Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal type wet prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2004 houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015200898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 29/01/2019 numac 2018015588 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2014207589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een adviseur van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015021008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035248 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015035239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 houdende overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015035242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanwijzingsborden voor de afbakening van het toepassingsgebied van de verordeningen voor het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015035245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van de personeelsleden van de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015035251 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015035263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 03/04/2015 numac 2015035322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpdeclarant type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie douanedeclarant type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie demonteur terugwinnning personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatser boven- en ondergrondse leidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie planner personenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zytholoog type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie microbrouwer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035369 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie brouwmeester type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher personenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koffiebrander type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie menger type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koffieproever-expert type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015035377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het Bruyningpad - lengte 491 meter op het grondgebied van de stad Kortrijk type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de Klaverbladstraat en de Golfweg (390 m.) te Lummen op het grondgebied van de gemeente Lummen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sorteerder terugwinning van metalen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie industrieel schilder - bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035386 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schilder-decorateur type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting aan het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst aan het Departement Financiën en Begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015035425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verwerker afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
^