Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 mei 2023
gepubliceerd op 04 augustus 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

bron
vlaamse overheid
numac
2023043495
pub.
04/08/2023
prom.
12/05/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 6bis, § 3, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017; - het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 45, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, artikel 46, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 9 mei 2014, en artikel 57bis, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2002.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 20 maart 2023; - Dit besluit geeft uitvoering aan het GLB Strategisch Plan 2023-2027 dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 maart 2023 en door de Europese Commissie op 5 december 2022; - De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft op 18 april 2023 advies nr. 2023/047 gegeven; - De gegevensbeschermingsautoriteit heeft op 27 april 2023 advies nr. 65/2023 gegeven; - Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat landbouwers met ingang van 1 januari 2023 beheerovereenkomsten kunnen sluiten in het kader van Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013.

Aan de betrokken landbouwers moet zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven worden of ze in aanmerking komen voor het sluiten van een beheerovereenkomst en wat het wetgevend kader is. Aan de betrokken landbouwers moet zo snel mogelijk een ontwerpovereenkomst kunnen bezorgd worden met vermelding van de wettelijke instapvoorwaarden, de beheervoorwaarden en de basisnormen per beheerpakket en hoeveel de beheervergoeding bedraagt zodat de betrokken landbouwers weten wat de gevolgen zijn van het sluiten van een beheerovereenkomst. Hoe langer de huidige rechtsonzekere situatie blijft voortduren, hoe groter het risico dat de betrokken landbouwers alsnog zullen afhaken en voor startjaar 1/1/2023 geen beheerovereenkomst zullen sluiten. Dit zou milieukundig zeer ongewenst zijn. Voor beheerovereenkomsten die afliepen op 31/12/2022 en om deze reden niet hernieuwd zouden worden, betekent dit een onderbreking van de inspanningen met een jaar, met het risico dat aangelegde bufferstroken, perceelsranden enz. worden gescheurd en de milieukundige meerwaarde teniet gedaan wordt. Het risico dat landbouwers wegens de rechtsonzekere situatie afhaken voor het sluiten van een beheerovereenkomst met startdatum 1/1/2023 heeft ook gevolgen voor het realiseren van de doelarealen voor beheerovereenkomsten die opgenomen zijn in het GLB strategisch plan.

Indien deze doelarealen niet behaald worden kan dit leiden tot opmerkingen of verdergaande gevolgen door de Europese Commissie.

Voor verschillende beheerpakketten zijn ook beheervoorwaarden opgenomen in het ontwerp ministerieel besluit die vóór een bepaalde datum moeten uitgevoerd worden. Sommige beheervoorwaarden moeten uitgevoerd worden in het voorjaar. Het inzaaien van nieuwe beheerovereenkomsten moet bijvoorbeeld gebeuren voor 1 mei. Voor faunabeheer op grasland geldt jaarlijks een verbod op het uitvoeren van activiteiten vanaf 20 maart tot 22 juni of 15 juli in functie van de bescherming van (broedende) weidevogelsoorten. Zolang het wetgevend kader niet definitief is, kunnen deze beheervoorwaarden voor het jaar 2023 niet afgedwongen en gecontroleerd worden. Een spoedige definitieve goedkeuring van het zowel het ontwerp Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling conform het strategisch GLB-plan voor de periode 2023 - 2027, als van het ontwerp Ministerieel besluit dat uitvoering geeft aan het voormelde Besluit van de Vlaamse regering, is bijgevolg gewenst. - De Raad van State heeft advies 73.512/1 gegeven op 3 mei 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013; - verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het agentschap, vermeld in artikel 2, 60°, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten;2° basisnormen: de voorschriften, vermeld in artikel 70, lid 3, a), b) en c) van verordening (EU) 2021/2115;3° beheerder: de landbouwer die een beheerovereenkomst heeft gesloten;4° beheerdoelstelling: een specifieke doelstelling om het milieu en de biodiversiteit waarop het beheer zich richt te bevorderen;5° beheergebied: de ruimtelijk afgebakende delen van het Vlaamse Gewest waarin beheerovereenkomsten gesloten kunnen worden op basis van dit besluit;6° beheerpakket: een geheel van basisnormen, instapvoorwaarden en beheervoorwaarden die tegemoetkomen aan een specifieke beheerdoelstelling;7° beheerovereenkomst: een beheerovereenkomst als vermeld in artikel 2;8° beheervergoeding: de vergoeding die wordt betaald aan de beheerder voor het uitvoeren van een beheerovereenkomst;9° beheervoorwaarde: het werk dat of de handeling die de beheerder verricht of laat verrichten of achterwege laat, afhankelijk van de beheerdoelstelling en waarbij het werk of de handeling verder gaat dan de basisnormen, waarvoor een beheervergoeding wordt berekend;10° beheervoorwerp: het perceel, het deel van het perceel of het voorwerp waarop de beheerovereenkomst zich richt;11° Vlaams betaalorgaan: het orgaan dat conform artikel 9 van verordening (EU) 2021/2116 is erkend als betaalorgaan;12° decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten: het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;13° ecoregelingen: de regelingen voor het klimaat, het milieu en dierenwelzijn, vermeld in artikel 31 van verordening (EU) 2021/2115;14° e-loket: het elektronisch loket, vermeld in hoofdstuk 10;15° instapvoorwaarden: de voorwaarden waaraan in het jaar vóór de aanvangsdatum van de beheerovereenkomst voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor het sluiten van een beheerovereenkomst en waaraan voldaan moet zijn tijdens de volledige looptijd van de beheerovereenkomst;16° Instituut voor Natuur en Bosonderzoek: het agentschap opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 02/03/2006 numac 2006035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;17° interne kwaliteitszorg: het geheel aan maatregelen waarmee de maatschappij de kwaliteit van de gesloten beheerovereenkomst en de kwaliteit van de uitgevoerde taken, vermeld in artikel 37, nagaat en verbetert;18° landbouwer: een landbouwer als vermeld in artikel 3, 1), van verordening (EU) 2021/2115, die een landbouwactiviteit uitvoert als vermeld in artikel 4, lid 2, van de voormelde verordening;19° landbouwgrond: een landbouwareaal als vermeld in artikel 4, lid 3, van verordening (EU) 2021/2115, die subsidiabel is conform artikel 4, lid 4, van de voormelde verordening;20° maatschappij: de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht bij het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;21° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur;22° overdracht van de percelen: de overdracht van een zakelijk of persoonlijk recht op een perceel waarover de beheerder beschikt;23° soortenbeschermingsprogramma: een soortenbeschermingsprogramma als vermeld in artikel 2, 68°, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten;24° verordening (EU) 2021/2115: verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr.1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013; 25° verordening (EU) 2021/2116: verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr.1306/2013. HOOFDSTUK 2. - Algemene bepalingen over de beheerovereenkomsten

Art. 2.Een beheerovereenkomst is een overeenkomst tussen de maatschappij en een landbouwer waarbij de landbouwer zich er vrijwillig toe verbindt om gedurende een bepaalde termijn een of meer beheerpakketten uit te voeren tegen betaling van een vooraf bepaalde vergoeding, binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 3.De volgende actoren kunnen geen beheerovereenkomst sluiten: 1° de diensten en agentschappen die ressorteren onder het Vlaamse Gewest;2° de besturen en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut;3° de erkende terreinbeherende natuurverenigingen, vermeld in artikel 2, 16°, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten.

Art. 4.Een beheerovereenkomst kan alleen gesloten worden voor beheervoorwerpen die liggen op of langs een perceel dat in het Vlaamse Gewest ligt en in het GBCS is geregistreerd als landbouwgrond.

In het eerste lid wordt verstaan onder GBCS: het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, vermeld in titel IV, hoofdstuk II, van verordening (EU) 2021/2116.

Er kunnen geen beheerovereenkomsten gesloten worden voor al de volgende percelen: 1° percelen die binnen terreinen liggen die conform het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten zijn erkend of aangewezen als natuurreservaat;2° percelen die binnen terreinen liggen die conform het Bosdecreet van 13 juni 1990 zijn erkend of aangewezen als bosreservaat;3° percelen die liggen binnen terreinen waarvoor een goedgekeurd natuurbeheerplan bestaat dat is opgenomen in het register, vermeld in artikel 16octies, § 4, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten. Er kunnen geen beheerovereenkomsten gesloten worden voor beheervoorwerpen die op openbaar domein liggen.

Als een perceel belast is met een wettelijke, conventionele of publiekrechtelijke erfdienstbaarheid, kan een beheerovereenkomst gesloten worden als het beheerpakket verenigbaar is met de erfdienstbaarheid.

Art. 5.Elke beheerovereenkomst wordt gesloten voor een periode van vijf tot zeven opeenvolgende jaren. De minister bepaalt de duur van de beheerovereenkomst.

De looptijd van de beheerovereenkomst kan verlengd worden met telkens een jaar als de verlenging nodig is om de nagestreefde milieu- en biodiversiteitsvoordelen te bereiken of te behouden in onderling akkoord. De minister stelt nadere regels vast voor de procedure en de voorwaarden waaronder de voormelde verlenging mogelijk is.

Nieuwe beheerovereenkomsten die onmiddellijk aansluiten op de periode van de eerste beheerovereenkomst, kunnen gesloten worden voor een periode die korter is dan de periode, vermeld in het eerste lid. De minister bepaalt de duur van de voormelde nieuwe beheerovereenkomsten.

De voormelde nieuwe beheerovereenkomsten kunnen meer of minder beheervoorwerpen bevatten dan de eerst gesloten beheerovereenkomsten.

De minister stelt nadere regels vast voor de procedure en de voorwaarden waaronder die nieuwe beheerovereenkomst gesloten kan worden. De minister bepaalt de beheerpakketten waarvoor een kortere termijn geldt.

