Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juli 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983 tot vaststelling van het minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling die in België wenst te studeren, moet beschikken. - School- of academiejaar 2001-2002. - Bericht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001014151 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem type ministerieel besluit prom. 24/07/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001014152 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging voor de ingebruikneming van subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem type ministerieel besluit prom. 24/07/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001014158 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot wijziging van het reglement van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij het reglement van 17 december 1998 en 15 februari 2001 type ministerieel besluit prom. 24/07/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001014157 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot vaststelling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de modaliteiten tot betaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en de invoering van een verkeersformulier type ministerieel besluit prom. 24/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001027461 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden en tot regeling van de werking van de commissie van deskundigen belast met de organisatie van het examen waarvoor geslaagd moet worden om aangewezen te kunnen worden als geneesheer-hoofd van dienst bevoegd om beschermingsmaatregelen te nemen in het kader van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003383 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het totaal aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 14/11/2001 numac 2001036243 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035106 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van aanwending van het urenpakket in de internaten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 2001-2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035105 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035107 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de percentages van aanwending van de lesuren- en urenpakketten in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002035149 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002035151 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002035150 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014155 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministeriële omzendbrief betreffende de terugbetaling van de retributie voor de inschrijving van voertuigen aangewend in de vervoersector type omzendbrief prom. 24/07/2001 pub. 06/09/2002 numac 2002000116 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de terugbetaling van de retributie voor de inschrijving van voertuigen aangewend in de vervoersector. - Duitse vertaling
^