Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 februari 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de Klaverbladstraat en de Golfweg (390 m.) te Lummen op het grondgebied van de gemeente Lummen

bron
vlaamse overheid
numac
2015035380
pub.
02/04/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de Klaverbladstraat (580 m.) en de Golfweg (390 m.) te Lummen op het grondgebied van de gemeente Lummen


De Vlaamse regering, Gelet op het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gemeentedecreet sluiten, art. 192, gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035885 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 sluiten tot wijziging van het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gemeentedecreet sluiten;

Gelet op de beslissing van 17 maart 2014 van de gemeenteraad van de gemeente Lummen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 04 december 2014;

Overwegende dat de betrokken weggedeelten enkel nog van plaatselijk nut zijn en aldus niet langer als gewestweg dienen behouden te worden;

Overwegende dat de betrokken weggedeelten zich in een goede staat bevinden zoals blijkt uit het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van de gemeente Lummen van 17 maart 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Klaverbladstraat (580 m.) en de Golfweg (390 m.), gelegen op het grondgebied van de gemeente Lummen, worden ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn B. WEYTS

^