Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2001010113 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2001, is machtiging verleend aan : ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; Bij koninklijk besluit van 5 december 2001, is machtiging verleend aan : de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002009087 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en Rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen Voorzitter : De heer Perriëns, R., rechter(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002054004 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, **** van ****, ****, vervolg Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/09/2001 pub. 30/01/2002 numac 2001000829 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 mei 2001 tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 30/01/2002 numac 2001001029 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 30/01/2002 numac 2001001050 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2001 genomen tot uitvoering van artikel 5, § 4, vijfde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 30/01/2002 numac 2001011409 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 30/01/2002 numac 2001012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001013246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001013247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1989 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001013255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en vorming type koninklijk besluit prom. 30/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002000036 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001013249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vaststelling voor 1999 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op syndicale bijdrage en van de syndicale vorming in het raam van het Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen type koninklijk besluit prom. 10/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2001022933 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 tot bepaling van de besteding van de middelen van het terugvorderingsfonds voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de publieke non-profitsector aangesloten bij de R.S.Z.-P.P.O., bedoeld in artikel 1, § 7, 2° van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen en tot bepaling van zijn werkingsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002007004 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002007017 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen en van de militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002009088 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 maart 2001, dat in werking treedt op 28 februari 2002, is de heer Decraeye, W., eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensio Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001, dat in werking treedt op 22 februari 2002, is Mevr. Schu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002009089 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 is de heer Decorte, P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopolsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk beslui Bij koninklijk besluit van 29 november 2001 is de heer Decraeye, W., eerste voorzitter van het (...) type koninklijk besluit prom. 03/11/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002014245 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002016025 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de inhoud van het jaarlijks middenstandsverslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002016028 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2001 wordt, met ingang van 1 augustus 2002, eervol ontslag uit zijn functies van ingenieur verleend aan de heer Bonte, Emile Gh. H. L., die aanspraak heeft op een rustpensioen. B type koninklijk besluit prom. 16/01/2002 pub. 30/01/2002 numac 2002022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002007000 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogs-slachtoffers type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027085 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de invoering van de euro in de ministeriële besluiten inzake huisvesting

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002027112 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel. - Nietigverklaring door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 99.413, Afdeling Administratie, VIIIste kamer, van 3 oktober 2001 wordt het besluit van de Waalse Regering van 27 november 1997 tot bevordering van de hee

decreet

type decreet prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027090 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Europees Landschapsverdrag, opgemaakt te Florence, op 20 oktober 2000 type decreet prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027091 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Regering van de Republiek Benin en, anderzijds, de Regering van de Franse Gemeenschap van België, de Regering van het Waalse Gewest en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, opgemaakt te Brussel, op 28 januari 1999 type decreet prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027092 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Confederatie, anderzijds, betreffende het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen, de Protocollen en de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg, op 21 juni 1999 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende opheffing van artikel 5bis van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening type decreet prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 wat betreft de medewerking van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen van netbeheerders en houders van een leveringsvergunning type decreet prom. 21/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035032 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van het decreet van 7 juli 1998 houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie gecoördineerd op 25 januari 1995

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027078 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro i.v.m. de exploitatievergunningen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027080 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro inzake afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027081 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro inzake ruimtelijke ordening type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027079 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten betreffende de aangelegenheden m.b.t. de afvalstoffen en die ressorteren onder de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving en in de computerprogramma's van het Waalse Gewest, wat betreft de aangelegenheden m.b.t. het water die ressorteren onder de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027083 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro i.v.m. de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027084 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake de invoering van de euro in de besluiten betreffende de aangelegenheden m.b.t. het water en die ressorteren onder de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027088 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee ambtenaren die overtredingen van de reglementering op het personenvervoer in het Waalse Gewest moeten vaststellen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002027089 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 oktober 2001 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot afwijking van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035020 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een verzekering persoonlijke ongevallen aan opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende overheveling van kredieten met betrekking tot het leerlingenvervoer voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vergoeding van installatiekosten aan opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opwaardering van het elektronisch netwerk voor de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035106 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van aanwending van het urenpakket in de internaten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 2001-2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035105 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035107 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de percentages van aanwending van de lesuren- en urenpakketten in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2001003668 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDIN 1. Krachtens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de betaalde of(...)

document

type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Productontwikkeling, Innovatie en Monitoring van SELOR van de FOD « Personeel en Organisatie » (m/v) Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens (...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Personeelsplanning en Selectie van de Directie Personeel van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie va(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Competentiecertificatie van SELOR van de FOD « Personeel en Organisatie » (m/v) Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Sociaal Overleg van de Directie Organisatie van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1 in(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002025 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Organisatieontwikkeling van de Directie Organisatie van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niv(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd HRM Topmanagement van de Directie Personeel van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1 in(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002022 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Loopbaanontwikkeling van de Directie Personeel van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Competentienetwerken van de Directie OFO van de FOD « Personeel en Organisatie » (m/v) Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar t(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Account management van de Directie OFO van de FOD « Personeel en Organisatie » (m/v) Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar tit(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement van de Directie Organisatie van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van (...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Afdelingshoofd Kennismanagement van de Directie Organisatie van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1 i(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...)

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002011019 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalis(...) NBN HD 021.5/A2 Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een toegekende spanning tot (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002042401 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002003017 bron ministerie van financien Benoemingen en mutaties Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2001, wordt de heer Goda, Alain J.J.G., inspecteur bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 juni 2001, benoemd tot de graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij Bij besluit van de directeur-generaal van 9 oktober 2001, wordt de heer Beauchamp, Christophe E(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002002018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** **** en **** van **** van de **** «*****» (****/****) **** : Op 20 februari 2002 gedurende minstens 6 jaar titularis zijn(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt **** in het ****, dat **** (...)

document

type document prom. -- pub. 30/01/2002 numac 2002003014 bron ministerie van financien Documentatie verkrijgbaar bij de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en bij de Administratie van de invordering BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - JAAR 2002 De hierna opgesomde publicaties en drukwerken kunnen beko Het verkoopkantoor is toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. De(...)
^