Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 juli 2001
gepubliceerd op 30 januari 2002

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035105
pub.
30/01/2002
prom.
24/07/2001
ELI
eli/besluit/2001/07/24/2002035105/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 JULI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-III, inzonderheid op artikel 27, § 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 juni 2001.

Gelet op het protocol nr. 419 van 9 juli 2001, houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 191 van 9 juli 2001, houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de te nemen maatregelen om het schooljaar 2001-2002 te organiseren vóór de zomervakantie van 2001 aan de scholen in kwestie moet worden medegedeeld;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Voor het schooljaar 2001-2002 wordt de aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs vastgesteld op 95 %. § 2. Na de toepassing van het aanwendingspercentage op het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang, wordt het decimaal getal afgerond naar de lagere eenheid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 2001.

De Minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

^