Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009725 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002, is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, geboren te **** (...) ****. ****-**** **** ****, geboren te **** (****, momenteel Democratische **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009714 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de inte 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 7 juli 200(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009726 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009817 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 is benoemd tot hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Hoei, de heer Delmotte, P., griffier bij deze rechtbank. Bij ministerieel besluit van 13 augustus 2002 blijft tijdelijk Bij ministeriële besluiten van 22 augustus 2002 : - zijn tijdelijk opdracht gegeven om het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009818 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is Mevr. Bleyenbergh, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2 Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van ber(...) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/08/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002002237 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002011339 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand juli 2002 De parameters N C en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie la N C = 1,0757 N E = 1,3086 (...) type ministerieel besluit prom. 19/08/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002022693 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de overdracht van de Vlaamse economische vertegenwoordigers van de Vlaamse regering naar Export Vlaanderen, Vlaamse openbare instelling type decreet prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036053 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 type decreet prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus type decreet prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de integrale jeugdhulp

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009815 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 8 augustus 2002 werd de heer Pirlot, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 27 augustus 2002, om het a

beschikking

type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Protocollen A, B en C en met de Slotakte, opgemaakt te Nice op 26 februari 2001 type beschikking prom. 13/06/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Islamitische Republiek der Comoren anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 18 mei 2001 type beschikking prom. 18/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Protocollen A, B en C en met de Slotakte, opgemaakt te Nice op 26 februari 2001 type beschikking prom. 18/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5 en met de slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 25 juni 2001

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002013020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 12 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 3 juli 2002, wordt de heer Christiaan BOTTERMAN, te Dentergem, als vertegenwoordiger va Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij koninklijk besluit van 1(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « televisiekosten » voor het jaar 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de tegemoetkoming van de Diensten van de Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren in de vervoerkosten van de personeelsleden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036055 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002036091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de regelen voor het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/06/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002000515 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de financiële, richtlijnen die van toepassing zijn op de Drugplancontracten

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002011338 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand augustus 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand augustus 2002 respectievelijk vastgest Iga = 0,7430 Igd = 1,4003

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009749 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juni 2002, is de heer Gilbert, Denis, stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoerin Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, is de heer Leclercq, Eric, stagedoend adjunct adviseur (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009819 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Callens, A., met ingang van 1 mei 2002 in vast verband benoemd in de graad van informaticus in het Nede Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Heylen, T., met ingang van 1 april 200(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt benoemd tot lid va(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009816 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Hoei : 1; - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Hasselt : 1; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

document

type document prom. -- pub. 27/08/2002 numac 2002009718 bron hoge raad voor de justitie Overplaatsing via mobiliteit Bij besluit van 26 juni 2002 van de Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Jean Hugue, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie, met ingang van 1 augustus 2002, in deze
^