Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 juni 2005
gepubliceerd op 29 juli 2005

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen »

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035876
pub.
29/07/2005
prom.
24/06/2005
ELI
eli/besluit/2005/06/24/2005035876/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen »


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen »;

Gelet op het besluit van 28 mei 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen », inzonderheid art 27, § 1;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de operationalisering van de commissie brandveiligheid dringend noodzakelijk is omdat de bedrijven zich voor 29 september 2006 moeten kunnen in orde stellen met de brandveiligheidsnormen;

Gelet op de samenstelling van de technische commissie brandveiligheid van logiesverstrekkende bedrijven en van de technische commissie brandveiligheid van terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, waarin vertegenwoordigers van de betrokken sectoren zijn afgevaardigd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 27, § 1 van het besluit van besluit van 28 mei 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » wordt vervangen door : « Voor de toepassing van dit besluit wordt een technische commissie brandveiligheid opgericht, die samengesteld is als volgt : -een leidend ambtenaar of ereleidend ambtenaar van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of zijn afgevaardigde, voorzitter; - twee vertegenwoordigers van »Toerisme voor Allen »-verblijven, één vertegenwoordiger namens de jeugdverblijfsector en één vertegenwoordiger namens de volwassenenverblijfsector; - een vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen; - een vertegenwoordiger van de Afdeling Jeugd en Sport van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; - twee deskundigen uit de brandweerdiensten.

Brussel, 24 juni 2005.

De minister-president van de Vlaamse regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS

^