Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2015
gepubliceerd op 29 januari 2016

Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de weggedeelten langs de N772 - Koerselsesteenweg tussen mp. 0 en mp. 320; N717a - Oude Lummense Weg tussen mp. 0 en mp. 410; N29a - Commelo - Bergske - Brugstraat - O.L.V.-straat/Hoogstraat tussen mp. 0 en mp. 967; N29 - Paalse Steenweg tussen mp. 87.727 en mp. 87.900 en de N72a - Hasseltse Steenweg - Markt - Koolmijnlaan tussen mp. 0 en mp. 2.964 te Beringen op het grondgebied van de stad Beringen

bron
vlaamse overheid
numac
2016035104
pub.
29/01/2016
prom.
27/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/27/2016035104/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de weggedeelten langs de N772 - Koerselsesteenweg tussen mp. 0 en mp. 320; N717a - Oude Lummense Weg tussen mp. 0 en mp. 410; N29a - Commelo - Bergske - Brugstraat - O.L.V.-straat/Hoogstraat tussen mp. 0 en mp. 967; N29 - Paalse Steenweg tussen mp. 87.727 en mp. 87.900 en de N72a - Hasseltse Steenweg - Markt - Koolmijnlaan tussen mp. 0 en mp. 2.964 te Beringen op het grondgebied van de stad Beringen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gemeentedecreet sluiten, art. 192, gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035885 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 sluiten tot wijziging van het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gemeentedecreet sluiten;

Gelet op de beslissing van 9 februari 2015 van de gemeenteraad van de stad Beringen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 oktober 2015;

Overwegende dat de betrokken weggedeelten enkel nog van plaatselijk nut zijn en aldus niet langer als gewestwegen dienen behouden te worden;

Overwegende dat de betrokken weggedeelten zich in een goede staat bevinden zoals blijkt uit het attest van goede staat van de stad Beringen van 2 juni 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De weggedeelten langs de N772 - Koerselsesteenweg tussen mp. 0 en mp. 320; N717a - Oude Lummense Weg tussen mp. 0 en mp. 410;

N29a - Commelo - Bergske - Brugstraat - O.L.V.-straat/Hoogstraat tussen mp. 0 en mp. 967; N29 - Paalse Steenweg tussen mp. 87.727 en mp. 87.900 en de N72a - Hasseltse Steenweg - Markt - Koolmijnlaan tussen mp. 0 en mp. 2.964 te Beringen op het grondgebied van de stad Beringen worden ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2015 Minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, Ben WEYTS

^