Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 september 2010
gepubliceerd op 07 oktober 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de toekenning van facultatieve subsidies aan Praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw

bron
vlaamse overheid
numac
2010205073
pub.
07/10/2010
prom.
17/09/2010
ELI
eli/besluit/2010/09/17/2010205073/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004036181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2004 sluiten betreffende de toekenning van facultatieve subsidies aan Praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 5 februari 1999 houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten, artikel 37;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004036181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2004 sluiten betreffende de toekenning van facultatieve subsidies aan Praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 november 2009;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 27 november 2009;

Gelet op advies 48.519/1/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004036181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2004 sluiten betreffende de toekenning van facultatieve subsidies aan Praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Bijdragen vanuit de sector zijn bijdragen die aan het Praktijkcentrum betaald worden door bedrijven, verenigingen en personen actief in de toelevering, productie, afzet, verwerking of commercialisatie betreffende een of meer sectoren van de land- en tuinbouw, door beroepsorganisaties en door provincies. De bijdragen moeten gebruikt worden voor activiteiten in een open kennissysteem, dat voor elke producent op dezelfde wijze en op elk moment toegankelijk is. De provinciale bijdrage kan maximaal de helft van de vereiste sectorbijdrage bedragen.

De minister kan bepalen dat de bijdrage een andere vorm dan een geldelijke betaling kan aannemen. »; 2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^