Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005022532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die benzathinebenzylpenicilline bevatten type ministerieel besluit prom. 24/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200087 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 06 van organisatieafdelingen 54 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

decreet

type decreet prom. 24/06/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 type decreet prom. 24/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036062 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 08/08/2005 numac 2005029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2, § 1, 6 en 11 van het decreet van 19 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 20 juni 1980 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van de jeugdorganisaties alsook van de voorwaarden betreffende de leeftijd van de leden van de Adviescommissie van de jeugdorganisaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 16/08/2005 numac 2005029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot delegatie van bevoegdheid en van ondertekening aan de leidend ambtenaar en aan sommige andere ambtenaren van de Ondersteuningsdienst van de Ministeriële Kabinetten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 16/08/2005 numac 2005029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor de Vaste Bijstandsdienst inzake administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de zonale en interzonale Affectatiecommissies van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005035785 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996 betreffende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005035805 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het Provisioneel Krediet ingeschreven onder BA 00.23 programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005035808 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005035876 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005035905 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van de weerwerkpremie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005202429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven voor een herstructurering door overdracht in het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005202428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de inhoud van de aan de studenten te bezorgen informatie bij hun inschrijving voor studies die kunnen leiden tot het uitreiken van een beroepstitel die onderworpen is aan bijzondere erkennings- of vestigingsregels of beperkingen

erratum

type erratum prom. 24/06/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005035824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996 betreffende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen. - Erratum type erratum prom. 24/06/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005. - Erratum
^