Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/11/2015 pub. 23/03/2016 numac 2016000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 05/05/2014 pub. 23/03/2016 numac 2016000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de internering van personen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016007076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de samenstelling van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016007077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader **** koninklijk besluit ****. 1123 van 5 februari 2016, wordt het ontslag van het reservekader aangeboden door kapitein-commandant vlieger ****. **** aanvaard op 1 maart 2016. Hij heeft geen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016007080 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1128 van 15 februari 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 16/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016201430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016201568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 24 februari 2016 wordt met ingang van De heer Marc Dobbeleir wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016201634 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 maart 2016, is de aanwijzing van Mevr. Gruwez, A., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016018128 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016201509 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 18 december 2015, wordt de beraadslaging van de raad van bestuur van de "I.E.G." van 19 november 2015 met betrekking tot de "Toekenning van ecocheques - definitieve beslissing&quo EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 10 februari 2016 wordt de beraadslaging van 17 december(...)

beschikking

type beschikking prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031219 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en de drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014 type beschikking prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden type beschikking prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031220 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031229 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot weigering aan de B.V.B.A. united experts south van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016035312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016201511 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Wideumont", te Sainte-Marie-Chevigny type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016201512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2009 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Vallée de la Lienne", te Chevron met het oog op de toelating van de visvangst type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016201510 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het kappen van bomen in het domanialel natuurreservaat "Tiennes de Rouillon", in Anhée en Profondeville om redenen van openbare veiligheid wordt toegelaten

