Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 juni 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie

bron
vlaamse overheid
numac
2012035740
pub.
13/07/2012
prom.
22/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/22/2012035740/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 JUNI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden sluiten betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en het decreet van 1 juli 2011, artikel 24, § 2, en bijlage I, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 22 februari 2008, 23 mei 2008, 13 juni 2008, 17 oktober 2008, 24 juli 2009, 11 juni 2010, 10 september 2010, 1 april 2011 en 7 oktober 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden sluiten betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 14 januari 2011;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 1 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 april 2012;

Gelet op protocol nr. 36 van 27 april 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201243 bron vlaamse overheid Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs sluiten houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op advies 51.405/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage I van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 22 februari 2008, 23 mei 2008, 13 juni 2008, 17 oktober 2008, 24 juli 2009, 11 juni 2010, 10 september 2010, 1 april 2011 en 7 oktober 2011 wordt de indeling van de leergebieden van de basiseducatie in opleidingen vervangen door de indeling die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden sluiten betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008, 24 juli 2009, 23 juli 2010 en 1 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, punt 5° wordt de zinsnede « bijlage VII tot en met XI en bijlage XVII » vervangen door de zinsnede « bijlage XVII en bijlage XXVII tot en met XXXIX »;2° in het tweede lid wordt de zinsnede « wiskunde en informatie- en communicatietechnologie » vervangen door de zinsnede « wiskunde, informatie- en communicatietechnologie en maatschappijoriëntatie ».

Art. 3.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008036351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 en 1 juni 2012, wordt de zinsnede « en wordt het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage XXV » vervangen door de zinsnede « en worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage XXV en bijlage XXVII tot en met bijlage XXXIX ».

Art. 4.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008, 24 juli 2009, 23 juli 2010 en 1 juni 2012, worden een bijlagen XXVII tot en met XXXIX toegevoegd, die als bijlagen 2 tot en met 14 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 5.Bijlage XXVI bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 15 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.Bijlagen VII tot en met XI bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012, met uitzondering van artikel 6, dat in werking treedt op 1 september 2013.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^