Art. 6.De aanvangsdatum van een beheerovereenkomst is altijd 1 januari.

Per aanvangsdatum kan een landbouwer één beheerovereenkomst hebben.

Een beheerovereenkomst kan alleen gesloten worden als die beheerovereenkomst bij aanvang recht geeft op een totale beheervergoeding van minstens 150 euro per jaar.

Art. 7.§ 1. Een beheerovereenkomst kan gecombineerd worden met andere beheerovereenkomsten of milieuacties of -maatregelen, op voorwaarde dat ze elkaar aanvullen, versterken en onderling verenigbaar zijn. § 2. Een beheervergoeding kan niet gecumuleerd worden met andere vormen van vergoeding, toegekend voor dezelfde of soortgelijke prestaties.

De aanvraag voor een beheerovereenkomst wordt afgewezen als degene die de beheerovereenkomst wil sluiten, een vergoeding ontvangt voor dezelfde of soortgelijke prestaties als opgenomen in de aangevraagde beheerpakketten. De aanvraag voor een beheerovereenkomst wordt afgewezen als op het perceel of een deel van het perceel waarop de beheerovereenkomst wordt aangevraagd dezelfde of soortgelijke prestaties als opgenomen in de aangevraagde beheerpakketten van toepassing zijn.

Als na het sluiten van de beheerovereenkomst wordt vastgesteld dat de beheervergoeding en andere vormen van vergoeding gecumuleerd worden voor dezelfde of soortgelijke prestaties of als wordt vastgesteld dat op een perceel dezelfde of soortgelijke prestaties van toepassing zijn, wordt de beheerovereenkomst beëindigd en worden de beheervergoedingen terugbetaald. § 3. Areaalgebonden maatregelen als vermeld in artikel 2, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2023Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2023 pub. 12/05/2023 numac 2023042001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit sluiten tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit zijn onderling op hetzelfde perceel combineerbaar met beheerovereenkomsten, op voorwaarde dat die combineerbaarheid uitdrukkelijk is toegelaten. De Vlaamse Regering beslist welke combinaties mogelijk zijn.

In afwijking van paragraaf 2 kan bij een combinatie van een beheerovereenkomst met ecoregelingen die mogelijk is zoals bepaald in het eerste lid, de beheervergoeding verlaagd of niet uitbetaald worden, zodat een dubbele financiering voor dezelfde of soortgelijke prestaties wordt uitgesloten. De minister kan nadere regels vaststellen voor de verlaging of niet-uitbetaling van beheervergoedingen om zo een dubbele financiering te vermijden. § 4. Percelen waarop een beheerovereenkomst gesloten is, kunnen niet gebruikt worden om te voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond, vermeld in punt GLMC5 en GLMC8 van bijlage III van verordening (EU) 2021/2115, met uitzondering van de beheerpakketten die ingezet kunnen worden voor de beheerdoelstelling onderhoud van kleine landschapselementen, vermeld in artikel 12 van dit besluit.

Art. 8.§ 1. De landbouwer die een beheerovereenkomst aanvraagt, verleent op verzoek van de maatschappij alle informatie die nodig is om de aanvraag te beoordelen en begeleidt in voorkomend geval de maatschappij naar de betrokken percelen. § 2. Vanaf het sluiten van de beheerovereenkomst voldoet de beheerder aan al de volgende voorwaarden: 1° hij leeft de beheerovereenkomst na;2° hij onderwerpt zich aan de controle van de naleving van de beheerovereenkomst;3° hij stelt alle gegevens die nodig zijn om de beheerovereenkomsten te controleren, ter beschikking van de maatschappij. De minister kan bepalen welke gegevens nodig zijn om de beheerovereenkomsten te controleren en wat de wijze is waarop die gegevens aan de maatschappij worden bezorgd. § 3. Vanaf het sluiten van de beheerovereenkomst verleent de beheerder zijn medewerking aan de evaluatie, de monitoring en de interne kwaliteitszorg van de beheerovereenkomsten en ook aan de begeleiding door de maatschappij bij de correcte uitvoering van de beheerovereenkomst. In voorkomend geval begeleidt de beheerder de maatschappij naar de betrokken percelen.

De beheerder verleent op verzoek van de maatschappij: 1° alle informatie die nodig is voor de evaluatie, de monitoring en de interne kwaliteitszorg van de beheerovereenkomsten;2° de informatie die vereist is om de correcte uitvoering van de beheerovereenkomst te begeleiden. § 4. De handelingen die de beheerder door of krachtens dit besluit uitvoert, kunnen uitgevoerd worden door degene die door de beheerder uitdrukkelijk gemachtigd is om in naam en voor rekening van de beheerder op te treden.

De handelingen die de landbouwer door of krachtens dit besluit uitvoert, kunnen uitgevoerd worden door degene die door de landbouwer uitdrukkelijk gemachtigd is om in naam en voor rekening van de landbouwer op te treden. HOOFDSTUK 3. - De beheervisie

Art. 9.§ 1. Voor de beheergebieden die door de minister zijn afgebakend conform artikel 18, of voor delen ervan, kan de minister een beheervisie voor het inzetten van de beheerovereenkomsten goedkeuren. De beheervisie omvat al de volgende elementen: 1° een omschrijving van de actuele en potentiële natuurwaarden en van de milieukwaliteiten;2° het streefbeeld voor de natuurwaarden en de milieukwaliteiten;3° een ecologische toets waarbij wordt omschreven wat de invloed is van de beheerpakketten die men wil inzetten en de combinatie van de voormelde beheerpakketten op het streefbeeld, vermeld in punt 2°.De ecologische toets bevat ook een omschrijving van de risico's die de gewenste beheerpakketten en de combinatie van de voormelde beheerpakketten hebben op het streefbeeld, vermeld in punt 2°, en ook de wijze waarop de voormelde risico's worden ondervangen; 4° een opsomming van de in te zetten beheerpakketten en een omschrijving van de mate waarin de in te zetten beheerpakketten bijdragen aan de realisatie van het streefbeeld, vermeld in punt 2°. Tussen de partners die bereid zijn om mee te werken aan de opmaak en de realisatie van de beheervisie, worden afspraken gemaakt over onder meer hun rol en verantwoordelijkheden bij draagvlakverbreding, communicatie, monitoring en procesbegeleiding. Binnen de perken van de begroting kan de minister in een vergoeding voorzien om de opmaak en de realisatie van de beheervisie te faciliteren. § 2. Als het beheergebied volledig of gedeeltelijk overlapt met een speciale beschermingszone als vermeld in artikel 2, 43°, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten, of een gebied van communautair belang als vermeld in artikel 36bis van het voormelde decreet, gelden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten die voor dat gebied zijn vastgesteld conform artikel 36ter, § 1, van het voormelde decreet, als beheervisie. De beheerovereenkomsten die worden gesloten voor percelen in een speciale beschermingszone als vermeld in artikel 2, 43°, van het voormelde decreet, of een gebied van communautair belang als vermeld in artikel 36bis van het voormelde decreet, stemmen overeen met de instandhoudingsdoelstellingen en de prioriteiten die voor dat gebied zijn vastgesteld conform artikel 36ter, § 1, van het voormelde decreet.

Als een natuurrichtplan als vermeld in artikel 2, 39°, van het voormelde decreet, bestaat, geldt dat als beheervisie. Als een natuurrichtplan als vermeld in artikel 2, 39°, van het voormelde decreet, bepalingen oplegt die strenger zijn dan de beheervoorwaarden die in de beheerpakketten zijn beschreven, leeft de beheerder de bepalingen uit het natuurrichtplan na. § 3. Als er geen beheervisie is opgesteld, kunnen binnen de beheergebieden die conform artikel 18 zijn afgebakend, de beheerpakketten worden ingezet die binnen dat beheergebied mogelijk zijn. § 4. De minister kan nadere regels vaststellen voor: 1° de inhoud en de wijze van opmaak van de beheervisie;2° de voorwaarden voor de toekenning van een vergoeding als vermeld in paragraaf 1, tweede lid;3° de kosten die in aanmerking komen voor de vergoeding, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, en de begrenzing van de voormelde kosten. HOOFDSTUK 4. - De beheerdoelstellingen, de beheerpakketten en de beheervergoeding

Art. 10.De volgende beheerdoelstellingen worden vastgesteld ter bevordering van het milieu en de biodiversiteit: 1° het botanisch beheer, vermeld in artikel 11;2° het onderhoud van kleine landschapselementen, vermeld in artikel 12;3° het bufferen of verbinden, vermeld in artikel 13;4° de soortenbescherming, vermeld in artikel 14.

Art. 11.De beheerdoelstelling botanisch beheer, vermeld in artikel 10, 1°, beoogt de instandhouding en de ontwikkeling van botanisch waardevolle graslanden.

Art. 12.De beheerdoelstelling onderhoud van kleine landschapselementen, vermeld in artikel 10, 2°, beoogt het herstel, de ontwikkeling en het onderhoud van bestaande kleine landschapselementen. Het beheer beoogt het reguliere onderhoud van kleine houtige landschapselementen door snoeien, terugzetten, afzetten en knotten.

Art. 13.De beheerdoelstelling bufferen of verbinden, vermeld in artikel 10, 3°, beoogt: 1° de bescherming van kwetsbare elementen en kwetsbare natuur tegen de oppervlakkige afstroming van nutriënten en de drift van bestrijdingsmiddelen;2° het creëren van verbindingen tussen kwetsbare elementen of kwetsbare natuur of stapstenen voor soorten;3° het voorzien in nectar en pollen voor bestuivers of het verhogen van het insectenaanbod. De minister bepaalt welke elementen kwetsbaar zijn of welke natuur kwetsbaar is als vermeld in het eerste lid.

