Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 juli 2002
gepubliceerd op 27 augustus 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036055
pub.
27/08/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/besluit/2002/07/19/2002036055/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen, inzonderheid op artikel 20, § 1, gewijzigd bij het decreet van 24 juli 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Export Vlaanderen, gegeven op 23 maart 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 juli 2001;

Gelet op het protocol nr. 163.172 van 14 juni 2001 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 24 juli 2001 betreffende de aanvraag tot advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies (nummer 32.226/3) van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken;

Op voorstel van de Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel I.1., van het personeelsstatuut van Export Vlaanderen van 22 september 2000 wordt § 3, 1°, opgeheven.

Art. 2.Art. XIV 2. van hetzelfde statuut wordt vervangen door wat volgt : « Artikel XVI 2. Aanvullende en specifieke opdrachten zijn verbonden aan : 1° de betrekkingen van exportbegeleider;2° de betrekkingen van Vlaams economisch vertegenwoordiger.

Art. 3.Aan deel XIV, van hetzelfde statuut wordt een titel 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « TITEL 5. - Personeel in het buitenland HOOFDSTUK 1. - De Vlaams economisch vertegenwoordiger Art. XIV 12. § 1. Onverminderd de toelatingsvoorwaarden, bepaald bij artikel XIV 6 van het stambesluit VOI moet de kandidaat, om toegelaten te worden tot de functie van Vlaams economisch vertegenwoordiger, op het ogenblik van de sollicitatie, houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot niveau A. § 2. De Vlaams economisch vertegenwoordiger wordt aangeworven door de algemeen directeur, na een vergelijkende aanwervingsproef. § 3. De Vlaams economisch vertegenwoordiger zal bij de aanvang van de indiensttreding een proeftijd doorlopen. De duur en de inhoud van deze proeftijd worden bepaald door de algemeen directeur. § 4. De Vlaams economisch vertegenwoordiger wordt aangeworven voor een standplaats in het buitenland, maar behoudt een domicilie in België.

De algemeen directeur wijst de standplaats van het personeelslid aan na afloop van de in § 3 vermelde proeftijd. De algemeen directeur kan deze standplaats in het belang van de dienst wijzigen. § 5. De algemeen directeur kan de Vlaams economisch vertegenwoordiger tijdelijke opdrachten geven die uit te voeren zijn op de hoofdzetel, of bij de exportcentra van Export Vlaanderen. Gedurende deze tijdelijke opdrachten behoudt de Vlaams economisch vertegenwoordiger zijn salarisschaal en ontvangt hij een supplement, vastgesteld op 20 % van het bruto maandsalaris.

Tijdens de tijdelijke tewerkstelling ontvangt hij dezelfde vergoedingen en toelagen als het contractueel personeel in het binnenland met dezelfde kwalificatie.

Art. XIV 13. § 1. In afwijking van artikel XIV 44, van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, geniet het contractueel personeelslid dat in de hierna vermelde functie in dienst genomen werd, de volgende salarisschaal : Vlaams economisch vertegenwoordiger, vermeld in artikel XIV 2. : A 111 Na zes jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking : A 112 Na twaalf jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking : A 113 § 2. De Vlaams economisch vertegenwoordiger geniet de volgende vergoedingen en toelagen : 1° een postvergoeding;2° een vergoeding voor dienstreizen;3° een vergoeding voor reiskosten;4° een vergoeding voor verhuiskosten;5° een vergoeding voor de huur van een woning;6° een studietoelage voor studerende kinderen;7° een medische verzekering. § 3. Voor de toelagen en vergoedingen, bedoeld in § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° en 7° gelden de reglementen zoals deze uitgewerkt zijn bij Export Vlaanderen overeenkomstig het protocol nr.163.172 van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest. § 4. De vergoeding, bedoeld in § 2, 5°, wordt vastgesteld op de volledige maandhuur, verminderd met een bedrag, bepaald op 12 % van de som van de maandelijkse postvergoeding en op 80 % van het bruto maandsalaris en zoals dit is uitgewerkt in het reglementen van Export Vlaanderen omtrent woninghuur overeenkomstig het protocol nr. 163.172 van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest. HOOFDSTUK 2. - Overgangsbepalingen Art. XIV 14. De volgende personen worden ingeschaald krachtens artikel XIV 13 : 1° De Vlaams economisch vertegenwoordigers, overgeheveld naar de Vlaamse regering met toepassing van het koninklijk besluit van 22 december 1993 tot vaststelling van de wijze waarop de handelsattachés en -prospectors van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Buitendiensten, overgaan naar de gewestregeringen;2° De Vlaams economisch vertegenwoordigers die door de openbare instelling Export Vlaanderen en haar rechtsvoorganger de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel contractueel zijn aangeworven. Art. XIV 15. § 1. De Vlaams economisch vertegenwoordiger die een betrekking uitoefent waarvan de benaming voorkomt in kolom 4 van de bijlage I bij dit besluit en die bezoldigd wordt in de oude weddenschaal in kolom 5, wordt vanaf 1 januari 2000 bezoldigd overeenkomstig kolom 2 of 3 van deze bijlage naargelang van het geval.

Art. XIV 16. § 1. De effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties van de Vlaamse economische vertegenwoordiger in de betekenis van artikel XIV 13, worden op zijn vroegst aangerekend vanaf 1 januari 2000. § 2. Met effectieve prestaties, in de zin van artikel XIV 13, van de Vlaams economisch vertegenwoordiger die ingeschakeld wordt op de in § 1 bedoelde datum in de in artikel XIV 13 bedoelde loopbaan, worden de volgende diensten gelijkgesteld : 1° één derde van zijn voltijdse diensten als Vlaams economisch vertegenwoordiger in dienst van de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel of van zijn rechtsopvolger Export Vlaanderen op 1 januari 1998;2° zijn voltijdse diensten als Vlaams economisch vertegenwoordiger in dienst van de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel of van zijn rechtsopvolger Export Vlaanderen van 1 januari 1998 tot 31 december 1999. In het resultaat van deze berekening wordt alleen rekening gehouden met volledige maanden.

Art. XIV 17. § 1. In afwijking van artikel XIV 44, van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, geniet het contractuele personeelslid dat in de hierna vermelde functie in dienst genomen werd, de volgende salarisschaal : De Vlaams economisch vertegenwoordiger, overgeheveld naar de Vlaamse regering bij het koninklijk besluit van 22 december 1993 tot vaststelling van de wijze waarop de handelsattachés en -prospectors van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Buitendiensten, overgaat naar de gewestregeringen, die niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld bij artikel XIV 6, van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wordt ingeschaald in de salarisschaal B 2V1.

Na acht jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking : B 2V2 Na tien jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking : B 2V3 § 2. De salarisschalen zijn opgenomen als bijlage I bij dit besluit. § 3. De personeelsleden, bedoeld in §1, kunnen door middel van een proef overgaan naar niveau A. De leidend ambtenaar organiseert deze proef tweemaal. »

Art. 4.Tot wijziging van de bijlage « Inschakeling in de nieuwe loopbaan- en salarisstructuur » van het besluit van 22 september 2000 houdende « organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel » door invoeging na pagina drie (3) van bijlage II bij dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Buitenlandse Handel, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

Bijlage I Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

Bijlage II Inschakeling Vlaamse economische vertegenwoordigers in de nieuwe loopbaanstructuur Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

^