Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 februari 2016
gepubliceerd op 23 maart 2016

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones

bron
vlaamse overheid
numac
2016035312
pub.
23/03/2016
prom.
26/02/2016
ELI
eli/besluit/2016/02/26/2016035312/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten betreffende lage-emissiezones, artikel 4, 5, eerste lid, 8, § 3, 10, § 9, vijfde lid, en 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 februari 2016;

Gelet op advies 58.625/1 van de Raad van State, gegeven op 7 januari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten: het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten betreffende lage-emissiezones;2° DIV: de overheidsdienst die belast is met de inschrijving van de voertuigen.3° LEZ: een lage-emissiezone als vermeld in artikel 3 van het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten;4° LEZ-databank: de databank vermeld in artikel 5 van het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten;5° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid;6° verhoogde tegemoetkoming: de verhoogde tegemoetkoming, vermeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;7° Wegcode: het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;8° motorvoertuigen van de categorie M: de motorvoertuigen die vallen onder de categorie M, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, met inbegrip van de voertuigen voor speciale doeleinden, vermeld in artikel 1, § 1, 9 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, voor zover deze voertuigen onder het toepassingsgebied van de categorie M vallen;9° motorvoertuigen van de categorie N: de motorvoertuigen die vallen onder de categorie N, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, met inbegrip van de voertuigen voor speciale doeleinden, vermeld in artikel 1, § 1, 9 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, voor zover deze voertuigen onder het toepassingsgebied van de categorie N vallen;10° de motorvoertuigen van de categorie T: de motorvoertuigen die vallen onder de categorie T, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Art. 2.Ter uitvoering van artikel 4, § 1, van het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten is de toegang tot een LEZ toegelaten voor de volgende voertuigen die vallen onder een of meer van de volgende categorieën: 1° de motorvoertuigen met uitzondering van deze bedoeld in 4°, die niet behoren tot de motorvoertuigen van de categorie M, N of T, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten;2° de motorvoertuigen van de categorie M en N, met uitzondering van deze bedoeld in 4°, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, en die voldoen aan de volgende voorwaarden: a) vanaf 1 maart 2016 tot en met 31 december 2019 een van de volgende soorten motorvoertuigen: 1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm IV of 4;2) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor voldoet aan Euronorm III of 3, op voorwaarde dat die voertuigen zijn uitgerust met een door de bevoegde instantie gecertificeerde roetfilter die minstens 30 % van het roet opvangt;3) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm I of 1;b) vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 een van de volgende soorten motorvoertuigen: 1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm V of 5;2) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm II of 2;c) vanaf 1 januari 2025 tot en met een door de minister vast te stellen datum een van de volgende soorten motorvoertuigen: 1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm VI of 6;2) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm III of 3;d) vanaf een door de minister vast te stellen datum tot en met een door de minister vast te stellen datum een van de volgende soorten motorvoertuigen: 1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm VI;2) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm 6d-TEMP;3) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm III of 3;e) vanaf een door de minister vast te stellen datum een van de volgende soorten motorvoertuigen: 1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm VI;2) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm 6d;3) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm IV of 4; Bij het bepalen van de door de minister vast te stellen data vermeld in c), d) en e) houdt de minister rekening met de Europese besluitvorming betreffende de aanpassing van de testprocedure vermeld in artikel 14 van de Europese verordening nr. 715/2007, met dien verstande dat de begindatum vermeld in d) en e) ten laatste 8 jaar na de inwerkingtreding van de betrokken Europese regelgeving moet vallen. 3° motorvoertuigen van de categorie T, met uitzondering van deze bedoeld in 4°, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, en die voldoen aan de volgende voorwaarden: a) vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019: motorvoertuigen waarvan de motor ten minste voldoet aan emissienorm van fase IIIa;b) vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024: motorvoertuigen waarvan de motor ten minste voldoet aan emissienorm van fase IIIb;c) vanaf 1 januari 2025: motorvoertuigen waarvan de motor ten minste voldoet aan de emissienorm van fase IV;4° a) de elektrische voertuigen, plug-in-hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer of met waterstof aangedreven voertuigen;b) de prioritaire voertuigen, vermeld in artikel 37 van de Wegcode;c) uitzonderlijke transporten die door de bevoegde overheid vergund zijn met een geldige vergunning uitzonderlijk transport;d) de voertuigen van de krijgsmacht; e) de voertuigen waarvan de titularis van de nummerplaat of een persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres als de titularis van de nummerplaat, recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en houder is van de speciale kaart, vermeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode. De toegang kan tegelijk alleen voor één voertuig per speciale kaart aangevraagd worden en geldt tot de eerstvolgende wijziging van de toegangsvoorwaarden, vermeld in punt 2° ; f) de voertuigen die aangepast zijn voor het vervoer van personen met een handicap, waarvoor een goedkeuring van de aanpassing van een voertuig is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en waarvan de titularis van de nummerplaat of een persoon, gedomicilieerd op het adres van de titularis van de nummerplaat, houder is van de speciale kaart, vermeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode, of van een daarmee gelijkgesteld document als vermeld in artikel 27.4.1 van de Wegcode.