Art. 14.De beheerdoelstelling soortenbescherming, vermeld in artikel 10, 4°, beoogt de instandhouding en de verbetering van de soorten en hun leefgebieden die zijn opgenomen in een soortenbeschermingsprogramma.

De minister bepaalt voor welke soorten die in een soortenbeschermingsprogramma opgenomen zijn, beheerovereenkomsten gesloten kunnen worden.

Art. 15.De beheerpakketten die ingezet kunnen worden voor de beheerdoelstellingen, vermeld in artikel 10, zijn opgesomd in de tabel, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 16.In de beheerpakketten worden de basisnormen, de instapvoorwaarden en de beheervoorwaarden opgenomen.

De minister bepaalt voor elk beheerpakket de basisnormen, de instapvoorwaarden en de beheervoorwaarden.

Art. 17.In dit artikel wordt verstaan onder: 1° extra werk: de handelingen die het gevolg zijn van de uitvoering van de beheervoorwaarden;2° transactiekosten: de kosten voor handelingen die de beheerder stelt voorafgaand aan het sluiten van de beheerovereenkomst. De minister bepaalt voor elk beheerpakket de beheervergoedingen.

De beheervergoeding, vermeld in het tweede lid, wordt bepaald op basis van de gederfde inkomsten, het extra werk, de uitgespaarde kosten en de transactiekosten.

Transactiekosten zijn beperkt tot maximaal 30% van het bedrag van de gederfde inkomsten en het extra werk. HOOFDSTUK 5. - De beheergebieden

Art. 18.§ 1. Het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest is het beheergebied voor de beheerdoelstelling onderhoud van kleine landschapselementen, vermeld in artikel 12. § 2. De minister bepaalt voor de volgende beheerdoelstellingen de beheergebieden: 1° de beheerdoelstelling botanisch beheer, vermeld in artikel 11;2° de beheerdoelstelling het bufferen of verbinden, vermeld in artikel 13;3° de beheerdoelstelling soortenbescherming, vermeld in artikel 14. De beheergebieden voor de beheerdoelstelling, vermeld in het eerste lid, worden afgebakend op voorstel van de maatschappij. De maatschappij bepaalt de voormelde beheergebieden samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het agentschap. § 3. De minister kan bepalen welke beheerpakketten gesloten kunnen worden binnen bepaalde beheergebieden of gedeelten ervan. De minister houdt daarbij rekening met: 1° de soortenbeschermingsprogramma's en de te verwachten positieve resultaten op het gebied van natuurwaarden en de te verwachten verbetering van de milieukwaliteit;2° de optimale besteding van de begrotingskredieten. HOOFDSTUK 6. - Bijzondere bepalingen over de beheerovereenkomsten

Art. 19.§ 1. De gevallen, vermeld in artikel 3, lid 1, van verordening (EU) 2021/2116, worden erkend als overmacht of uitzonderlijke omstandigheid.

Naast de gevallen, vermeld in het eerste lid, kan de maatschappij in individuele gevallen en rekening houdend met de bijzondere omstandigheden andere gevallen van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid erkennen. § 2. De beheerder of zijn rechtsopvolger dient bij de maatschappij de kennisgeving van een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid als vermeld in paragraaf 1, samen met de bijbehorende bewijsstukken via het e-loket in binnen vijf maanden nadat de overmacht of de uitzonderlijke omstandigheid zich voordoet.

De maatschappij beslist of het meegedeelde geval een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid is. Binnen twee maanden nadat de maatschappij de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, brengt ze de beheerder of zijn rechtsopvolger via het e-loket op de hoogte van haar beslissing. Als de bijbehorende bewijsstukken niet ingediend worden, wordt het geval dat is meegedeeld, afgewezen als overmacht of uitzonderlijke omstandigheid. § 3. In geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid kan de maatschappij een van de volgende beslissingen nemen. Ze kan beslissen dat: 1° de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst wordt opgeschort gedurende de jaren waarin de overmacht of uitzonderlijke omstandigheid zich voordoet;2° de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst wordt beëindigd. Er wordt tot de opschorting, vermeld in het eerste lid, 1°, beslist als na de beëindiging van de situatie van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid de beheerovereenkomst of het deel in kwestie ervan verder uitgevoerd kan worden. Na de periode van opschorting voert de beheerder voor de resterende looptijd van de beheerovereenkomst de beheerovereenkomst integraal verder uit.

Er wordt tot de beëindiging, vermeld in het eerste lid, 2°, beslist als de beheerovereenkomst of het deel in kwestie ervan niet uitgevoerd kan worden voor de resterende looptijd van de beheerovereenkomst. Als een deel van de beheerovereenkomst wordt beëindigd, past de maatschappij de beheerovereenkomst aan. § 4. Voor de jaren waarin zich overmacht of een uitzonderlijke omstandigheid voordoet, ontvangt de beheerder geen beheervergoeding.

De beheervergoeding die verschuldigd is voor de voorgaande jaren waarin de beheerovereenkomst daadwerkelijk is uitgevoerd, hoeft niet te worden terugbetaald.

Art. 20.§ 1. Als niet langer is voldaan aan de voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst door een wijziging van de verplichtingen als vermeld in artikel 70, lid 7 van verordening (EU) nr. 2021/2115, beëindigt de maatschappij de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst.

Er is niet langer voldaan aan de voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst als een perceel waarvoor een beheerovereenkomst is gesloten binnen een gebied komt te liggen waar geen beheerovereenkomst gesloten kan worden conform artikel 4.

Binnen twee maanden nadat de maatschappij heeft vastgesteld dat niet langer aan de voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst is voldaan, brengt ze de beheerder via het e-loket op de hoogte van de beëindiging van de beheerovereenkomst of van het deel in kwestie van de beheerovereenkomst. Als een deel van de beheerovereenkomst wordt beëindigd, past de maatschappij de beheerovereenkomst aan. § 2. Voor het jaar waarin niet langer is voldaan aan de voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst, ontvangt de beheerder geen beheervergoeding. De beheervergoeding die verschuldigd is voor de voorgaande jaren waarin de beheerovereenkomst daadwerkelijk is uitgevoerd, hoeft niet te worden terugbetaald.

Art. 21.§ 1. Als de beheerder van oordeel is dat hij de bepalingen van de beheerovereenkomst niet kan blijven nakomen doordat zijn bedrijf of een deel van het bedrijf door de overheid wordt herverkaveld of binnen een ruilverkaveling valt die de overheid heeft goedgekeurd of als het voormelde bedrijf wordt onteigend, deelt de beheerder dat samen met de bijbehorende bewijsstukken onmiddellijk mee aan de maatschappij via het e-loket. § 2. Als de maatschappij beslist dat een aanpassing van de beheerovereenkomst aan de nieuwe bedrijfssituatie mogelijk is, bepaalt de maatschappij de voorwaarden van die aanpassing en past ze de beheerovereenkomst aan.

Als de maatschappij beslist dat een aanpassing aan de nieuwe bedrijfssituatie onmogelijk is, eindigt de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst. Als een deel van de beheerovereenkomst wordt beëindigd, past de maatschappij de beheerovereenkomst aan.

Binnen twee maanden nadat de maatschappij de mededeling, vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen, brengt ze de beheerder via het e-loket op de hoogte van haar beslissing over de voorwaarden tot aanpassing van de beheerovereenkomst of van haar beslissing tot beëindiging van de beheerovereenkomst of van het deel in kwestie van de beheerovereenkomst. § 3. Voor het jaar waarin de beheerovereenkomst niet kan worden nagekomen om de redenen, vermeld in paragraaf 1, ontvangt de beheerder geen beheervergoeding. De beheervergoeding die verschuldigd is voor de voorgaande jaren waarin de beheerovereenkomst daadwerkelijk is uitgevoerd, hoeft niet te worden terugbetaald.

Art. 22.§ 1. Als de beheerder tijdens de looptijd van zijn beheerovereenkomst alle percelen landbouwgrond of een deel ervan overdraagt aan een landbouwer, kan de overnemer van de percelen de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst voor de resterende looptijd overnemen. De beheerder brengt de maatschappij binnen de termijn, vermeld in artikel 25, eerste lid, via het e-loket op de hoogte van de overname van de percelen landbouwgrond en van het feit dat de overnemer van de percelen de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst al dan niet overneemt. § 2. Als de overnemer van de percelen de beheerovereenkomst of het deel van de beheerovereenkomst in kwestie overneemt, bevat de kennisgeving, vermeld in paragraaf 1, een schriftelijke bevestiging van de overnemer van de percelen dat hij de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst overneemt. § 3. Als de overnemer van de percelen de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst niet overneemt, wordt de beheerovereenkomst of het deel in kwestie ervan beëindigd.

Binnen twee maanden nadat de maatschappij de kennisgeving, vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen, brengt ze de beheerder via het e-loket op de hoogte van de beëindiging van de beheerovereenkomst of van het deel in kwestie ervan. Als een deel van de beheerovereenkomst wordt beëindigd, past de maatschappij de beheerovereenkomst aan. § 4. Voor het jaar waarin de overname van de percelen plaatsvindt zonder dat de beheerovereenkomst wordt overgenomen, ontvangt de beheerder geen beheervergoeding.

De beheervergoeding die verschuldigd is voor de voorgaande jaren waarin de beheerovereenkomst daadwerkelijk is uitgevoerd, hoeft niet te worden terugbetaald. Als de beheerder die de percelen heeft overgedragen, de percelen opnieuw in gebruik neemt voor de voorziene einddatum van de beheerovereenkomst, vordert de maatschappij de beheervergoedingen terug die al zijn betaald. § 5. De minister stelt nadere regels vast voor de voorwaarden waaronder een beheerovereenkomst volledig of gedeeltelijk overgenomen kan worden en voor de gevolgen daarvan voor de uitbetaling van de beheervergoeding.

Art. 23.§ 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder Vlaamse administratie: de Vlaamse administratie, vermeld in artikel I.3, 2°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten.

