Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten type wet prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Toekenning. - Schrapping Bij beslissing van 12 juli 2005, genomen in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de « S.A. Comptoi Bij beslissing van 12 juli 2005 wordt de erkenning van de N.V Arfin, Sterrenkundelaan 19, te 12(...) type wet prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektricitieit en het Gas type wet prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005022617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 30 juni 2005 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis, § 1, van de nomenclatuur (...) type wet prom. 13/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen type wet prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 30 juni 2005 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van(...) type wet prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005022616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 30 juni 2005 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninkijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse bijdrage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 12/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005003605 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de belastingvrijstelling van sommige giften type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005007182 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 5554 van 2 juli 2005, wordt luitenant-ter-zee eerste klas ingenieur van het militair materieel ****. ****, benoemd tot ordonnansofficier van de Koning op 1 **** **** luitenant-ter-zee eerste klas ****. ****, wordt ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005007184 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 5556 van 2 juli 2005 : De kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, van wie de namen volgen, worden op 28 april 2005 aan De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving, van wie de naam volgt, wordt op 28 oktober (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005007187 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5559 van 2 juli 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. 13/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005009595 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit dat een einde stelt aan de tijdelijke vestiging van de zetel van het vredegerecht van het kanton Waregem in Oostrozebeke type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005009601 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. De Swaef, M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de Bij koninklijk besluit van 26 april 2005, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanle(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juni 2005 wordt aan de heer Blat-Muylaert, Vladimir, op het einde van de maand oktober 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het amb type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005012362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juni 2005 wordt aan de heer Malysse, Werner, op het einde van de maand september 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005012368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005012370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005012369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005012371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de verlenging van het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022485 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022574 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 17, 19 en 20, § 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen type koninklijk besluit prom. 26/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2005 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2005, 118,92 punten bedraagt, tegenover 11 Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005003608 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit met betrekking tot de delegatie van de bevoegde autoriteit inzake de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005007177 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit nr. 86582 van 28 juni 2005, wordt de heer Philippe Lambot, geograaf, door verhoging in graad tot de graad van geograaf-directeur bevorderd, op 1 decem Bij ministerieel besluit nr. 86583 van 28 juni 2005, wordt de heer Martinus Malliet, adviseur, (...) type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021105 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2004 type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022600 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 7 januari 2005 tot verbod van bepaalde wierookkegeltjes en -stokken type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022599 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders type ministerieel besluit prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022623 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 21/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035860 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de V.Z.W. Vlaams Paard type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005201919 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 122/2005 van 6 juli 2005 Rolnummer 3101 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 78 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 houdende verschillende dringende maatregelen inzake niet verpl Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter P. Martens, waarnemend voorzitter, voorzitter A. Arts(...) type arrest prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005201918 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 120/2005 van 6 juli 2005 Rolnummer 3079 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 februari 2004 houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen, inges Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter A. Arts, rechter P. Martens, waarnemend voorzitter(...)

decreet

type decreet prom. 03/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005031262 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Schaarbeek Bijzonder bestemmingsplan « Gaucheret ». - Goedkeuring Een besluit van Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2005 houdt goedkeuring het bijzonder bestemmingsplan « Gaucheret » van de Gemeente Schaarbeek, dat de h type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035843 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035878 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van v.z.w. ERSV provincie Antwerpen als erkend regionaal samenwerkingsverband type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035876 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 29/07/2005 numac 2005035889 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië Bij toepassing van artikel 38 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tus TITEL I. - Algemene bepalingen Definities Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze schikkin(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005003607 bron federale overheidsdienst financien Belasting over de toegevoegde waarde. - Bericht betreffende de maatstaf van heffing voor handelingen verricht tussen partijen verenigd door een bijzondere band Ingevolge een beslissing van de Ministerraad van 22 april 2005, heeft het Koninkrijk Met de beoogde maatregel wil men het fenomeen bestrijden dat zich voordoet wanneer partijen waartus(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005022593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tot vaststelling van de lijst van prothesen, hulpmiddelen van grote omvang en andere belangrijke verstrekkingen Gelet op paragraaf 3, littera b) van artikel 13 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kro Artikel 1. De prothesen, hulpmiddelen van grote omvang en andere belangrijke verstrekkingen zijn d(...) type lijst prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005041707 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 321e AANVULLING Bijwerking op 11 juli 2005 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbov 1. nieuw geregistreerde aannemers en geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de cat(...)

document

type document prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 05/0048 : Crédit Agricole S.A./ Keytrade Bank S.A. Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 20 jul Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sectoren van financiële dienstverlenin(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 08/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035867 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 6 juli 2001 houdende regeling van het recht op verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 juni 2005 wordt de heer Mathieu, André, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Libramont-Chevigny - Bastogne - Bertogne - Fauvillers - Sainte- type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 juni 2005 wordt de heer Lambert, Didier, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Huy, met ingang van 8 november 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 juni 2005 wordt de heer Vandenbosch, Jacques, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Hélécine - Jodoigne - Orp-Jauche - Perwez - Ramillies, me type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005007183 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5555 van 2 juli 2005, wordt Mevr. Broche Y., bevorderd tot Ridder in de Orde van Leopold II. Zij zal van heden af rang in de Orde innemen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005007185 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5557 van 2 juli 2005, wordt de heer Patrick Verlinde, doctor in de specialisatie "Signal et images", op 1 juli 2005 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire Scho Hij is verbonden aan de leerstoel "Telecommunicatie". Een beroep tot nietigverklaring (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005007186 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5558 van 2 juli 2005, wordt de heer Herman Prils bevorderd tot hoofd van een departement, op 1 december 2004.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005009600 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1, vanaf 1 september 2005; - administratief agent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde : 1, vanaf 1 septe - opsteller bij het parket van het hof van beroep te Luik : 1; - beambte bij het parket van de p(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005012361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Werner Malysse De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Vladimir Blad-Muylaert De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 29/07/2005 numac 2005000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Aanstellingen in een hoger ambt Bij ministeriële beslissing van 8 juli 2005 : - werd de heer hoofdcommissaris Duchatelet, A., met ingang van 1 juli 2005 en bij toepassing van het artikel VI.II.78, eer(...) - werd de heer hoofdcommissaris Duhaut, G., met ingang van 1 juli 2005 en bij toepassing van het ar(...)
^