Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 07 juni 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2021-2022

bron
vlaamse overheid
numac
2021041632
pub.
07/06/2021
prom.
23/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/23/2021041632/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2021-2022


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 sluiten, artikel II.170, § 2, vervangen bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010323 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs sluiten en gewijzigd bij de decreten van 5 april 2019 en 3 juli 2020.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 1 april 2021.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De lijst van de bachelor- en masteropleidingen die de hogescholen en universiteiten kunnen aanbieden, vermeld in artikel II.170, § 2, tweede lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst van de bachelor- en masteropleidingen die de andere ambtshalve geregistreerde instellingen en de geregistreerde instellingen kunnen aanbieden, vermeld in artikel II.170, § 2, derde lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042793 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-2021 sluiten tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2020-2021, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2021-2022.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^