Als de beheerder aantoont dat hij op verzoek van de overheid percelen overdraagt aan de Vlaamse administratie en als hij aantoont dat de beheervoorwaarden daardoor niet langer kunnen worden uitgevoerd, beëindigt de maatschappij de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst.

Binnen de termijn, vermeld in artikel 25, eerste lid, brengt de beheerder de maatschappij via het e-loket op de hoogte van: 1° de overdracht van percelen aan de Vlaamse administratie en van de stukken die de voormelde overdracht aantonen;2° de stukken die aantonen dat de beheerovereenkomst niet langer uitgevoerd kan worden. Binnen twee maanden nadat de maatschappij de mededeling, vermeld in het derde lid, heeft ontvangen, brengt ze de beheerder via het e-loket op de hoogte van haar beslissing of voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid. Als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, brengt de maatschappij de beheerder via het e-loket op de hoogte van haar beslissing tot beëindiging van de beheerovereenkomst of van het deel in kwestie van de beheerovereenkomst. § 2. Als de maatschappij de beheerovereenkomst beëindigt, is geen beheervergoeding verschuldigd voor het jaar waarin de overdracht plaatsvindt. De beheervergoeding die verschuldigd is voor de voorgaande jaren waarin de beheerovereenkomst daadwerkelijk is uitgevoerd, hoeft niet te worden terugbetaald.

Art. 24.Als tijdens de looptijd van de beheerovereenkomst percelen landbouwgrond worden overgedragen buiten de gevallen, vermeld in artikel 22 en 23, brengt de beheerder de maatschappij daarvan via het e-loket op de hoogte binnen de termijn, vermeld in artikel 25, eerste lid.

Binnen twee maanden nadat de maatschappij de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, brengt ze de beheerder via het e-loket op de hoogte van de beëindiging van de beheerovereenkomst of van het deel in kwestie ervan. Als een deel van de beheerovereenkomst wordt beëindigd, past de maatschappij de beheerovereenkomst aan.

Voor het jaar waarin de overdracht van de percelen plaatsvindt, ontvangt de beheerder geen beheervergoeding. De beheerder betaalt de beheervergoeding voor de voorgaande jaren terug.

Art. 25.De kennisgeving door de beheerder aan de maatschappij, vermeld in artikel 22, § 1, artikel 23, § 1, en artikel 24, eerste lid, gebeurt binnen vijf maanden na de effectieve overname van de percelen landbouwgrond.

Als de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, niet tijdig plaatsvindt gelden de volgende bepalingen: 1° de beheerder ontvangt, conform artikel 22, § 4, artikel 23, § 2, en artikel 24, derde lid, geen beheervergoeding voor het jaar waarin de overdracht van de percelen plaatsvindt;2° de beheerder betaalt de beheervergoedingen voor de voorgaande jaren terug;3° als een controle als vermeld in artikel 33, heeft plaatsgevonden waarbij is vastgesteld dat de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, niet tijdig is gebeurd, worden, naast de gevolgen, vermeld in 1° en 2°, ook de sancties, vermeld in artikel 35, toegepast.

Art. 26.§ 1. Op verzoek van de beheerder kan de maatschappij een bestaande beheerovereenkomst of een deel ervan tijdens de looptijd ervan omzetten in een nieuwe beheerovereenkomst met een nieuwe looptijd. Bij een omzetting worden in de nieuwe beheerovereenkomst beheerpakketten opgenomen die niet in de bestaande beheerovereenkomst zijn opgenomen.

De omzetting, vermeld in het eerste lid, is alleen mogelijk als al de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° de omzetting komt het milieu in belangrijke mate ten goede;2° de bestaande beheerovereenkomst wordt aanzienlijk versterkt;3° in de nieuwe beheerovereenkomst worden beheerpakketten opgenomen die zijn vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. § 2. De beheerder dient het verzoek tot een omzetting als vermeld in paragraaf 1, in bij de maatschappij. De minister bepaalt de bestaande beheerpakketten waarvoor een omzetting in een nieuw beheerpakket mogelijk is en in welk nieuw beheerpakket zij omgezet kunnen worden, alsook de gegevens die het verzoek tot omzetting minstens moet bevatten.

Het verzoek tot een omzetting als vermeld in paragraaf 1, wordt, op straffe van verval, uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan de gewenste aanvangsdatum, ingediend via het e-loket. § 3. De maatschappij beslist of een omzetting als vermeld in paragraaf 1, mogelijk is en gaat na of de nieuw te sluiten beheerovereenkomst voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 4. De maatschappij brengt de beheerder via het e-loket op de hoogte van haar beslissing.

Als de bestaande beheerovereenkomst gedeeltelijk omgezet kan worden, past de maatschappij de bestaande beheerovereenkomst aan en legt ze de aangepaste en de nieuwe beheerovereenkomst ter goedkeuring voor aan de beheerder. Als de bestaande beheerovereenkomst volledig omgezet kan worden, beëindigt de maatschappij de bestaande beheerovereenkomst en legt ze de nieuwe beheerovereenkomst ter goedkeuring voor aan de beheerder. Op straffe van verval van de beheerovereenkomst ondertekent de landbouwer de beheerovereenkomst voor de ingangsdatum van de beheerovereenkomst via het e-loket. Door de tijdige ondertekening van de beheerovereenkomst door de landbouwer is de beheerovereenkomst gesloten tussen de maatschappij en de landbouwer. § 4. De beheervergoeding die verschuldigd is voor de voorgaande jaren, hoeft niet te worden terugbetaald.

Art. 27.§ 1. Als een beheerder tijdens de looptijd van de beheerovereenkomst de oppervlakte waarop een beheerpakket betrekking heeft, wil vergroten, kan de beheerder aan de maatschappij een van de volgende maatregelen vragen: 1° de uitbreiding tot de extra oppervlakte van het beheerpakket of beheervoorwerp voor het resterende deel van de looptijd;2° de vervanging van de beheerovereenkomst of een deel ervan door een nieuwe beheerovereenkomst met een nieuwe looptijd. De uitbreiding, vermeld in het eerste lid, 1°, is alleen mogelijk als al de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° de uitbreiding is gunstig voor de beheerdoelstelling in kwestie;2° de uitbreiding is gerechtvaardigd, rekening houdend met de aard van de beheerdoelstelling, de duur van de resterende looptijd en de omvang van de extra oppervlakte;3° de uitbreiding doet geen afbreuk aan de doeltreffende controle op de naleving van de beheerovereenkomst;4° de uitbreiding gaat in bij het tweede of derde jaar van de beheerovereenkomst. De vervanging, vermeld in het eerste lid, 2°, is alleen mogelijk als in de nieuwe beheerovereenkomst minstens dezelfde beheerpakketten zijn opgenomen als in de bestaande beheerovereenkomst en de oppervlakte waarop een beheerpakket betrekking heeft, wordt vergroot. § 2. De beheerder dient het verzoek tot een uitbreiding of een vervanging als vermeld in paragraaf 1, op straffe van verval, uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan de gewenste aanvangsdatum, in via het e-loket.

De minister bepaalt de gegevens die het verzoek, vermeld in het eerste lid, minstens moet bevatten. § 3. De maatschappij beslist of een uitbreiding of een vervanging als vermeld in paragraaf 1, mogelijk is en gaat na of de uitbreiding of vervanging voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 4. De maatschappij brengt de beheerder via het e-loket op de hoogte van haar beslissing.

Als de bestaande beheerovereenkomst uitgebreid kan worden, past de maatschappij de bestaande beheerovereenkomst aan en legt ze de aangepaste beheerovereenkomst ter goedkeuring voor aan de beheerder.

Als de bestaande beheerovereenkomst volledig vervangen kan worden door een nieuwe beheerovereenkomst, beëindigt de maatschappij de bestaande beheerovereenkomst en legt ze de nieuwe beheerovereenkomst ter goedkeuring voor aan de beheerder. Als de bestaande beheerovereenkomst gedeeltelijk vervangen kan worden door een nieuwe beheerovereenkomst, past de maatschappij de bestaande beheerovereenkomst aan en legt ze de nieuwe en aangepaste beheerovereenkomst ter goedkeuring voor aan de beheerder.

Op straffe van verval van de beheerovereenkomst ondertekent de landbouwer de beheerovereenkomst voor de ingangsdatum van de beheerovereenkomst via het e-loket. Door de tijdige ondertekening van de beheerovereenkomst door de landbouwer is de beheerovereenkomst gesloten tussen de maatschappij en de landbouwer. § 4. De beheervergoeding die verschuldigd is voor de voorgaande jaren, hoeft niet te worden terugbetaald.

Art. 28.Bij een onrechtmatige stopzetting door de beheerder van de beheerovereenkomst zijn de sancties, vermeld in artikel 35, van toepassing.

In het eerste lid wordt verstaan onder een onrechtmatige stopzetting: de beëindiging of aanpassing van een beheerovereenkomst of delen ervan die niet zijn vermeld in artikel 19 tot en met 24 en artikel 26 en 27.

Art. 29.In afwijking van artikel 19, § 4, artikel 21, § 3, artikel 22, § 4, en artikel 23, § 2, ontvangt de beheerder geen beheervergoeding en betaalt de beheerder de beheervergoedingen voor de voorgaande jaren terug als bij de aanvangsdatum van de beheerovereenkomst redelijkerwijs voorzienbaar was dat de beheerovereenkomst niet uitgevoerd kan worden gedurende de volledige looptijd van de beheerovereenkomst. De maatschappij beslist of het meegedeelde geval al dan niet redelijkerwijs voorzienbaar was en past indien nodig de beheerovereenkomst aan. De maatschappij brengt de beheerder via het e-loket op de hoogte van haar beslissing. Als de beheerovereenkomst minstens drie jaar daadwerkelijk is uitgevoerd, is geen terugbetaling verschuldigd.

