Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 november 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002009972 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de i type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002010008 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 is Mevr. Van Laethem, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2002 is Mevr. E Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002011372 bron ministerie van economische zaken Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 wordt aan de heer Christian Broutout, adjunct-adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid, met ingang van 1 oktober 2002 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hi De heer Christian Broutout wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002011392 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt aan de onderneming "Asco Leven" , naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002011393 bron ministerie van economische zaken Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderneming « Le Mans Verzekeringen » , naamloze vennootsc(...) - « Ongevallen » (tak 1); - « Ziekte » (tak 2); - « Voertuigcasco met uitzondering van rollen(...) type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de betaling van een carensdag type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002013037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de coördinatie van de statuten van het "Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging" type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002013055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002013056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1991 tot toekenning van een sociaal voordeel door het Fonds voor bestaanszekerheid voor het marokijnwerk ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002013136 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1993 betreffende het bedrag en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het « Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen » type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002013142 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/10/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten en het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002022896 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de werking van de Commissie voor de pensioenen van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 25/10/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002022912 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002003466 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002011364 bron ministerie van economische zaken Vervanging van de vertegenwoordiger van de Minister van Economie bij de raad van beheer van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en van het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars Bij ministerieel besluit van 6 september 2002 dat in werking tre Bij hetzelfde besluit wordt de heer F. NICOLA, adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken be(...) type ministerieel besluit prom. 09/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002011376 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002011395 bron ministerie van economische zaken Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2002 genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 120.725 toegekend aan Mevr. Parys, Arlette, wonend Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...) type ministerieel besluit prom. 21/10/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002028031 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002 wordt de « A.S.B.L. Le Rayon bleu », gevestigd rue H. Belyn 5, te 6041 Gosselies, vanaf 23 december 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 19 Bij ministerieel besluit van 30 september 2002 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002036268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 15bis van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning type besluit van de vlaamse regering prom. 27/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002036269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002036357 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende een eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten, basisallocatie 11.12 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002021441 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 3 oktober 2002 in zake T. van der Kooij tegen L. Goeminne, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 11 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2525 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002008326 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige radarwaarnemers (rang C1) voor de Afdeling Scheepvaartbegeleiding - standplaats Zandvliet, Zeebrugge en Oostende*. - Administratie Waterwegen en Zeewezen - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. Toelaatb(...) type lijst prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002008327 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de Afdeling Maritieme Toegang - standplaats Antwerpen en Zeebrugge (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden a(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 16 (...)

document

type document prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002008328 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige projectingenieurs (rang A1) voor de administratie Wegen en Verkeer - standplaats Antwerpen - Oost-Vlaanderen - Vlaams-Brabant, Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) N(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 16 (...) type document prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002008329 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Na deze selectie wor(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 1(...) type document prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002008331 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige kwaliteitsbeheerder-statisticus (rang 10) voor het Selectiebureau van de Federale Overheid - Directie productontwikkeling, informatie en monitoring van de FOD Personeel en Organisatie Na deze selectie wordt een lij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 16 nov(...) type document prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002008330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige kwaliteitsbeheerders (rang 10) voor SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 16 nov(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002009783 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 204 1 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Bij de 2002/617/EG : * Eerste gewijzigde en aanvullende begroting van het Harmonisatiebureau voor de In(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002009796 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 213 9 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1445/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot vaststelling van f(...) * Verordening (EG) nr. 1446/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 betreffende de schorsing en o(...)

document

type document prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002021444 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Overplaatsing Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt de heer Guy Masy, bestuurschef bij het Selectiebur Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type document prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002021445 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Overplaatsing Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt Mevr. Sabine Breuer, technicus der vorsing bij het Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type document prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002021446 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Overplaatsing Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt de heer Thierry Noiroux, technicus der vorsing bij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002011377 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 werd met ingang van 1 juni 2002 de heer Marc Roche geboren op 25 oktober 1960, in vast verband benoemd tot de graad van adj Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 werd met ingang van 1 april 2002 de heer Robert Van (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/11/2002 numac 2002022913 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor pensioenen Openstaande betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten De belangstellende ambtenaren wordt ter kennis gebracht dat bij het centraal bestuur twee betrekkingen van adviseur-generaal, verantwoordelij De betrekkingen zijn zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. Functiebeschrijving : D(...)
^