Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 mei 2015
gepubliceerd op 22 juli 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 mei 2014 tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen

bron
vlaamse overheid
numac
2015035885
pub.
22/07/2015
prom.
22/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/22/2015035885/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011204836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties sluiten tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014203615 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen sluiten tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 10, § 1 en 3, en artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011204836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties sluiten tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014203615 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen sluiten tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 januari 2015;

Gelet op advies 57.363/3 van de Raad van State, gegeven op 4 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011204836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties sluiten tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen, worden de woorden "het Landbouwbeleid" vervangen door de woorden "de landbouw".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De steunregeling, vermeld in dit besluit, wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 352 van 24 december 2013.".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.De steun, vermeld in artikel 3, is beperkt tot het vaste gedeelte van de jaarlijkse controlekosten voor primaire productie, exclusief btw, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009035053 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009200199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, en houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten. De kosten voor een verscherpte controle en de extra controlekosten voor gemengde activiteit als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009035053 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009200199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, en houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

De steun bedraagt maximaal 1000 euro per begunstigde per jaar. Als het beschikbare budget ontoereikend is, wordt de steun pro rata verminderd. Het ministerieel besluit waarin de steun wordt toegekend aan de begunstigden, vermeldt in voorkomend geval het steunpercentage.

De controlekosten waarvoor de landbouwer rechtstreeks of onrechtstreeks steun verkrijgt via verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, komen niet in aanmerking voor de steun, vermeld in artikel 3.".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "In het kader van de steunaanvraag en betalingsaanvraag dient de landbouwer een verklaring op eer in door middel van het formulier ter beschikking gesteld door de bevoegde entiteit.".

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014203615 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen sluiten tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen wordt opgeheven.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^