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016201582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 maart 2016, dat uitwerking heeft met in worden de heer Kurt MELENS, te Zele, Mevrn. Katleen LACONTE, te Sint-Jans-Molenbeek, en Lena DE MEE(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016201585 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de verschillende maatregelen i.v.m. de financiering van het waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016201466 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 februari 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 februari 2016, heeft Ronald b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2016 ter post afgegeven bri(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016201470 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 februari 2016 in zake de nv « Europlasma » tegen de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk « P2i Ltd », waarvan de expeditie ter gri « Schendt artikel XI.29 § 1, b van het Wetboek Economisch Recht van 28 februari 2014 [lees : 2(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 24 november 2015, van het BIM, werd de heer BIELANDE Thomas, gedomicilieerd chaussée Romaine 155, te 5030 ERNAGE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L De erkenning draagt het nummer TCAL-001453142 Bij beslissing van 17 november 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 28 september 2015, van het BIM, werd de heer AGNELLO Giuseppe, gedomicilieerd rue Ambiorix 6, te 4000 LIEGE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L voor De erkenning draagt het nummer TCAL-001435997 Bij beslissing van 14 september 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 20 oktober 2015, van het BIM, werd de heer AL HADITHI Frédéric, gedomicilieerd Heyvaertstraat 155, te 1080 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van ty De erkenning draagt het nummer TCAL-001442926 Bij beslissing van 8 oktober 2015, van het BI(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 31 augustus 2015, van het BIM, werd de heer DECONNINCK Dany, gedomicilieerd rue des Spirous 21, te 5377 SINSIN, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L v De erkenning draagt het nummer TCAL-001429320 Bij beslissing van 4 augustus 2015, van het B(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend **** van type **** **** beslissing van 1 december 2015, van het ****, werd de heer **** ****, gedomicilieerd **** ****'**** 62, te 7866 ****-DE-****, erkend als erkend **** va De erkenning draagt het nummer ****-001027222 Bij beslissing van 22 december 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031192 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 31 augustus 2015, van het BIM, werd de heer AJBAR Hassan, gedomicilieerd Scheutveldstraat 46, te 1070 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G De erkenning draagt het nummer TCAG1-001429664 Bij beslissing van 18 augustus 2015, van het(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 13 juli 2015, van het BIM, werd de heer BOIGELOT Marcel, gedomicilieerd rue Reine-Elisabeth 1, te 5081 SAINT-DENIS-BOVESSE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus De erkenning draagt het nummer TCAL-001027803 Bij beslissing van 6 juli 2015, van het BIM, (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 14 september 2015, van het BIM, werd de heer BANASIUK Arthur, gedomicilieerd Defacqzstraat 13, te 1050 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type De erkenning draagt het nummer TCAG1-001431479 Bij beslissing van 22 september 2015, van he(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 5 oktober 2015, van het BIM, werd de heer AGNELLO Giuseppe, gedomicilieerd rue Ambiorix 6, te 4000 LIEGE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 voor De erkenning draagt het nummer TCAG1-001437071 Bij beslissing van 20 oktober 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031193 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend **** van type ****1 Bij beslissing van 1 december 2015, van het ****, werd de heer **** ****, gedomicilieerd **** ****'**** 62, te 7866 ****-DE-****, erkend als erkend **** **** **** erkenning draagt het nummer ****1-001454832 Bij beslissing van 3 december 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 6 juli 2015, van het BIM, werd de heer DE BLAUWE Serge, gedomicilieerd Edmond Machtenslaan 184, bus 52, te 1080 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus De erkenning draagt het nummer TCAG1-001410335 Bij beslissing van 27 juli 2015, van het BIM(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031198 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 13 augustus 2015, van het BIM, werd de heer COCHE Christophe, gedomicilieerd rue de Gand 12, te 7943 GAGES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voo De erkenning draagt het nummer TCAG2-001408134 Bij beslissing van 18 augustus 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 15 december 2015, van het BIM, werd de heer ASSAKALI Majid, gedomicilieerd Hazepootstraat 41, te 1860 MEISE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 vo De erkenning draagt het nummer TCAG2-001453046 Bij beslissing van 3 december 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 2 juli 2015, van het BIM, werd de heer FANARA Vincenzo, gedomicilieerd rue de Dinant 38, te 1401 BAULERS, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voor De erkenning draagt het nummer TCAG2-001411263 Bij beslissing van 6 juli 2015, van het BIM, (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 30 november 2015, van het BIM, werd de heer ABOULFADEL Abderrahman, gedomicilieerd Waversesteenweg 1351, bus 1, te 1160 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketelte De erkenning draagt het nummer TCAG1-001454333 Bij beslissing van 30 november 2015, van het(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031202 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 14 september 2015, van het BIM, werd de heer DIAGNE Elhadji Samba, gedomicilieerd Adolphe Lacomblélaan 24, te 1030 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnic De erkenning draagt het nummer TCAG2-001431447 Bij beslissing van 3 september 2015, van het(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031201 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 12 oktober 2015, van het BIM, werd de heer DARDAB Yossef, gedomicilieerd Rood Kruisstraat 40, te 1500 HALLE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 vo De erkenning draagt het nummer TCAG2-001442078 Bij beslissing van 20 oktober 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 6 juli 2015, van het BIM, werd de heer BEN SELLAM Abdelkader, gedomicilieerd Mellerystraat 8, te 1020 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdste De erkenning draagt het nummer CHA-001409840 Bij beslissing van 2 juli 2015, van het BIM, we(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031203 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 31 augustus 2015, van het BIM, werd de heer AJBAR Hassan, gedomicilieerd Scheutveldstraat 46, te 1070 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdste De erkenning draagt het nummer CHA-001429680 Bij beslissing van 31 augustus 2015, van het BI(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031207 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 28 september 2015, van het BIM, werd de heer EL BOUHALI Mohamed, gedomicilieerd Gaston Deruyverstraat 61, te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor De erkenning draagt het nummer CHA-001418858 Bij beslissing van 7 september 2015, van het B(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031206 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 20 oktober 2015, van het BIM, werd de heer FAZIO Antonio, gedomicilieerd rue Bergère 36, te 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels De erkenning draagt het nummer CHA-001442873 Bij beslissing van 8 oktober 2015, van het BIM,(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 3 december 2015, van het BIM, werd de heer BALCAEN Vincent, gedomicilieerd Au-Boni 185, te 6920 WELLIN, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstedelijk Ge De erkenning draagt het nummer CHA-001453330 Bij beslissing van 21 december 2015, van het BI(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 5 november 2015, van het BIM, werd de heer BONAVENTURE Fabrice, gedomicilieerd route Provinciale 47, te 1480 CLABECQ, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoo De erkenning draagt het nummer CHA-001450889 Bij beslissing van 17 november 2015, van het BI(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031210 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB- verwarmingsadviseur Bij beslissing van 31 augustus 2015, van het BIM, werd de heer GRANCEA Madelin-Constantin, gedomicilieerd Den Haeckstraat 23, bus 1, te 1800 VILVOORDE, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Br De erkenning draagt het nummer CCPEB-001429712 Bij beslissing van 10 augustus 2015, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031209 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB- verwarmingsadviseur Bij beslissing van 20 juli 2015, van het BIM, werd de heer GHIERCHE Jean-Marc, gedomicilieerd rue Bruyère de Virginal 148, te 1460 ITTRE, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofdst De erkenning draagt het nummer CCPEB-001419065 Bij beslissing van 6 juli 2015, van het BIM, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016007078 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 1125 van 15 februari 2016, wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-reserveofficier W. Vermuyten, op 1 juli 2015 benoemd in de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016 wordt mevrouw Katty DEMESMAEKER in vast verband benoemd met de titel van attaché - klasse A1, in het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 201 Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016 wordt mevrouw Gaëlle ROUBY in vast verband benoemd (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/03/2016 numac 2016031157 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming Niveau C Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 september 2015 wordt Mevr. Vanessa CAPPENDYCK vast benoemd via werving in de graad van adjunct in het Franse taalkader met ingang van 18 augustus(...) Niveau D Bij beslissing van de raad van bestuur van 22 januari 2016 wordt Mevr. Monique PYPE(...)
^