De toegang kan alleen aangevraagd worden voor voertuigen die voor de invoering van de toegangsvoorwaarden, vermeld in punt 2°, ingeschreven zijn op naam van de betrokken titularis van de nummerplaat, en geldt tot de eerstvolgende wijziging van de toegangsvoorwaarden, vermeld in punt 2° ; g) de voertuigen die aangepast zijn voor het vervoer van personen met een handicap en die worden ingeschakeld in het kader van het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013035030 bron vlaamse overheid Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit sluiten tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit;h) de voertuigen die uitgerust zijn met een rolstoellift en die niet vallen onder punten e, f of g.De toegang geldt tot de eerstvolgende wijziging van de toegangsvoorwaarden, vermeld in punt 2° ; i) mobiele kranen zoals bedoeld in artikel 1, § 1, 9 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. Voor de voertuigen, vermeld in het eerste lid, 2°, geldt dat de EEV-norm gelijkgesteld wordt aan de euro V-norm. EEV is de formele Europese term voor een schoon voertuig van categorie N2 en N3, zwaarder dan 3,5 ton.

Voor de voertuigen, vermeld in het eerste lid, 2° en 3°, geldt dat, als de emissienorm van het voertuig niet gekend is, deze norm wordt bepaald aan de hand van de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Voor binnenlandse voertuigen is de emissienorm niet gekend als dit gegeven niet is opgenomen in de databank van DIV. Voor buitenlandse voertuigen is de emissienorm niet gekend als dit gegeven niet vermeld staat op het inschrijvingsbewijs. De volgende data worden gebruikt om de norm te bepalen als dit gegeven niet gekend is: - voor voertuigen van de categorie M1:

datum van eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland

emissienorm

vanaf 1 juli 1992 tot en met 31 december 1996

euro 1

vanaf 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000

euro 2

vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005

euro 3

vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010

euro 4

vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2015

euro 5

vanaf 1 september 2015 tot en met een door de minister vast te stellen datum

euro 6

vanaf een door de minister vast te stellen datum tot en met een door de minister vast te stellen datum

euro 6d-TEMP

vanaf een door de minister vast te stellen datum

euro 6d


- voor voertuigen van de categorie N1, gewichtsklasse I:

datum van eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland

emissienorm

vanaf 1 oktober 1994 tot en met 31 december 1997

euro 1

vanaf 1 januari 1998 tot en met 31 december 2000

euro 2

vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005

euro 3

vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010

euro 4

vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2015

euro 5

vanaf 1 september 2015 tot en met een door de minister vast te stellen datum

euro 6

vanaf een door de minister vast te stellen datum tot en met een door de minister vast te stellen datum

euro 6d-TEMP

vanaf een door de minister vast te stellen datum

euro 6d


- voor voertuigen van de categorie M2 of N1, gewichtsklasse II of III:

datum van eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland

emissienorm

vanaf 1 oktober 1994 tot en met 31 december 1997

euro 1

vanaf 1 januari 1998 tot en met 31 december 2001

euro 2

vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006

euro 3

vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011

euro 4

vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 augustus 2016

euro 5

vanaf 1 september 2015 tot en met een door de minister vast te stellen datum

euro 6

vanaf een door de minister vast te stellen datum tot en met een door de minister vast te stellen datum