Art. 30.§ 1. In de situaties, vermeld in paragraaf 3 tot en met 6, kan de maatschappij een tijdelijke afwijking toestaan van de bepalingen, vermeld in de beheerovereenkomst.

De afwijking, vermeld in het eerste lid, is mogelijk als voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 1° alleen de beheervoorwaarden en de locatie waar de beheervoorwaarden toegepast worden, worden aangepast conform de situaties, vermeld in paragraaf 3 tot en met 6;2° de afwijking duurt niet langer dan vereist is;3° de afwijking heeft geen nadelige gevolgen voor de beheerdoelstelling in kwestie;4° de inspanningen die de beheerder levert bij de uitvoering van de afwijkende beheervoorwaarden, zijn vergelijkbaar met de inspanningen die de beheerder levert bij de uitvoering van de beheervoorwaarden, vermeld in de beheerovereenkomst;5° de afwijking van de bepalingen, vermeld in de beheerovereenkomst, doet geen afbreuk aan de doeltreffende controle op de naleving van de beheerovereenkomst. Hoofdstuk 7 is van toepassing op de bepalingen van de beheerovereenkomst die aangepast zijn conform dit artikel.

De beheervergoeding, vermeld in de beheerovereenkomst, wordt niet aangepast als een afwijking van de bepalingen, vermeld in de beheerovereenkomst, wordt toegestaan. § 2. De beheerder of de maatschappij kan een afwijking van de bepalingen, vermeld in de beheerovereenkomst, vragen via het e-loket .

Een afwijking wordt alleen toegestaan als de beheerder en de maatschappij instemmen met de afwijking.

Als de maatschappij een afwijking van de bepalingen, vermeld in de beheerovereenkomst, toestaat, deelt de maatschappij via het e-loket aan de beheerder de afwijkende bepalingen en de termijn van de afwijking mee . § 3. Een aanpassing van de beheervoorwaarden, vermeld in de beheerovereenkomst, is mogelijk als die vereist is voor de bescherming van een broedgeval, een burcht of het uitzetten van een soort op of in de omgeving van het beheervoorwerp.

Als in de beheerovereenkomst een datum is vermeld waarin de beheervoorwaarde uitgevoerd moet worden, kan de voormelde datum vervroegd of verlaat worden. De maatschappij bepaalt of en hoeveel de datum waartegen een beheervoorwaarde uitgevoerd moet worden, vervroegd of verlaat kan worden. § 4. Een aanpassing van de locatie waar de beheervoorwaarden toegepast worden, is mogelijk als die gunstig is voor de soorten die de minister bepaalt.

De oppervlakte waar de beheervoorwaarden toegepast worden, is minstens gelijk aan de oppervlakte waar de beheervoorwaarden conform de beheerovereenkomst toegepast moeten worden.

Per beheervoorwerp kan de locatie waar de beheervoorwaarden toegepast worden, maar één keer tijdens de looptijd van de beheerovereenkomst worden aangepast. § 5. Een aanpassing van de beheervoorwaarden, vermeld in de beheerovereenkomst, is mogelijk als uitzonderlijke weersomstandigheden de uitvoering van de beheervoorwaarden belemmeren.

Als een deel van het beheergebied ernstig getroffen is door uitzonderlijke weersomstandigheden waardoor de uitvoering van de beheervoorwaarden wordt belemmerd, kan de maatschappij op algemene wijze bepalen welke beheervoorwaarden, vermeld in de beheerovereenkomst, aangepast worden.

De maatschappij brengt de beheerders in kwestie via het e-loket op de hoogte van de afwijkende beheervoorwaarden en de termijn van de afwijking.

De beheerder is vrij om de afwijkende beheervoorwaarden of de beheervoorwaarden, vermeld in de beheerovereenkomst, toe te passen. In afwijking van § 2, eerste lid, hoeft de beheerder niet in te stemmen met de afwijking als de afwijking op algemene wijze wordt bepaald voor een deel van het getroffen beheergebied. § 6. Als het beheervoorwerp door voor het beheerpakket ongewenste plantensoorten is aangetast, kunnen de beheervoorwaarden, vermeld in de beheerovereenkomst, aangepast worden of kan de locatie waar de beheervoorwaarden toegepast worden, aangepast worden. De minister bepaalt de ongewenste plantensoorten. De maatschappij brengt de beheerder via het e-loket op de hoogte van de aanpassing.

De oppervlakte waar de beheervoorwaarden toegepast worden, is minstens gelijk aan de oppervlakte waar de beheervoorwaarden conform de beheerovereenkomst toegepast moeten worden.

Bij de aanpassing van de beheervoorwaarden bepaalt de maatschappij voor het beheervoorwerp of een mechanische of chemische bestrijding toegelaten is en de voorwaarden waaronder de bestrijding van de ongewenste plantensoorten toegelaten is.

Als de beheerder de ongewenste plantensoorten op chemische wijze bestrijdt, wordt in afwijking van paragraaf 1, vierde lid, in het jaar waarin de chemische bestrijding wordt uitgevoerd de beheervergoeding voor het beheervoorwerp in kwestie gehalveerd. Als de beheerder tijdens de looptijd van de beheerovereenkomst verschillende jaren op chemische wijze ongewenste plantensoorten bestrijdt op het beheervoorwerp in kwestie, is, in afwijking van paragraaf 1, vierde lid, geen beheervergoeding verschuldigd voor dat beheervoorwerp voor de jaren waarin de chemische bestrijding is uitgevoerd.

Art. 31.§ 1. Als door een wijziging van de basisnormen de instap- of beheervoorwaarden die zijn opgenomen in de beheerovereenkomst, niet langer verder gaan dan de voormelde basisnormen, worden de instap- en beheervoorwaarden aangepast aan de nieuwe basisnormen.

Als door een wijziging van de voorschriften, vermeld in de Vlaamse regelgeving over natuur en milieu, de instap- of beheervoorwaarden die zijn opgenomen in de beheerovereenkomst niet langer verder gaan dan de voormelde voorschriften, worden de instap- en beheervoorwaarden aangepast aan de nieuwe voorschriften.

Als de looptijd van de beheerovereenkomst de door het strategisch GLB-plan bestreken periode, vermeld in artikel 1, lid 2, van verordening (EU) 2021/2115, overschrijdt, kan de beheerovereenkomst aangepast worden aan het rechtskader van de volgende programmeringsperiode. § 2. De maatschappij beslist of een aanpassing als vermeld in paragraaf 1, vereist is. Als een aanpassing als vermeld in paragraaf 1, vereist is, legt de maatschappij via het e-loket een aangepaste beheerovereenkomst voor aan de beheerder.

Als de beheerder de aanpassing niet aanvaardt, wordt de beheerovereenkomst of het deel in kwestie van de beheerovereenkomst beëindigd. De beheervergoeding die verschuldigd is voor de periode waarin de beheerovereenkomst daadwerkelijk is uitgevoerd, hoeft niet te worden terugbetaald.

Art. 32.Als de maatschappij met toepassing van dit hoofdstuk beslist dat een beheervergoeding moet worden terugbetaald, wordt de beheervergoeding teruggevorderd conform artikel 57 en 58 van verordening (EU) 2021/2116. HOOFDSTUK 7. - Controle op de beheerovereenkomsten

Art. 33.§ 1. De maatschappij en het Vlaams betaalorgaan zijn belast met het toezicht op de naleving van de beheerovereenkomsten.

Om na te gaan of een beheerovereenkomst is nageleefd, voeren de maatschappij en het Vlaams betaalorgaan in onderling overleg op een efficiënte wijze de vereiste controles uit. De controles bestaan uit administratieve controles, desgevallend ook opvolging door monitoringtechnieken, met inbegrip van het areaalmonitoringsysteem, vermeld in artikel 65, vierde lid, b), van Verordening (EU) 2021/2016, en controles ter plaatse. Ze kunnen zich daarvoor laten bijstaan door derden. Voor het toezicht wordt door de maatschappij en het Vlaams betaalorgaan een protocol gesloten. Er kan rekening gehouden worden met vaststellingen die andere bevoegde autoriteiten gedaan hebben bij de uitoefening van de opdrachten die hun wettelijk zijn toegewezen.

De controles worden uitgevoerd conform artikel 59, 60, 62, en artikel 65 tot en met 75 van verordening (EU) 2021/2116. § 2. De maatschappij is belast met de interne kwaliteitszorg en voert daarvoor de vereiste controles uit. De maatschappij kan daarbij nagaan of bij het sluiten van de beheerovereenkomst is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 tot en met 7, en aan de instapvoorwaarden. § 3. De gedelegeerd bestuurder van de maatschappij wijst de personeelsleden aan die de controles, vermeld in paragraaf 1 en 2, uitvoeren voor de maatschappij.

Art. 34.De controles ter plaatse worden uitgevoerd op basis van een steekproef. De steekproef van de te controleren landbouwers wordt bepaald in overleg met het Vlaams betaalorgaan.

De bevoegde personeelsleden, vermeld in artikel 33, § 3, van dit besluit, hebben het recht om conform artikel 57bis van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten sluiten, de percelen in kwestie te betreden en om de nodige vaststellingen over de uitvoering van de beheerovereenkomst te doen.

Op verzoek van de bevoegde personeelsleden, vermeld in artikel 33, § 3, begeleidt de beheerder hen naar de percelen in kwestie. De beheerder verstrekt alle documenten en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de controle.

De beheerder wordt in de gelegenheid gesteld het verslag van de controle ter plaatse te ondertekenen om zijn aanwezigheid bij de controle te bevestigen, en er opmerkingen aan toe te voegen. Als wordt vastgesteld dat de beheerder in gebreke blijft bij de naleving van de beheerovereenkomst, ontvangt hij een kopie van het verslag van de controle ter plaatse.

