Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 juni 2013
gepubliceerd op 08 juli 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

bron
vlaamse overheid
numac
2013035541
pub.
08/07/2013
prom.
21/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/21/2013035541/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 JUNI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 02/03/2009 numac 2009035022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 sluiten tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/03/2008 pub. 15/04/2008 numac 2008201168 bron vlaamse overheid Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand sluiten inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 6, § 2, eerste lid, en artikel 7, tweede lid;

Gelet op het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/03/2008 pub. 15/04/2008 numac 2008201168 bron vlaamse overheid Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand sluiten inzake bijzondere jeugdbijstand, artikel 47;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 02/03/2009 numac 2009035022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 sluiten tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/03/2008 pub. 15/04/2008 numac 2008201168 bron vlaamse overheid Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand sluiten inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 mei 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de renovatie van de infrastructuur die bestemd is voor de opvang en huisvesting van minderjarigen op campus De Markt van de gemeenschapsinstelling De Kempen noodzakelijk was vanwege een aantal gebreken en beperkingen op het vlak van brandveiligheid en menswaardigheid;

Overwegende dat de voormelde renovatie van de infrastructuur een capaciteitswijziging van de gemeenschapsinstelling De Kempen, ingevoerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013035390 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 sluiten tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 02/03/2009 numac 2009035022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 sluiten tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/03/2008 pub. 15/04/2008 numac 2008201168 bron vlaamse overheid Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand sluiten inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, tot gevolg had;

Overwegende dat de renovatie van de infrastructuur op campus De Markt is afgerond en dat de gewijzigde capaciteit niet langer gewenst is;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 22, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 02/03/2009 numac 2009035022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 sluiten tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/03/2008 pub. 15/04/2008 numac 2008201168 bron vlaamse overheid Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand sluiten inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013035390 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt a) wordt vervangen door wat volgt : « a) 40 gesloten plaatsen voor jongens in de opvoedingsafdeling De Hutten;»; 2° in punt b) wordt het getal « 62 » vervangen door het getal « 72 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 juni 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^