Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 december 2001
gepubliceerd op 23 maart 2002

Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteuning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035385
pub.
23/03/2002
prom.
14/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/14/2002035385/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteuning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op de artikelen 76, 199 tot 204;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteuning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 maart 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 13 juli 2001 betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies nr. 32.104/1 van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, en van de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteuning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1 worden de woorden "15 voltijdse personeelsleden" vervangen door de woorden "een aantal personeelsleden die samen 15 voltijdse equivalenten vertegenwoordigen en";2° In § 2, eerste lid worden : - de woorden "personeelsleden vóór 31 december 1998" vervangen door het woord "equivalenten" - de woorden "de Autonome Raad van" geschrapt; - de woorden "Cel voor het Vlaams Provinciaal Onderwijs" vervangen door de woorden "Provinciaal Onderwijs Vlaanderen"; 3° In § 2 wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « De personeelsleden afkomstig uit de centra voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs vertegenwoordigen samen ten minste 4,5 en ten hoogste 5 omkaderingsgewichten.De overige personeelsleden zijn afkomstig uit de gesubsidieerde officiële centra voor leerlingenbegeleiding. »; 4° In § 3, eerste lid, worden de woorden "personeelsleden vóór 31 december 1998" vervangen door het woord "equivalenten" en worden de woorden ", de Centrale voor Studie en Beroepsoriëntering en het Verbond van Medisch-Sociale Instellingen" vervangen door de woorden "en de Vrije-CLB-Koepel";5° In § 3, tweede lid, worden de woorden "PMS-centrum of wel tot een gesubsidieerde vrije MST-equipe" vervangen door de woorden "centrum voor leerlingenbegeleiding".

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.De 5 leden van de stuurgroep bedoeld in artikel 200, § 1, 3°, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding dienen te worden voorgedragen voor een voltijdse tewerkstelling bij deze stuurgroep.

De aanvullende leden van de stuurgroep bedoeld in artikel 202, § 1, van hetzelfde decreet, kunnen hetzij voltijds, hetzij deeltijds worden voorgedragen.

De leden van de stuurgroep bedoeld in het eerste en het tweede lid, komen in aanmerking voor toepassing van artikel 76 van hetzelfde decreet, zonder dat dit mag leiden tot een overschrijding van de omkaderingsgewichten bedoeld in artikel 3 van dit besluit. De beslissing tot het toekennen van een coördinatiefunctie wordt genomen door de instantie die betrokken personeelsleden voordraagt. »

Art. 4.Aan artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "coördinerend geneesheer, geneesheer of" en de woorden "of personeelslid belast met verpleegkundige en sociaal-verpleegkundige taken" worden geschrapt;2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid kan van de samenstelling van de voordracht worden afgeweken, behoudens voor de vijf leden van de stuurgroep zoals bedoeld in artikel 200, § 1, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, mits het akkoord van alle voordragende instanties.»

Art. 5.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.Vanaf het schooljaar 2000-2001 ontvangen de voordragende instanties de toelage bedoeld in artikel 53, § 1, 1°, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Het aandeel van deze toelage per voordragende instantie wordt berekend a rato van het omkaderingsgewicht dat de door hun voorgedragen personeelsleden vertegenwoordigen.

De toelage wordt betaald in twee schijven : een voorschot van 50 % wordt uitbetaald in de maand januari, het saldo wordt uitbetaald in de maand juni. »

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2000.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS De Vlaamse minister van onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

^