Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 juli 2006
gepubliceerd op 09 november 2006

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gelijkstelling met een erkend museum van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Kasteel van Gaasbeek en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen en houdende de goedkeuring van het beleidsplan van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Kasteel van Gaasbeek

bron
vlaamse overheid
numac
2006036545
pub.
09/11/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/20/2006036545/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gelijkstelling met een erkend museum van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Kasteel van Gaasbeek en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen en houdende de goedkeuring van het beleidsplan van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Kasteel van Gaasbeek


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 ter uitvoering van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004, voor wat betreft de musea, de cultureel-erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 ter uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en de subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid voor wat betreft de erfgoedconvenants en de advisering;

Gelet op het gemotiveerde advies van de beoordelingscommissie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, gegeven op 3 en 4 juni 2005;

Gelet op het gemotiveerde advies van de beoordelingscommissie Kasteel van Gaasbeek, gegeven op 29 april 2005;

Gelet op het gemotiveerde advies van de beoordelingscommissie Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, gegeven op 20 en 21 april 2005;

Overwegende dat het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Kasteel van Gaasbeek en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen bij het toetsen van de inhoud en de werking aan de erkenningsvoorwaarden van een museum, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid, voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling met een erkend museum;

Gelet op de adviezen van inspectie van financiën van 19 oktober 2005, 8 september 2005, 5 december 2005, 17 maart 2006 en 3 april 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting van 13 juli 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Plaatsnijderstraat 2, 2000 Antwerpen, wordt gelijkgesteld met een erkend museum.

Art. 2.Het Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek, wordt gelijkgesteld met een erkend museum.

Art. 3.Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, wordt gelijkgesteld met een erkend museum.

Art. 4.Het beleidsplan van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Plaatsnijderstraat 2, 2000 Antwerpen, wordt goedgekeurd.

Art. 5.Het beleidsplan van het Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek, wordt goedgekeurd.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX

^