindfonds, het grindcomité en het herstructureringscomité, opgericht binnen het grindcomité, worden gemachtigd om ter verwezenlijking van het waarborgsysteem, bedoeld in artikel 15bis van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, een overeenkomst aan te gaan met een vereniging die alle houders van een krachtens artikel 16 van het voormeld decreet toegewezen productiequotum groepeert. Een overnemer van quota kan in de plaats treden van de oorspronkelijke quotumhouder als die laatste de quota heeft overgedragen aan de overnemer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. § 2. De overeenkomst, genoemd in § 1, kan slechts worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, en voorzover ze in overeenstemming is met de volgende beginselen : 1° de vereniging van quotumhouders verbindt zich tot de integrale uitvoering op haar kosten van de afwerking, bedoeld in artikel 2, 14°, van voormeld decreet in de grindwinningsgebieden conform de nabestemmingsplannen;2° de vereniging van quotumhouders stelt tot zekerheid van de effectieve uitvoering van de afwerking van de grindwinningsgebieden een onherroepelijke bankwaarborg die, ingeval de vereniging van quotumhouders haar verbintenissen tot afwerking niet of slechts gedeeltelijk nakomt, op eerste verzoek kan worden aangesproken;3° het bedrag van de bankwaarborg wordt vastgesteld op grond van door het herstructureringscomité geactualiseerde kostenramingen voor het afwerken van de grindwinningsgebieden die door het Grindfonds worden goedgekeurd.Daarbij wordt uitgegaan van de afwerkingskosten in geval van aanbesteding door het herstructureringscomité, met inbegrip van de toepasselijke BTW en vermeerderd met 17 % risico- en coördinatiekosten. Over elk grindwinningsgebied wordt bovendien een basisraster uitgezet, met een kostprijs voor het afwerken per rastervak; 4° het bedrag van de bankwaarborg wordt berekend op basis van halfjaarlijkse aangiften, als de som van de « kostprijzen afwerking per vak » voor alle vakken waar de ontgrinding is aangevat op 31 maart, respectievelijk op 30 september, verminderd met de som van de « kostprijzen afwerking per vak » van alle vakken waarin het terrein volledig is afgewerkt, met inbegrip van de eventuele oeverafwerking, én opgeleverd op 31 maart, respectievelijk op 30 september.

Art. 2.In afwijking van de marges, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning worden de nog te innen grindheffingen die verschuldigd zijn voor de tot 1 januari 2002 afgevoerde hoeveelheid grind, op voorstel van het grindcomité integraal toegewezen voor de werking van het herstructureringscomité. Die middelen worden integraal toegevoegd aan de reserve die bestemd is voor het afwerken van de ontgonnen grindwinningsgebieden.

Art. 3.De met het oog op het afwerken van de grindwinningsgebieden opgebouwde reserves, inclusief rente, en de betreffende fondsen die overeenkomstig het samenwerkingsprotocol van 26 maart 2001, gesloten tussen het grindcomité en de Intercommunale Maatschappij voor ruimtelijke ontwikkeling in Limburg cvba ter uitvoering van artikel 9, 8° van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning aan het Grindfonds werden overgedragen, inclusief de rente, worden door het Grindfonds aan de vereniging van quotumhouders betaald, nadat het Grindfonds in het bezit is gesteld van de onherroepelijke bankwaarborg zoals vastgesteld en berekend overeenkomstig artikel 1, § 2, van dit besluit.

Art. 4.Het herstructureringscomité neemt alle beslissingen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, bedoeld in artikel 1. Het grindcomité en de Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, worden via een aangetekende brief van die beslissingen op de hoogte gebracht.

Art. 5.Artikel 13 van het decreet van 6 juli 2001 houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 30 september 2002.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 september 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

^