Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013009285 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013 is machtiging verleend aan juffrouw **** **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** koninklijk besluit van 6 juni 2013 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, (...) type wet prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013009295 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 17 juni 2013 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in eigen **** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013009322 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van 10 januari 2010 tot w

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 21 juni 2013 wordt Mevr. Joke GORIS, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 15 april tot en met 30 juni 2013 als deeltijds wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven monitoraats type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 21 juni 2013 wordt Mevr. Catherine HALLIN, aangewezen op de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met ing type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013009258 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende bepaalde bestuurlijke aspecten van de identiteitswijziging als bijzondere beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 104, § 2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 18/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013014336 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingsnota Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Erkenningsnummer van het opleidingscentrum N(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 wordt aan de heer MABILLE Jacques, op het einde van de maand mei 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 wordt aan de heer LEGRAIN, Marc, op het einde van de maand september 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 wordt aan de heer JANSSENS, Bernard, op het einde van de maand februari 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 wordt aan de heer PIGNEUR, Daniel, op het einde van de maand september 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013204013 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Baeyens, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot eerste substituu Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013204017 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd september 2013 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de ho(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Na(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013024257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203918 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 29 mei 2013 wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem "C-Hygro" van de firma "Soler & Palau Belgium SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E009, tot 31 - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de luchtinlaten, de kanalen en de doorstroomo(...) type ministerieel besluit prom. 25/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013203937 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 28 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013202998 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2013 van 8 mei 2013 Rolnummers : 5437, 5442 en 5444 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 41, A, 4°, en 51 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203451 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 Rolnummer : 5407 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de we Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203453 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2013 van 8 mei 2013 Rolnummer : 5476 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen, gesteld door de Rechtbank van eerste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203452 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2013 van 8 mei 2013 Rolnummers : 5470 en 5474 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203858 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 223.653 en 223.652 van 30 mei 2013 betreffende de OCMW-raadsverkiezingen van 2 januari 2013 respectievelijk in de gemeente Kruibeke en de stad Sint « Schendt artikel 10, § 1, vierde lid, van het [Vlaamse] decreet van 19 december 2008 ' betref(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203866 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 mei 2013 in zake K.K., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 juni 2013, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het « 1. Schendt artikel 625 van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet i(...)

decreet

type decreet prom. 07/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013203913 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met type decreet prom. 07/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013203914 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013031574 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Koningin-Vooruitgang » op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013031585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 mei 1991 betreffende de bemiddelingsdienst opgericht bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013035541 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013203820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013203939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013024255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel " Contractueel Onderzoek ", deelt mede dat zij een openbare oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen inzake voedselveiligheid, s Bij de RT projecten wordt een " top-down " benadering gevolgd op basis van gerichte onder(...) type bericht prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203867 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 mei 2013 in zake de bvba « DVB Racing » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 juni 2013, heeft d « Schendt artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 10, 11 en 13 v(...) type bericht prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203865 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 mei 2013 in zake de cvba « Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven » tegen de stad Tongeren, waarvan de expeditie ter griffie van he « Schendt artikel 34 van het decreet [van het Vlaamse Gewest] van 6 juli 2001 betreffende de interg(...) type bericht prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203869 bron grondwettelijk hof Berichtn voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 mei 2013 in zake Thierry Begeyn tegen Suzanne Lambrecht en anderen, met als vrijwillig tussenkomende partij Jeanine Sarlet, waarvan de expeditie t « Schenden artikel 322 B.W. - zoals vervangen bij artikel 11 van de wet van 1 juli 2006 (B.St. d.d.(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van rijschool (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013018313 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Huishoudelijk reglement HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierna de Commissie genoemd, heeft haar zetel te Brussel. Art. 2. De voorzitter waakt over de goede we Art. 3. In uitvoering van art. 26, § 1, eerste lid van de wet van 8 december 1992 tot bescherm(...)

erratum

type erratum prom. 13/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013031589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de richtlijnen voor de toepassing van de procedures voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en van de strategische oriëntatie-nota's. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013204014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van attaché contractbeheer De vergelijkende selectie van attaché contractbeheer (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG12242) werd afgesloten op 27 juni 2013. Er zijn 3 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013204015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige teamcoach-dossiersbeheerder De vergelijkende selectie van Franstalige teamcoach-dossiersbeheerder (niveau B) voor de FOD Personeel en Organisatie (AFG13044) werd afgesloten op 25 juni 2013. Er is(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013018298 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 juni 2013 wordt de heer Cédric Gigot, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché in de klasse A2 bij het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Hoofdbe Aan belanghebbende wordt de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondheid » toegewezen.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jacques MABILLE De betrokken organisaties worde De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Bernard JANSSENS De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Marc LEGRAIN De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Daniel PIGNEUR De betrokken organisaties worden verzocht de kandid De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013204016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** administratief beheerders van de collecties De vergelijkende selectie van **** administratief beheerders van de collecties (niveau ****) voor het Koninklijk Museum van het(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 juni 2013, dat in werking treedt de dag waaro worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswa(...) type document prom. -- pub. 08/07/2013 numac 2013203856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 31 mei 2013, werd de heer BOYNE, Fernand, raadsheer in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit Hof aangewezen om, vanaf 13 januari 2014, he
^