Vanaf het moment dat de beheerder aan een controle ter plaatse wordt onderworpen, kan de beheerder geen handelingen stellen die afbreuk doen aan de uitkomst van een controle ter plaatse.

Art. 35.In dit artikel wordt verstaan onder de verzamelaanvraag: aanvraagsysteem dat het geospatiale en diergebonden aanvraagsysteem omvat, vermeld in artikel 65, lid 4, a), van verordening (EU) 2021/2116.

In de volgende gevallen worden sancties toegepast conform artikel 59 van verordening 2021/2116: 1° als wordt vastgesteld dat de beheerder in gebreke blijft bij de naleving van de beheerovereenkomst;2° als de beheerder niet beschikt over de vereiste bewijsstukken, die correct en volledig moeten zijn, of de gevraagde bewijsstukken of informatie niet of niet onmiddellijk overmaakt;3° als de beheerder of degene die hem vertegenwoordigt de controle verhindert;4° als de beheerder valse informatie verstrekt of kunstmatig voorwaarden creëert om steun te ontvangen;5° als de contractuele oppervlakte van het beheervoorwerp groter is dan de geconstateerde oppervlakte, waardoor er sprake is van overaangifte;6° als de landbouwer niet alle percelen die hij in eigen gebruik heeft in dat jaar, aangeeft in de verzamelaanvraag, waardoor er sprake is van onderaangifte;7° als de verzamelaanvraag niet tijdig is ingediend;8° als bij de interne kwaliteitszorg wordt vastgesteld dat bij het sluiten van de beheerovereenkomst niet is voldaan aan de bepalingen, vermeld in artikel 3 tot en met 7, of aan de instapvoorwaarden. De maatschappij bepaalt de sancties conform artikel 59, lid 5, van verordening 2021/2116. De sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend en staan in verhouding tot de ernst, de omvang, het permanente karakter en de herhaling van de niet-naleving.

Bij een niet tijdige indiening van de verzamelaanvraag en bij een te hoge of te lage aangifte voor areaalgebonden maatregelen, worden respectievelijk artikel 113 en artikel 111 en 112 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2023Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2023 pub. 12/05/2023 numac 2023042001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit sluiten tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit, toegepast.

De sancties worden toegepast zoals bepaald in artikel 118 van het besluit van de Vlaamse regering van [datum] tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat en de biodiversiteit.

Art. 36.Het Vlaams betaalorgaan is belast met de invorderingen die verbonden zijn aan de opgelegde sancties. De voormelde invorderingen worden uitgevoerd conform artikel 57 en 58 van verordening (EU) 2021/2116. HOOFDSTUK 8. - Organisatie van beheerovereenkomsten

Art. 37.De maatschappij is belast met de voorbereiding en de evaluatie van het beleid rond de beheerovereenkomsten. De maatschappij overlegt over die opdrachten met het agentschap en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.

Met behoud van de toepassing van haar bevoegdheden, bepaald door of krachtens een decreet, heeft de maatschappij de volgende taken: 1° de actieve bevordering, de selectie via selectiecriteria, het sluiten, het aanpassen, verlengen of beëindigen van beheerovereenkomsten conform hoofdstuk 6, en de controle conform hoofdstuk 7;2° de interne kwaliteitszorg, de communicatie en de begeleiding van beheerders bij de correcte uitvoering van de beheerovereenkomst;3° de monitoring, de evaluatie en de innovatie van de beheerovereenkomsten, de voorbereiding en de evaluatie van het beleid rond beheerovereenkomsten.

Art. 38.De maatschappij legt, binnen de perken van de begrotingskredieten, de kredieten vast op de begroting voor de beheervergoedingen, voor de vergoeding, vermeld in artikel 9, § 1, tweede lid, en voor de monitoring, de evaluatie en de innovatie van de beheerovereenkomsten.

Art. 39.Het Vlaams betaalorgaan is belast met het berekenen en betalen van de beheervergoedingen. HOOFDSTUK 9. - Aanvraag van beheerovereenkomsten

Art. 40.De landbouwer die een beheerovereenkomst wil sluiten, deelt dat mee via het e-loket uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan de gewenste aanvangsdatum van de beheerovereenkomst.

De maatschappij contacteert de landbouwer om na te gaan welke beheerpakketten de beheerder wil uitvoeren en voor welke percelen de landbouwer een beheerovereenkomst wil sluiten.

De maatschappij gaat na of een beheerovereenkomst gesloten kan worden en of de gevraagde beheerpakketten in overeenstemming zijn met, in voorkomend geval, de beheervisie, vermeld in artikel 9, en de beheerdoelstelling. De maatschappij stelt via het e-loket de beheerpakketten en de locatie van de voormelde beheerpakketten voor waarvoor de landbouwer een beheerovereenkomst kan sluiten.

De maatschappij voert de taken, vermeld in het tweede lid, uit als de landbouwer tijdig en op de wijze, vermeld in het eerste lid, zijn interesse voor een beheerovereenkomst heeft meegedeeld.

Art. 41.In afwijking van artikel 40 kan de maatschappij, binnen specifieke gebieden, op eigen initiatief de landbouwer contacteren en de beheerpakketten en de locatie van de voormelde beheerpakketten voorstellen waarvoor de landbouwer een beheerovereenkomst kan sluiten.

De minister wijst binnen de beheergebieden, vermeld in artikel 18, specifieke gebieden aan waarbinnen de maatschappij conform het eerste lid de landbouwer contacteert.

De maatschappij stelt via het e-loket de beheerpakketten en de locatie van de voormelde beheerpakketten voor waarvoor de landbouwer een beheerovereenkomst kan sluiten.

Art. 42.De landbouwer dient via het e-loket de aanvraag in om een beheerovereenkomst te sluiten.

Een aanvraag kan ingediend worden voor de beheerpakketten en de locaties die de maatschappij heeft voorgesteld conform artikel 40 en 41.

De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de gewenste aanvangsdatum van de beheerovereenkomst.

Voor aanvragen die na de voormelde datum worden ingediend, kan geen beheerovereenkomst worden gesloten.

De minister kan nadere regels bepalen voor de gevallen waarbij de aanvraag na de ontvangst ervan door de maatschappij nog kan worden gewijzigd. Na de indiendatum, vermeld in het derde lid, is een wijziging van een ingediende aanvraag alleen mogelijk als de landbouwer daarvoor een verzoek indient bij de maatschappij via het e-loket en de maatschappij nog geen ontwerp van overeenkomst heeft opgenomen in het e-loket.

Art. 43.De maatschappij legt de beheerovereenkomst voor aan de beheerder via het e-loket.

Op straffe van verval van de beheerovereenkomst ondertekent de landbouwer de beheerovereenkomst voor 15 december van het jaar dat voorafgaat aan de gewenste aanvangsdatum van de beheerovereenkomst via het e-loket. Door de tijdige ondertekening van de beheerovereenkomst door de landbouwer is de beheerovereenkomst gesloten tussen de maatschappij en de landbouwer.

Art. 44.Voor beheerovereenkomsten die op 1 januari 2023 starten, kan de minister van de termijnen, vermeld in artikel 40, eerste lid, artikel 42, derde lid en artikel 43, tweede lid, afwijken.

Voor beheerovereenkomsten die op 1 januari 2023 starten, kan de minister een afwijking bepalen voor de wijze waarop een beheerovereenkomst wordt aangevraagd en gesloten, vermeld in artikel 40 tot en met 43.

De minister bepaalt de gegevens die de landbouwer moet meedelen tijdens de aanvraagprocedure.

Art. 45.De maatschappij past een selectieprocedure toe als dat budgettair noodzakelijk is om de meest geschikte aanvragen te selecteren op basis van criteria die verband houden met ecologische en economische efficiëntie. De minister bepaalt, na advies van het Monitoringscomité, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2023 tot oprichting en samenstelling van het monitoringcomité ter implementatie van het Vlaams strategisch GLB-plan voor de periode 2023-2027,, de nadere regels voor de toepassing van een selectieprocedure voor het sluiten van beheerovereenkomsten, waaronder de selectiecriteria. HOOFDSTUK 1 0. - E-loket en verwerking van gegevens

Art. 46.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Art. 47.Een uniek e-loket wordt gecreëerd om de aanvraag, de behandeling, de verwerking, de controle en de uitbetaling van beheerovereenkomsten te faciliteren.

Elke uitwisseling van berichten als vermeld in artikel II.19 van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, tussen de maatschappij en de landbouwer of beheerder over beheerovereenkomsten gebeurt elektronisch via het e-loket. Het e-loket vervult de volgende taken: 1° berichten over het aanvragen en sluiten van beheerovereenkomsten ontvangen en versturen;2° berichten over het aanpassen, verlengen of beëindigen van beheerovereenkomsten ontvangen en versturen;3° berichten naar aanleiding van de controletaken van de maatschappij, vermeld in hoofdstuk 7 van dit besluit, ontvangen en versturen;4° berichten naar aanleiding van de taken van de maatschappij, vermeld in artikel 37, tweede lid, van dit besluit, ontvangen en versturen. De maatschappij staat in voor het ontwikkelen, beheren en openstellen van het e-loket.

Art. 48.Het e-loket is toegankelijk via de website van de maatschappij. De website vermeldt het beleid rond de gegevensverwerking en gegevensbescherming dat de maatschappij toepast.

De verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 49, neemt met het oog op transparantie en de garantie van de rechten van betrokkenen in zijn communicatie met de betrokkenen een verwijzing op naar de vindplaats van haar beleid rond de gegevensverwerking en gegevensbescherming.

De toegang tot het e-loket is beveiligd en vereist een authenticatie met een e-ID of een vergelijkbare authenticatiesleutel.

Art. 49.§ 1. Voor de taken die aan de maatschappij worden toegekend in dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan, verwerkt de maatschappij de informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens, die daartoe noodzakelijk is.

