Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 mei 2013
gepubliceerd op 13 mei 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

bron
vlaamse overheid
numac
2013035432
pub.
13/05/2013
prom.
08/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/08/2013035432/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001035128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw sluiten betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, artikel 12, § 3, vervangen bij het decreet van 24 december 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001035128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw sluiten betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 april 2013;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat een snelle invoering van de wijziging noodzakelijk is om navolgende redenen. Omdat het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 pas ingediend wordt in december 2013 en de behandeling zes maanden kan vergen, zal het niet mogelijk zijn door de Europese Commissie aanvaarde steunmaatregelen aan de investeringen op het landbouwbedrijf vóór het einde van de lopende zevenjarige periode met een gelimiteerd subsidiabel investeringsvolume, in werking te laten treden. In die situatie zou, zonder een opheffing van de lopende steunmaatregelen, op 1 januari 2014 automatisch een nieuwe zevenjarige periode van start gaan met steunmaatregelen die niet meer passen in het nieuwe Europees beleid. Gelet op de omvang van de beschikbare Vlaamse en Europese middelen, de omvang van de bestaande verbintenissen voor steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf en de onmogelijkheid om na 2015 medefinanciering te verkrijgen van de Europese Unie voor in de lopende budgettaire periode verleende steun, moeten nieuwe in de tijd gespreide verbintenissen verminderen in omvang en duur. Tenslotte is een snelle invoering vanuit budgettair oogpunt noodzakelijk ter voorkoming van een aanzuigeffect dat de vooropgestelde effecten gedeeltelijk zou te niet doen en dat ontstaat wanneer een vermindering van steun aangekondigd wordt temeer de eenvoudige procedure voor het aanvragen van steun;

Gelet op advies 53.274/3 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001035128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw sluiten betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden « lopende budgettaire periode van zeven jaar » vervangen door de zinsnede « periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2014 »;2° in het tweede lid wordt tussen de zinsnede « in artikel 6, § 2, 4° » en de woorden « wordt geen rentetoelage verleend », de zinsnede « ,en voor investeringen die betrekking hebben op aanvragen van investeringssteun die ingediend werden tot en met 31 december 2014 » ingevoegd; 3° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het maximale steunbedrag dat per bedrijf wordt toegekend en dat betrekking heeft op aanvragen van investeringssteun die ingediend werden tot en met 31 december 2014, mag niet hoger zijn dan 80.000 euro. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 mei 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^