Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 oktober 2008
gepubliceerd op 04 december 2008

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2008036351
pub.
04/12/2008
prom.
17/10/2008
ELI
eli/besluit/2008/10/17/2008036351/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 9, 24, § 1, artikel 41, § 4, 2° en 3°, 42, artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 2008, en bijlage I;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juni 2008;

Gelet op protocol nr. 673 van 10 juli 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 438 van 10 juli 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 4 van 10 juli 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 21 december 2007 tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie;

Gelet op advies 45.122/1 van de Raad van State, gegeven op 23 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008, worden de woorden « bijlage I tot en met V » vervangen door de woorden « bijlage I tot en met VI ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008, worden de woorden « bijlage III tot en met V » vervangen door de woorden « bijlage III tot en met VI ».

Art. 3.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage VI toegevoegd, die als bijlage I bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « bijlage II tot en met XVI » worden vervangen door de woorden « bijlage II tot en met XVII »;2° in punt 5° worden tussen de woorden « bijlage VII tot en met XI » en de woorden « bevatten de » de woorden « en bijlage XVII » ingevoegd.

Art. 5.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.»; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid wordt het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage XVII, uiterlijk tijdens het schooljaar 2011-2012 geëvalueerd.»

Art. 6.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage XVII toegevoegd, die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs wordt bijlage IX, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2008, vervangen door de bijlage die als bijlage III is gevoegd bij dit besluit.

Art. 8.In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 22 februari 2008, 23 mei 2008 en 13 juni 2008, wordt de indeling van de leergebieden van de basiseducatie in opleidingen vervangen door de indeling die als bijlage IV bij dit besluit is gevoegd.

Art. 9.In bijlage I bij hetzelfde decreet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 22 februari 2008, 23 mei 2008 en 13 juni 2008 wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling die als bijlage V bij dit besluit is gevoegd.

Art. 10.Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting TSO 3, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2008, met uitzondering van artikelen 7 en 9 die uitwerking hebben met ingang van 1 februari 2007.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN Opleiding Ervaringdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting BO BN 005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

BASISEDUCATIE LEERGEBIED MAATSCHAPPIJ-ORI"NTATIE Opleiding MO - Voortraject Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting AO BE 016 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Bijlage III BIJLAGE IX : DIPLOMAGERICHTE OPLEIDINGEN IN HET SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS De volgende opleidingen of combinaties van opleidingen leiden, in combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming, tot een diploma secundair onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Bijlage IV 1. De indeling van de leergebieden van de basiseducatie in opleidingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs. Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Bijlage V 2. De indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs. Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

^