Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 juli 2006
gepubliceerd op 09 november 2006

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het centraal fonds

bron
vlaamse overheid
numac
2006036645
pub.
09/11/2006
prom.
14/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JULI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het centraal fonds


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 339, § 2, tweede lid, gewijzigd bij de decreten van 19 april 1995 en 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het centraal fonds, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 november 1997, 30 juni 2000, 28 mei 2004 en 10 juni 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juli 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het centraal fonds worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° met ingang van 1 oktober 2005 wordt de afwijkende tewerkstelling van de hierna vermelde persoon toegestaan : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° met ingang van 1 mei 2006 wordt de afwijkende tewerkstelling van de hierna vermelde persoon toegestaan : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° met ingang van 1 november 2005 wordt de afwijkende tewerkstelling van de hierna vermelde persoon beëindigd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 juli 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

^