euro 6d-TEMP

vanaf een door de minister vast te stellen datum

euro 6d


- voor voertuigen van de categorie N2:

datum van eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland

emissienorm

vanaf 1 oktober 1993 tot en met 30 september 1996

euro I

vanaf 1 oktober 1996 tot en met 30 september 2001

euro II

vanaf 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2006

euro III

vanaf 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2011

euro IV

vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 augustus 2016

euro V

vanaf 1 september 2016

euro VI


- voor voertuigen van de categorie M3 of N3:

datum van eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland

emissienorm

vanaf 1 oktober 1993 tot en met 30 september 1996

euro I

vanaf 1 oktober 1996 tot en met 30 september 2001

euro II

vanaf 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2006

euro III

vanaf 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2009

euro IV

vanaf 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2013

euro V

vanaf 1 januari 2014

euro VI


- voor voertuigen van de categorie T:

datum van eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland

emissienorm

vanaf 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001

fase I

vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005

fase II

vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010

fase IIIa

vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013

fase IIIb

vanaf 1 januari 2014

fase IV


Bij het bepalen van de door de minister vast te stellen data houdt de minister rekening met de Europese besluitvorming betreffende de aanpassing van de testprocedure vermeld in artikel 14 van de Europese verordening nr. 715/2007, met dien verstande dat deze data zullen worden gelijkgesteld aan de data waarop de euronormen 6d-TEMP, respectievelijk 6d, van toepassing zullen zijn op alle nieuwe voertuigen volgens de nog tot stand te komen regelgeving.

De emissienorm die op basis van de datum van eerste inschrijving van het voertuig werd afgeleid, wordt opgenomen in de LEZ-databank.

Als, aan de hand van het EEG-certificaat van overeenstemming of een ander door een overheidsinstantie aanvaard document, een andere emissienorm voor het voertuig kan worden afgeleid dan de emissienorm die in de LEZ-databank is opgenomen, dan kan de titularis van het voertuig de emissienorm in de LEZ-databank laten aanpassen aan de hand van deze documenten. Dit gebeurt via registratie bij de gemeente die een LEZ op haar grondgebied invoert, uiterlijk 24 uur na het betreden van een LEZ. In het eerste lid wordt verstaan onder: 1° emissienorm van fase IIIa, fase IIIb en fase IV: de norm voor niet voor de weg bestemde motorvoertuigen die voldoen aan de bijbehorende emissiestandaarden, vermeld in de Europese richtlijnen nr.97/68/EC, 2010/26/EU en 2010/22/EU; 2° Euronorm I, II, III, IV, V of VI: de norm voor zwaar vervoer dat voldoet aan de emissiestandaarden, vermeld in de Europese Richtlijnen 88/77/EEG en 2005/55/EG en in de Verordening (EG) nr.595/2009; 3° Euronorm 1, 2, 3, 4, 5 of 6: de norm voor personenwagens en lichte vrachtauto's die voldoen aan de bijbehorende emissiestandaarden, vermeld in de Europese richtlijn 70/220/EEG en in de Verordening (EG) nr.715/2007 en nr. 136/2014; 4° Euronorm 6d-TEMP: de norm voor personenwagens en lichte vrachtauto's die voldoen aan de emissiestandaard voor euronorm 6 waarbij de nieuwe rijcyclus met de tijdelijke conformiteitsfactoren wordt toegepast volgens de nog tot stand te komen regelgeving betreffende de aanpassing van de testprocedure vermeld in artikel 14 van de Europese verordening nr.715/2007; 5° Euronorm 6d: de norm voor personenwagens en lichte vrachtauto's die voldoen aan de emissiestandaard voor euronorm 6 waarbij de nieuwe rijcyclus met de finale conformiteitsfactoren wordt toegepast volgens de nog tot stand te komen regelgeving betreffende de aanpassing van de testprocedure vermeld in artikel 14 van de Europese verordening nr. 715/2007; 6° gewichtsklasse I, II, III: de gewichtsklasse van een bestelwagen, vermeld in bijlage I van de verordening (EG) nr.715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie; koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten: het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;8° plug-in-hybride voertuig: een voertuig, aangedreven door een elektrische motor en een verbrandingsmotor, waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig.