De maatschappij is de verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming, voor de persoonsgegevens die worden verwerkt voor al de volgende doeleinden: 1° de uitvoering van haar wettelijke taken of taken van algemeen belang, in het kader van het verlenen en het opvolgen van subsidies voor beheerovereenkomsten, vermeld in dit besluit of de uitvoeringsbesluiten ervan;2° het nagaan of voldaan is aan de bepalingen over de cumulatie van vergoedingen of van soortgelijke prestaties op hetzelfde beheervoorwerp en over de combinatie van beheerovereenkomsten, ecoregelingen en andere milieuacties of -maatregelen, vermeld in artikel 7 van dit besluit;3° de behandeling van een aanvraag om een beheerovereenkomst te sluiten als vermeld in artikel 40 tot en met 44 van dit besluit;4° de behandeling van een aanvraag tot het verlengen van een beheerovereenkomst als vermeld in artikel 5, tweede lid, van dit besluit;5° het maken van afspraken tussen de partners die bereid zijn om mee te werken aan de realisatie van de beheervisie, vermeld in artikel 9, § 1, tweede lid, van dit besluit;6° de behandeling van al de volgende bijzondere situaties, vermeld in hoofdstuk 6 van dit besluit: a) er wordt een situatie van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid erkend, vermeld in artikel 19 van dit besluit;b) er wordt niet langer voldaan aan de voorwaarden om een beheerovereenkomst te sluiten als vermeld in artikel 20 van dit besluit;c) een bedrijf wordt voorwerp van een herverkaveling, een ruilverkaveling of een onteigening als vermeld in artikel 21 van dit besluit;d) de beheerder draagt percelen over aan een andere landbouwer of aan een overheid als vermeld in artikel 22 en 23 van dit besluit;e) de beheerder draagt percelen over buiten de gevallen, vermeld in artikel 22 en 23 van dit besluit, als vermeld in artikel 24 van dit besluit;f) een beheerovereenkomst wordt omgezet in een nieuwe beheerovereenkomst als vermeld in artikel 26 van dit besluit;g) de oppervlakte van de beheerovereenkomst wordt vergroot als vermeld in artikel 27 van dit besluit;h) een beheerder zet de beheerovereenkomst onrechtmatig stop als vermeld in artikel 28;i) er is een situatie waarbij redelijkerwijs voorzienbaar was dat de beheerovereenkomst niet kan worden uitgevoerd gedurende de volledige looptijd van de beheerovereenkomst, vermeld in artikel 29 van dit besluit;j) een tijdelijke afwijking van de bepalingen, vermeld in de beheerovereenkomst, wordt toegestaan als vermeld in artikel 30 van dit besluit;k) de basisnormen worden gewijzigd als vermeld in artikel 31;7° de behandeling van bezwaren, klachten, vragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten en hergebruik van overheidsinformatie, het beheer van geschillen en de archivering van bestuursdocumenten;8° het uitvoeren van de taken, vermeld in artikel 37, tweede lid, van dit besluit en het uitvoeren van audits;9° de controletaken, vermeld in artikel 33 en 34 van dit besluit;10° het opleggen van sancties als vermeld in artikel 25, tweede lid, van dit besluit, en artikel 28 en 35 van dit besluit. De maatschappij kan voor de uitoefening van haar taken in het kader van dit besluit of de uitvoeringsbesluiten ervan persoonsgegevens opvragen bij andere instanties of overheden die daarover beschikken.

De categorieën van persoonsgegevens die op die manier worden verkregen, alsook de instanties en overheden die de persoonsgegevens verstrekken, worden nader bepaald door de minister, na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Indien de persoonsgegevens niet beschikbaar zijn bij andere instanties of overheden dan zal de maatschappij, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken in het kader van dit besluit of de uitvoeringsbesluiten ervan, de persoonsgegevens opvragen bij de betrokkene zelf.

De informatie, waaronder persoonsgegevens, die rechtstreeks bij de landbouwer, de beheerder of een derde worden verzameld, zijn de gegevens die de voormelde landbouwer, beheerder of derde meedelen in het kader van al de volgende situaties: 1° de aanvraagprocedure bij het sluiten van een beheerovereenkomst, vermeld in artikel 8, 40, 42 en 43;2° gegevens over de cumulatie van vergoedingen of soortgelijke prestaties op hetzelfde beheervoorwerp en over de combinatie van beheerovereenkomsten, ecoregelingen en andere milieuacties of -maatregelen, vermeld in artikel 7;3° de aanvraag tot het verlengen van een beheerovereenkomst, vermeld in artikel 5, tweede lid;4° het maken van afspraken tussen de partners die bereid zijn om mee te werken aan de realisatie van de beheervisie, vermeld in artikel 9, § 1, tweede lid;5° de vraag tot erkenning van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid, vermeld in artikel 19;6° de vraag tot erkenning van het feit dat het bedrijf voorwerp wordt van een herverkaveling, een ruilverkaveling of een onteigening, vermeld in artikel 21;7° de kennisgeving over de overdracht van percelen aan een andere landbouwer of aan een overheid, vermeld in artikel 22 en 23;8° de kennisgeving over de overdracht van percelen aan iemand die geen landbouwer of overheidsinstantie is, vermeld in artikel 24;9° de vraag tot omzetting van de beheerovereenkomst in een nieuwe beheerovereenkomst, vermeld in artikel 26;10° de vraag tot aanpassing van de beheerovereenkomst waarbij de oppervlakte van de beheerovereenkomst wordt vergroot, vermeld in artikel 27;11° de vraag om een tijdelijke afwijking van de beheerovereenkomst te verkrijgen, vermeld in artikel 30;12° het indienen van een bezwaar, een willig beroep of een klacht;13° het indienen van een vraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten of tot hergebruik van overheidsinformatie;14° een rechtsvordering of de behandeling van geschillen;15° de actieve bevordering van het sluiten van beheerovereenkomsten, de monitoring, evaluatie en innovatie van beheerovereenkomsten, vermeld in artikel 8 en 37;16° de begeleiding van de beheerders bij de correcte uitvoering van de beheerovereenkomst, vermeld in artikel 8;17° de controle, vermeld in artikel 34, en de interne kwaliteitszorg, vermeld in artikel 8. § 2. Voor de taken die aan het Vlaams betaalorgaan worden toegekend in dit besluit, verwerkt het Vlaams betaalorgaan de informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens, die daartoe noodzakelijk is.

Het Vlaams betaalorgaan is de verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming, voor de persoonsgegevens die worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 1° het toezicht op en de controle van beheerovereenkomsten, vermeld in artikel 33 van dit besluit;2° de invorderingen die verbonden zijn aan de opgelegde sancties, vermeld in artikel 36 van dit besluit;3° het berekenen en betalen van de beheervergoedingen;4° het uitvoeren van audits. Het Vlaams betaalorgaan vraagt de gegevens op bij de overheid of de instantie die erover beschikt en als deze niet voorhanden zijn aldaar, bij de betrokkene.

Art. 50.§ 1. De verwerkingsverantwoordelijken, vermeld in artikel 49, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, van dit besluit, verwerken de persoonsgegevens, vermeld in artikel 49 van dit besluit, om een noodzakelijke verwerking uit te voeren als vermeld in artikel 6, lid 1, b), c) en e), van de algemene verordening gegevensbescherming. § 2. De verwerkingsverantwoordelijken verwerken de persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden: 1° de persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is;2° de persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden als vermeld in artikel 49, en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;3° de persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;4° de persoonsgegevens zijn juist en, worden geactualiseerd als dat nodig is;5° alle redelijke maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onjuist zijn, onmiddellijk te wissen of te rectificeren;6° de persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;7° de persoonsgegevens worden door passende technische of organisatorische maatregelen te nemen verwerkt op een manier dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, zodat ze beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de maatschappij en het Vlaams betaalorgaan wordt een protocol opgesteld conform artikel 8 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

De verwerkingsverantwoordelijken, vermeld in artikel 49, zijn verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden, vermeld in het eerste en tweede lid, en kunnen dat aantonen.

De verwerkingsverantwoordelijken, vermeld in artikel 49, nemen overeenkomstig artikel 12 van de algemene verordening gegevensbescherming passende maatregelen om de betrokkene te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens conform artikel 13 en 14 van de voormelde verordening en informeren de betrokkene over de rechten, vermeld in artikel 15 tot en met 22 en artikel 34 van de voormelde verordening.

