Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 2010
gepubliceerd op 21 december 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de eigendomsoverdracht van grond beheerd door het UZ Gent aan de stad Gent

bron
vlaamse overheid
numac
2010206116
pub.
21/12/2010
prom.
19/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/19/2010206116/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de eigendomsoverdracht van grond beheerd door het UZ Gent aan de stad Gent


De Vlaamse Regering, Gelet op het Koninklijk besluit nr. 542 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009; gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van het UZ Gent op 18 mei 2009 van de optie met een tweestrooksrotonde en de opstart van de procedure voor afstand van grond;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 inzake de controle van de begroting;

Overwegende de inhoud van de brief van 9 november 2010 gericht aan de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel waarin de stad Gent bij monde van schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, Martine De Regge, bevestigt op eigen kosten een rotonde aan te leggen op de overgedragen terreinen teneinde de inrit tot het UZ Gent te verbeteren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Vlaamse Regering machtigt de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel om het aankoopcomité van het ambtsgebied waarbinnen het UZ Gent is gelegen, te belasten met de overdracht van de terreinen met volgende kadastrale kenmerken : Gent, 8ste afdeling, sectie H delen van nummers 498T2, 498T, 498B2 en 498N2.

Deze percelen hebben een totale oppervlakte van 1976 vierkante meter en komen ten behoeve van de stad Gent voor de verbetering van de verkeersinfrastructuur.

Art. 2.De overdracht van terreinen gebeurt om niet.

Art. 3.De opdracht tot overdracht, zoals omschreven in artikel 1, zal gegeven worden via de dienst Patrimoniumbeheer van het departement Financiën en Begrotingen, zoals bepaald in de omzendbrief van 23 mei 1995 "Handleiding domeinbeheer".

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^