Art. 3.Bij het onderwerpen aan voorwaarden voor toegang tot een LEZ ter uitvoering van artikel 4, § 2, van het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten gelden de volgende bepalingen: 1° de toegangsvoorwaarden worden gedifferentieerd in functie van de emissie van de voertuigen, waarbij voertuigen met hogere emissies aan strengere voorwaarden worden onderworpen.Hierop kan een uitzondering voorzien worden voor voertuigen ouder dan 40 jaar, voor voertuigen die blijkens hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken speciaal zijn uitgerust voor toezicht, controle, onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang en voor voertuigen die, door of in opdracht van het leger, de politiediensten, de wegbeheerder, de civiele bescherming of de brandweer, gebruikt worden voor noodsituaties of voor reddingsoperaties; 2° een individuele toelating voor een voertuig wordt altijd in de tijd beperkt tot maximaal één jaar en is hernieuwbaar;3° bij de toekenning van een individuele toelating voor het voertuig waarvan de titularis van de nummerplaat gedomicilieerd is in de LEZ, houdt de gemeente rekening met een mogelijk beperkte financiële draagkracht van de titularis van de nummerplaat.Er is sprake van een beperkte financiële draagkracht als de titularis recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Als een voertuig een LEZ betreedt zonder voorafgaande individuele toelating, kunnen de gemeenten aanvullende voorwaarden opleggen met het oog op regularisatie.

Art. 4.§ 1. Ter uitvoering van artikel 4, § 1, van het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten is de registratie verplicht voor de volgende voertuigen: 1° buitenlandse voertuigen die vallen onder de categorie M, N of T en die voldoen aan de toegangsvoorwaarden vermeld in artikel 2, eerste lid, 2° tot en met 4°, a);2° de voertuigen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, e), f) en h) als ze niet voldoen aan de toegangsvoorwaarden vermeld in artikel 2, eerste lid, 2° en 4°, a;3° Euro 3-dieselwagens met roetfilter, behalve als die een premie daarvoor hebben gekregen van de Vlaamse Regering. In afwijking van het eerste lid geldt er geen registratieverplichting voor voertuigen die al in de LEZ-databank zijn geregistreerd, op voorwaarde dat de nummerplaat die bij het geregistreerde voertuig hoort, niet is gewijzigd. § 2. De registratie moet plaatsvinden uiterlijk 24 uur na het betreden van de LEZ.

Art. 5.De afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, vermeld in artikel 27, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, is de gemachtigde dienst, vermeld in artikel 5 van het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten.

Art. 6.De personeelsleden die in uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid van het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op de LEZ-reglementering, hebben een legitimatiebewijs bij zich en dragen dat op zichtbare wijze.

Het legitimatiebewijs bevat in elk geval de volgende gegevens: - de naam, voornaam en foto van de houder; - de naam van de gemeente in wiens opdracht de vaststeller werkt; - de vermelding van de regelgeving in uitvoering waarvan de vaststeller optreedt.

Het model van het legitimatiebewijs wordt nader bepaald door de gemeente.

Art. 7.De onmiddellijke inning bedoeld in artikel 10, § 9 van het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten is uitgesloten wanneer de overtreder minder dan 18 jaar oud is.

De onmiddellijke betaling gebeurt door middel van een bankkaart of kredietkaart, in contant geld of via overschrijving.

Van de onmiddellijke betaling wordt een bewijs bezorgd aan de betaler.

De beboetingsambtenaar wordt binnen de vijftien dagen op de hoogte gebracht van de onmiddellijke inning.

De gemeente kan nadere regels omtrent de uitvoering van de onmiddellijke inning bepalen.

Art. 8.Aan artikel 2.63 van de Wegcode, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2014, wordt de volgende zin toegevoegd: "Voor het Vlaamse Gewest wordt het selectieve toelatingsbeleid geregeld door het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten betreffende lage-emissiezones.".

Art. 9.De volgende regelgevende teksten treden in werking op 1 maart 2016: 1° het decreet van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones sluiten;2° dit besluit.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 februari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE

^