Art. 51.De maatschappij verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de doeleinden, vermeld in artikel 49, § 1: 1° de identiteitsgegevens en de contactgegevens met inbegrip van de wettelijke identificatiegegevens die zijn opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen en de identificatiegegevens die gebruikt worden voor de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van dit besluit zoals het landbouwernummer en het perceelnummer;2° de gegevens over de eigendom, andere zakelijke rechten of gebruiksrechten van een beheervoorwerp of perceel;3° de persoonlijke rechten die een beheerder, grondgebruiker of landbouwer heeft op een perceel;4° de gegevens die een landbouwer indient in het kader van een aanvraag om een beheerovereenkomst te sluiten of te verlengen, vermeld in artikel 5, tweede lid en artikel 8, § 1;5° de gegevens die een beheerder, landbouwer of derde indient in het kader van een overname van een beheerovereenkomst naar aanleiding van een overdracht van percelen waarop een beheerovereenkomst wordt toegepast, vermeld in artikel 22, § 5;6° gegevens die een beheerder indient in het kader van een omzetting van een bestaande beheerovereenkomst in een nieuwe beheerovereenkomst, vermeld in artikel 26, § 2;7° de gegevens over de cumulatie van vergoedingen of soortgelijke prestaties op hetzelfde beheervoorwerp, vermeld in artikel 7;8° de gegevens over de combinatie van beheerovereenkomsten, ecoregelingen en andere milieuacties of -maatregelen, vermeld in artikel 7;9° de gegevens over de partners die afspraken maken over het realiseren van de beheervisie, vermeld in artikel 9, § 1, tweede lid;10° de gegevens die leiden tot een beëindiging of aanpassing van een beheerovereenkomst;11° de gegevens die een beheerder indient in het kader van bezwaarbehandeling;12° de gegevens om de beheervergoedingen te berekenen;13° de gegevens die de beheerder ter beschikking stelt of door de maatschappij worden ingewonnen of verzameld naar aanleiding van het toezicht op en de controle van beheerovereenkomsten, van de interne kwaliteitszorg, van de monitoring en evaluatie van beheerovereenkomsten, van audits en van het opleggen van sancties;14° alle andere gegevens dan de gegevens, vermeld in punt 1° tot en met 14°, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de doeleinden, vermeld in artikel 49. Het Vlaams betaalorgaan verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de doeleinden, vermeld in artikel 49, § 2: 1° de identiteitsgegevens en de contactgegevens met inbegrip van de wettelijke identificatiegegevens opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen en de identificatiegegevens die gebruikt worden voor de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van dit besluit zoals het landbouwernummer en het perceelnummer;2° de gegevens die de beheerder ter beschikking stelt of door het Vlaams betaalorgaan worden ingewonnen of verzameld naar aanleiding van het toezicht op en de controle van beheerovereenkomsten, van audits, van het berekenen en het betalen van beheervergoedingen en van invorderingen die verbonden zijn aan de opgelegde sancties.

Art. 52.De maatschappij verwerkt de persoonsgegevens, vermeld in artikel 51, eerste lid, van de volgende categorieën van betrokkenen voor de doeleinden, vermeld in artikel 49, § 1: 1° de natuurlijke personen die worden vermeld in een aanvraag om een beheerovereenkomst te sluiten of de natuurlijke personen die betrokken zijn bij een aanpassing, een beëindiging of verlenging van een beheerovereenkomst;2° de natuurlijke personen die partners zijn bij het realiseren van de beheervisie, vermeld in artikel 9;3° de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de overname van een beheerovereenkomst naar aanleiding van een overdracht van percelen waarop een beheerovereenkomst wordt toegepast;4° de natuurlijke personen die betrokken zijn bij een overdracht van percelen, bij een herverkaveling, ruilverkaveling of onteigening van percelen van het bedrijf, bij een omzetting van een bestaande beheerovereenkomst in een nieuwe beheerovereenkomst en bij de vraag tot een tijdelijke afwijking van de bepalingen, vermeld in een beheerovereenkomst;5° de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de erkenning van individuele gevallen als overmacht of uitzonderlijke omstandigheid;6° de natuurlijke personen die betrokken zijn bij het toezicht op en de controle van beheerovereenkomsten, bij de interne kwaliteitszorg, bij audits, bij de monitoring en evaluatie van beheerovereenkomsten. Het Vlaams betaalorgaan verwerkt de persoonsgegevens, vermeld in artikel 51, tweede lid, van de volgende categorieën van betrokkenen voor de doeleinden, vermeld in artikel 49, § 2: 1° de natuurlijke personen aan wie beheervergoedingen worden toegekend en van wie beheervergoedingen worden teruggevorderd;2° de natuurlijke personen die betrokken zijn bij audits en bij het toezicht op en de controle van beheerovereenkomsten.

Art. 53.De maatschappij en het Vlaams betaalorgaan bewaren de persoonsgegevens, vermeld in artikel 49 en 51, gedurende de termijn die noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 49 van dit besluit, onder voorbehoud van een langere termijn met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden als vermeld in artikel 89 van de algemene verordening gegevensbescherming. De maatschappij en het Vlaams betaalorgaan nemen de bewaartermijnen op in de selectieregels die worden opgesteld conform artikel III.87 van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten.

Art. 54.De maatschappij deelt de informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, die ze verwerkt in het kader van dit besluit, mee aan de volgende ontvangers: 1° advocaten, gerechtsdeurwaarders en hoven en rechtbanken, in het kader van het instellen van rechtsmiddelen;2° de Vlaamse ombudsman, als die tussenkomt bij een klacht of een geschil;3° de deskundigen op het gebied van monitoring waarop de maatschappij een beroep doet voor de uitvoering van haar taken;4° andere natuurlijke personen dan de beheerder in het kader van een overname van een beheerovereenkomst of een overdracht van percelen;5° de rechtsopvolgers van de beheerder in het kader van de erkenning van een individueel geval als overmacht of uitzonderlijke omstandigheid;6° de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de erkenning van individuele gevallen als overmacht of uitzonderlijke omstandigheid;7° de partners die afspraken maken over het realiseren van de beheervisie, vermeld in artikel 9, § 1, tweede lid;8° het Vlaams betaalorgaan en deskundigen die de maatschappij bijstaan in het kader van de controle en het toezicht op beheerovereenkomsten;9° het Vlaams betaalorgaan, in het kader van het berekenen en betalen van beheervergoedingen en van de invorderingen die verbonden zijn aan de opgelegde sancties. Het Vlaams betaalorgaan deelt de informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, die ze verwerken in het kader van dit besluit, mee aan de volgende ontvangers: 1° advocaten, gerechtsdeurwaarders en hoven en rechtbanken, in het kader van het instellen van rechtsmiddelen;2° de Vlaamse ombudsman, als die tussenkomt bij een klacht of een geschil;3° de deskundigen op het gebied van monitoring waarop het Vlaams betaalorgaan een beroep doet voor de uitvoering van zijn taken;4° de maatschappij en deskundigen die het Vlaams betaalorgaan bijstaan in het kader van de controle en het toezicht op beheerovereenkomsten en in het kader van audits;5° de maatschappij, in het kader van het berekenen en betalen van beheervergoedingen en van de invorderingen die verbonden zijn aan de opgelegde sancties. HOOFDSTUK 1 1. - Slotbepalingen

Art. 55.Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling sluiten tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021021391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de kortlopende beheerovereenkomsten sluiten, wordt opgeheven.

Art. 56.Op de beheerovereenkomsten die zijn gesloten met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling sluiten tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, zoals van kracht op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, blijven de bepalingen van het voormelde besluit van toepassing.

Een beheerovereenkomst, gesloten met toepassing van het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling sluiten, zoals van kracht op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, kan gebruikt worden om te voldoen aan normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond, vermeld in punt GLMC5 van bijlage III van verordening (EU) 2021/2115. De beheervergoeding voor de beheerpakketten die gebruikt worden om te voldoen aan de voormelde normen van GLMC5 wordt verlaagd. De minister bepaalt het bedrag waarmee de beheervergoeding wordt verlaagd.

Een beheerovereenkomst, gesloten met toepassing van het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling sluiten, zoals van kracht op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, kan niet gebruikt worden om te voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond, vermeld in punt GLMC8 van bijlage III van verordening (EU) 2021/2115, met uitzondering van de beheerpakketten die ingezet kunnen worden voor de beheerdoelstelling het onderhoud van kleine landschapselementen, vermeld in artikel 11, 3°, van het voormelde besluit.

Art. 57.Op verzoek van de beheerder kan de maatschappij een bestaande beheerovereenkomst die is gesloten met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling sluiten tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, zoals van kracht op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, omzetten in een nieuwe beheerovereenkomst met een nieuwe looptijd op grond van dit besluit als al de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° voor het om te zetten beheerpakket zijn de beheervoorwaarden die gelden voor de door het strategisch GLB-plan bestreken periode, vermeld in artikel 1, lid 2, van verordening (EU) 2021/2115 vergelijkbaar met de beheermaatregelen en voorwaarden die golden voor het programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2022, dat is opgemaakt conform artikel 28 van verordening (EU) nr.1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad; 2° de omzetting komt het milieu in belangrijke mate ten goede;3° de bestaande beheerovereenkomst wordt aanzienlijk versterkt;4° in de nieuwe beheerovereenkomst worden beheerpakketten opgenomen die zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. De bepalingen van artikel 26, § 2 tot en met § 4, zijn van toepassing op de omzetting van een bestaande beheerovereenkomst in een nieuwe beheerovereenkomst, vermeld in het eerste lid.

De minister bepaalt nadere regels om beheerpakketten die aangegaan zijn op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling sluiten tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, om te zetten in een beheerpakket dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid.

Art. 58.De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

Bijlage. Tabel met beheerpakketten als vermeld in artikel 15, 26 en 57

beheerdoelstelling

beheerpakket

het botanisch beheer

botanisch grasland in stand houden graskruidenmix

botanisch grasland in stand houden bloemrijk grasland

botanisch grasland ontwikkelen raaigras

botanisch grasland ontwikkelen grassenmix

botanisch grasland ontwikkelen dominant grasland

het onderhoud van kleine landschapselementen

jaarlijks snoeien

afzetten en/of terugsnoeien 25%

afzetten en/of terugsnoeien 50%

hoofdzakelijk afzetten 75%

hoofdzakelijk terugsnoeien 75%

knotten

het bufferen of verbinden

akkerrand

akkerrand 15 juni

kruidenrijke akkerrand 15 juli volledig maaien

kruidenrijke akkerrand 15 juli gefaseerd maaien

bloemenakker

de soortenbescherming

faunavoedselgewas standaard

faunavoedselgewas wisselteelt

faunarand

faunarand plus

fauna-akkerland standaard

fauna-akkerland standard plus

fauna-akkerland wisselteelt

fauna-akkerland wisselteelt plus

fauna-akkerland luzerne

luzernehooiland

faunagrasland rustperiode 22 juni ontwikkeling

faunagrasland rustperiode 22 juni

faunagrasland rustperiode 22 juni plasdras

faunagrasland rustperiode 15 juli


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Brussel, 12 mei 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^