Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 december 2008
gepubliceerd op 26 maart 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid en tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van de leden

bron
vlaamse overheid
numac
2009201252
pub.
26/03/2009
prom.
12/12/2008
ELI
eli/besluit/2008/12/12/2009201252/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid en tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van de leden


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 10 oktober 2008;

Gelet op het advies 45.334/1 van de Raad van State, gegeven op 6 november 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een remuneratiecomité van de Vlaamse overheid opgericht, hierna remuneratiecomité te noemen.

Art. 2.Het remuneratiecomité heeft een adviserende rol met betrekking tot het strategisch beloningsbeleid van het top- en middenkader. Het remuneratiecomité ziet ook toe op de integriteit en deontologie van het beloningsbeleid van de Vlaamse overheid.

Art. 3.Het remuneratiecomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin de regels met betrekking tot de werking en opdracht van het remuneratiecomité worden opgenomen.

Art. 4.Het remuneratiecomité bestaat uit vijf leden, die worden aangeduid door de Vlaamse Regering.

Art. 5.De leden van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid ontvangen een presentiegeld per zitting van 100 euro.

In afwijking van het eerste lid wordt aan de voorzitter een presentiegeld toegekend van 150 % van het bedrag, vermeld in het eerste lid.

Art. 6.De presentiegelden, vermeld in artikel 4, volgen de ontwikkeling van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld.

Ze zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 104,14 (basis 2004).

Art. 7.Er wordt voor maximaal negen zittingen per jaar een presentiegeld toegekend.

Twee of meer zittingen per dag gelden als één zitting.

Art. 8.De leden van het remuneratiecomité hebben recht op een reiskostenvergoeding overeenkomstig de bepalingen, vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006035334 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid sluiten houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 oktober 2008.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 december 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^